Kan jag kräva grannen på ersättning för fördyrade matkostnader till följd av en uppkommen vattenskada i köket orsakad av grannen?

FRÅGA
Vi bor i bostadsrätt och har fått en vattenskada i vårt kök. Utredning gjord av BRF visar att den beror på att grannen ovanför haft en läckande blandare som inte åtgärdats. Vi har tvingats bo i hyresrum 2 veckor under reparationen, och har fått extrakostnader eftersom köket inte varit användbart under en längre tid. Vår hemförsäkring ersätter reparationskostnaderna, med avdrag för självrisk och åldersavdrag, och förhoppningsvis extraboendet. Men försäkringen lär inte täcka extrakostnaderna (dyrare matkostnader eftersom vi inte kunnat laga mat i flera månader). Vi tänker kräva grannen på vår självrisk. Kan vi också begära ersättning för extrakostnaderna? För "sveda och värk"? Hur förfara - kravbrev eller stämning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du undrar om du, mot bakgrund av det inträffade, kan begära ersättning, det vill säga ett skadestånd, för de fördyrade matkostnader som utgjorde ett direkt resultat av det oanvändbara köket. Vidare undrar du vad som gäller avseende sveda och värk och samt på vilket du sätt du bör gå tillväga i samband med kravställandet av din granne. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är skadeståndslagen (SkL). Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Mer än så sägs inte i lagtexten och vid en första anblick kan frågan te sig tämligen enkel att besvara. Men uppkomsten av skadeståndsskyldighet föregås av en komplex bedömning varför denna kommer att behandlas relativt ingående nedan, dock på ett något teoretiskt plan. Syftet är att förhoppningsvis kunna ge en ökad förståelse för den praktiska skadeståndsrätten. Utifrån din ärendebeskrivning torde uppsåt (avsikt) kunna uteslutas. Den springande punkten för ersättningsansvaret blir därför huruvida grannen genom sitt agerande har varit vårdslös eller inte och då måste en så kallad culpabedömningen göras, vilket sker enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer (culpa = vårdslöshet eller oaktsamhet).

En grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar är naturligtvis en konstaterad skada och i den förevarande situationen handlar det om sakskada. Skadeståndsansvar fordrar i mångt och mycket en aktiv handling, vilket innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling, som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas, kan bli skadeståndsskyldig. Vidare ska det återigen tilläggas att det för skadeståndsansvar krävs att skadevållaren uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har orsakat den relevanta följden (i det här fallet vattenskadorna i din bostadsrätt).

Förutom uppsåt eller oaktsamhet krävs också så kallad adekvat kausalitet (kausalitet = orsakssamband), vilket resulterar i två separata bedömningar. Kausaliteten innebär att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handlingen (eller den eventuella passiviteten) och den skada för vilken den skadelidande (du) kräver ersättning. Annorlunda uttryckt: Skadan måste utgöra en följd av den ifrågavarande handlingen. Kravet på adekvans tar sikte på själva orsaksförhållandet mellan skadevållarens (din grannes) handling och den uppkomna skadan och betyder att ansvar endast kan bli aktuellt om skadan var någorlunda påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) i förhållande till handlingen. För att konkretisera det ovan anförda kan följande banala och ganska uppenbara skolboksexempel anges. Den (X) som tillfogar en annan person (Y) kroppsskador för vilka denne sedan tvingas vårdas på sjukhus för undgår förmodligen ersättningsansvar i händelse av den skadelidande Y:s död om dennes frånfälle sker till följd av en brand på sjukhuset och inte på grund av de uppkomna kroppsskadorna. Kausaliteten i det här fiktiva exemplet är förvisso odiskutabel. Om X inte hade misshandlat Y hade Y inte hamnat på det sjukhus som sedan kom att drabbas av en eldsvåda. Men det går knappast att argumentera för att orsaken till dödsfallet utgjorde en naturlig följd av den förövade misshandeln. Följden (resultatet) var med andra ord inte påräknelig för skadevållaren (gärningsmannen) vid tidpunkten för den skadegörande handlingen (misshandeln). Ett annat sätt att med skadeståndsrättslig terminologi uttrycka detta är att säga att det inte låg i farans riktning att misshandeln skulle leda till den skadelidandes död som ett direkt resultat av en sjukhusbrand. Adekvanskravet är således inte uppfyllt i det här fallet varför den skadelidande (eller rättare sagt de efterlevande) blir helt utan ersättning för det fall erforderligt försäkringsskydd saknas.

Mot bakgrund av ovanstående kan följande anföras beträffande din situation. Kausaliteten, det vill säga orsakssambandet, torde inte bli särskilt svårt att fastställa. Om felet på grannens blandare hade åtgärdats i tid hade vattenskadan i ditt kök förmodligen aldrig uppstått. Du hade sannolikt inte heller själv kunnat förutse detta eftersom skadan är hänförlig till en del av bostadsrättsföreningens byggnad som inte är allmän. Den intressanta och avgörande frågan blir därför om detta även gällde din granne. Alltså om denne hade kunnat förutse det slutgiltiga resultatet, vattenskadorna i din lägenhet. För den andra delen av culpabedömningen, kravet på adekvans, tar sikte på just den frågan, om den läckande kranen skulle komma att resultera i skador på ditt kök och härutöver orsaka fördyrade levnadskostnader för dig som en påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) följd i förhållande till handlingen (grannens underlåtenhet att laga kranen givet alla relevanta omständigheter såsom lägenheternas beskaffenhet, blandarens placering i byggnaden i förhållande till lokaliseringen av ditt kök, omgivningen i övrigt och andra dylika förhållanden). Av förklarliga skäl har jag dessvärre svårt att avgöra detta, vilket du säkert förstår. Frågan diskuteras lämpligen vidare under vårt kommande telefonsamtal. Men det finns givetvis en del som talar för att ytterligare ersättningsanspråk möjligen skulle kunna riktas mot din granne. Men huruvida du är berättigad till full ersättning för de ökade matkostnaderna framstår däremot som något osäkert. Skadeståndet ska täcka den skada du faktiskt har lidit varför det objektivt sett går att argumentera för att avdrag ska göras från det yrkade beloppet motsvarande de livsmedelskostnader som du i normalfallet ändå skulle ha haft.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Det korta svaret på din sista fråga lyder att du enligt min mening först bör försöka lösa den uppkomna situationen på frivillig väg genom informella samtal med grannen, därefter författa ett eller flera kravbrev för att sedan, vid eventuell utebliven påverkan/respons väcka en talan i domstol genom att lämna in en stämningsansökan (till en tingsrätt som första instans). När det sedan gäller ersättning för sveda och värk kan det mycket kort konstateras att detta inte är något som du kommer att kunna åberopa. Med sveda och värk avses fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur till följd av personskada, vilket framgår av 5 kap. 1 § 1 st. 3 p. SkL.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på fredag den 30/4 kl 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (360)
2021-10-10 När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?
2021-09-30 Vad kan jag göra om någon har skadat min egendom?
2021-09-25 Hur beräknas ersättning för personskada?
2021-08-27 Skadeståndsansvar för hundattack

Alla besvarade frågor (96356)