Kan jag orsoanmäla en 20- årig elev till socialtjänsten?

2020-12-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag jobbar i gymnasieskolan. Jag misstänker att en av eleverna där radikaliserats in i högerextrem vit makt-miljö, jag vill därför orosanmäla honom till socialtjänsten. Grejen här dock är att eleven är 20 år redan, alltså myndigt så jag undrar om socialen kan göra något mot saken eftersom en myndig person har mer inflytande i samhället än om det hade gällt något litet barn. Vad rekommenderar ni att jag gör?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Orosanmälan till socialtjänsten

Om du känner oro inför en vuxen person kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du behöver inte vara säker på att någon hjälp behövs utan det räcker att du har en misstanke eller känner oro för personen. Du kan också kontakta socialtjänsten och be om råd om huruvida du bör anmäla utan att berätta vem det gäller.

Du behöver alltså inte själv avgöra om det här är något som socialtjänsten kan hjälpa till med, utan du kan göra en anmälan och det är då upp till socialtjänsten att bedöma om en utredning ska inledas. Om de bedömer att anmälan kan föranleda någon åtgärd ska dom inleda en utredning (11 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Socialtjänsten kan sedan vid behov erbjuda personen hjälp. Viktigt att påpeka är att personen kan neka erbjuden hjälp eftersom stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet (1 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen).

Tvångsåtgärder

Det finns i vissa fall möjlighet för socialtjänsten att besluta om tvångsåtgärder. Om ett barn eller ungdom, till exempel utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom exempel vid missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende kan i vissa fall personen tvångsomhändertas enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (se 3 § LVU). Eftersom personen är över 20 år finns dock inte den möjligheten (1 § tredje stycket LVU).

Möjlighet för tvångsvård finns också om personen missbrukar, då kan tvångsomhändertagande i vissa fall ske enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Lider personen av en allvarlig psykisk störning kan Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård i vissa fall medge tvångsvård.

Utifrån den beskrivning du ger kan inte LVU tillämpas eftersom personen är över 20 år och inte heller kommer LVM att bli tillämplig då något missbruk inte verkar föreligga. Inte heller verkar det handla om en allvarlig psykisk störning. Det innebär därför att förutsättning för att tvångsomhänderta personen inte verkar föreligga.

Anmälningsplikt

Lärare har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen). Eftersom personen är 20 år har du dock ingen sådan anmälningsplikt.

Sammanfattningsvis

Känner du oro för personen kan du göra en anmälan och om socialtjänsten finner att någon åtgärd enligt socialtjänstlagen kan bli aktuell ska de starta en utredning och erbjuda personen hjälp. Personen kan dock neka att ta emot hjälpen. Är du tveksam om du ska göra en anmälan kan du kontakta socialtjänsten och be om råd utan att röja personens identitet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor!

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91415)