Kan jag hindra att företag och bil fördelas vid bodelning mellan sambor genom ett samboavtal?

FRÅGA
Jag bor ensam i en hyrd lägenhet. Jag har två barn från ett tidigare förhållande varannan vecka i 7 7. Jag äger en bil och ett litet företag. Jag funderar på att få en ny kvinna flytta in och bo med mig. Jag läste här på lawline om andra fall att om jag äger något exempel på affärs,lägenhet eller bil kan de kräva 50% bara för att jag har adress på min plats.1:Om jag gör ett samboavtal kan jag vara 100% säker på om vi delar upp i exempel några år kan hon inte kräva något av min bil eller affär När jag hade det innan jag träffade henne?2: Vad händer om vi gör samboavtalet men senare gör jag några fler företag eller köper en ny bil kan hon göra anspråk på något i framtiden?3:Förändrar situationen exempel om vi får ett barn, vad kan hon hävda bör ett nytt avtal ingås?4:Hur jämförs Sverige med USA?I USA hör du om samboavtal eller prenubs som slängs hela tiden och har inget värde
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För att besvara din fråga kommer jag inledningsvis att redogöra för de bestämmelser i sambolagen (SamboL) som är aktuella i ditt fall. Därefter kommer jag att besvara de frågor du ställt, var och en, under separata rubriker.

Regler enligt sambolagen

Sambor i sambolagens mening är när två personer stadigvarande bor tillsammans i parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas dem emellan i en bodelning (8 § SamboL). I begreppet samboegendom ingår sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). I samboegendomen ingår inte sådant som är ena sambons enskilda egendom enligt villkor i gåva från annan än den andra sambon eller villkor vid arv eller i testamente (4 § SamboL). Med sambors gemensamma bostad avses såväl fast egendom som hyres- och bostadsrätt (jfr 5 § SamboL). Men sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § SamboL). Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § SamboL).

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta brukar benämnas samboavtal. Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.

"Om jag gör ett samboavtal kan jag vara 100% säker på om vi delar upp i exempel några år kan hon inte kräva något av min bil eller affär När jag hade det innan jag träffade henne?"

Som redogjort för enligt ovan ska det i bodelningen ske en fördelning av samboegendomen. Samboegendomen utgör den gemensamma bostaden och bohaget om det förvärvats för gemensam användning. Det en sambo äger innan samboförhållandet blir inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Som exempel; äger du en fastighet du bor i och din sambo flyttar in ska bostaden inte ingå i bodelningen om samboförhållandet senare upphör. Om du däremot säljer fastigheten efter att ni blivit sambor och köper en ny bostad, kommer den nya bostaden att utgöra samboegendom som ska ingå i en bodelning.

Varken bil eller affär är sådant som ingår i begreppet samboegendom varför du inte behöver något samboavtal för att uppnå det önskade resultatet. Oavsett om du har eller inte har något samboavtal kommer du att få behålla både bil och affär.

Skulle ni däremot gifta er kommer såväl företag som bilar du äger att utgöra giftorättsgods och ska ingå i en bodelning om ni inte upprättar ett äktenskapsförord. Reglerna för vad som ska ingå i en bodelning skiljer sig markant mellan samboförhållande och äktenskap.

"Vad händer om vi gör samboavtalet men senare gör jag några fler företag eller köper en ny bil kan hon göra anspråk på något i framtiden?"

Svaret på denna fråga blir detsamma som i föregående fråga. Varken företag eller bilar ingår i begreppet samboegendom och ska därför inte ingå i en bodelning. Även om du köper ny bil eller startar fler företag efter att ni blivit sambor, ska det inte ingå i bodelningen.

"Förändrar situationen exempel om vi får ett barn, vad kan hon hävda bör ett nytt avtal ingås?"

Även om du och din sambo skaffar barn tillsammans kommer ändå inte företag eller bilar att utgöra samboegendom som ska ingå i en bodelning. Huruvida ni har barn eller ej påverkar inte vad som är samboegendom.

"Hur jämförs Sverige med USA? I USA hör du om samboavtal eller prenubs som slängs hela tiden och har inget värde"

Jag vet dessvärre inte hur den amerikanska rätten är utformad och vilka möjligheter det finns att ogiltigförklara eventuell motsvarighet till samboavtal. Det är dock stor skillnad mellan det svenska och det amerikanska rättssystemet.

I ditt fall behöver du inte upprätta något samboavtal om syftet är att skydda bilar och företag. Varken bil eller företag ingår i en bodelning mellan sambor. Ett samboavtal kan i vissa fall jämkas om det är oskäligt. Att jämkning sker är däremot väldigt ovanligt. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen kan ledning till när bestämmelsen är tillämplig hämtas från äktenskapsbalkens motsvarighet. Jämkningsregeln enligt äktenskapsbalkens motsvarighet ska tillämpas restriktivt.

Jag kan inte ge dig ett svar på hur svensk rätt avseende jämkning av samboavtal står sig mot svensk rätt, däremot ska bestämmelsen tillämpas restriktivt och det är sällan ett samboavtal jämkas med stöd av bestämmelsen.

När behöver ni då ett samboavtal?

Ett samboavtal kan ni upprätta för att avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom ska undantas från bodelningen. Upprättar ni t.ex. ett samboavtal om att bodelning inte ska ske kommer ingen av er egendom att fördelas er emellan om samboförhållandet upphör. Det innebär att det var och en köper och som utgör det gemensamma bohaget får behålla det den köpt. Detsamma gäller om du t.ex. skulle köpa en fastighet under samboförhållandet, då ska den inte ingå i en bodelning. Du behöver däremot inget samboavtal för att företag och bil inte ska ingå i bodelningen. Ingetdera är sådant som räknas som samboegendom.

Om du behöver vidare hjälp eller önskar att en av våra jurister skriver ett samboavtal till er är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98541)