Kan jag ha upphovsrätt till ett brev?

2018-12-13 i Immaterialrätt
FRÅGA
Ett litet förlag har publicerat en självbiografisk bok där författaren har tryckt in extenso ett personligt brev som jag skrev till författaren för ett par år sedan. Jag menar att detta är intrång i min upphovsrätt. Hur hanterar man ett sådant fall? Vad kan förläggaren (författaren bli dömd till om saken går till domstol. Vad kan normalt parterna förhandla sig till för att undvika rättsligt förfarande? Vilka erfarenheteer har LAWLINE?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag att kortfattat gå igenom kraven för verkshöjd och svara på om du kan åtnjuta upphovsrätt till ett brev. Jag kommer även att kort redogöra för ett rättsfall som till stor del påminner om ditt ärende och avslutningsvis ger jag råd om hur du kan gå vidare.

Vad krävs för upphovsrättsligt skydd? Vad är verkshöjd?

I 1 § Upphovsrättslagen (URL) framkommer vad som kan skyddas enligt den egentliga upphovsrätten. Lagrummet innehåller exempel på vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det mesta kan skyddas upphovsrättsligt. Ett brev är en sådan skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift som kan skyddas (1 § första stycket p1 URL).

För att ett verk ska få upphovsrättsligt skydd krävs att verket uppnår verkshöjd. I motiven till upphovsrättslagen beskrivs verkshöjd som att verket ska "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 379). Utöver ett visst mått av självständighet och originalitet ställs även ett krav på individuell särprägel vilket kan sägas innebära att produkten ska ha en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Som exempel kan anges att Högsta domstolen i NJA 1998 s. 563 ansåg att byggnadsritningar var upphovsrättsligt skyddade.

Upphovsrätten är starkt sammanbunden med EU-rätten varvid utslag från EU-domstolen spelar stor roll i vilket krav som ställs. För att uppnå upphovsrättsligt skydd ställs ett ganska måttligt krav. EU-domstolen har beskrivit originalitetskravet som att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse.

Upphovsmannen har både en ekonomisk och ideell rätt

Upphovsmannen har dels en ekonomisk ensamrätt (2 § URL), dels en ideell rätt (3 § URL). Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av verket eller att göra det tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten ger upphovsmannen en rätt att anges som upphovsman och rätt att verket inte används i ett sammanhang som är kränkande.

Om brevet du skrivit uppnår verkshöjd har du upphovsrätt till verket. Den ekonomiska ensamrätten ger dig rätt att bestämma om brevet ska t.ex. publiceras i en bok eller ej. Så får inte ske utan ditt tillstånd. Dessutom ska den ideella rätten respekteras.

Inskränkningar i upphovsrätten

I 2 kapitlet URL finns inskränkningar innefattande en möjlighet att t.ex. citera från verk eller att framställa kopior för privat bruk. För att inskränkningarna ska vara möjliga att nyttja krävs det att verket anses offentliggjort. Ett verk anses offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Att du skickat ett brev till någon anses i regel inte som ett sådant offentliggörande att någon av inskränkningarna kan vara aktuella.

En liknande fråga avgjordes i ett rättsfall mellan författaren Ulf Lundell och författarna till antologin Fittstim (Stockholms tingsrätts dom 2000-11-28, mål nr. T 7884-99). Lundell hade skrivit ett brev som svar på en recension av en av hans skivor. Brevet återgavs sedan i dess helhet i antologin. Domstolen konstaterade att då brevet var opublicerat och ställt personligen till en journalist som sedan lämnade vidare brevet som publicerades, var ingen av inskränkningarna i 2 kap. URL tillämpliga. Lundell tillerkändes en ersättning om 1.000 kr plus att motparten fick betala hans rättegångskostnader. Nämnvärt är att Lundell endast yrkade om 1.000 kr i ersättning varför det kan argumenteras för att den ska vara högre i ditt fall.

Mina råd till dig

Min rekommendation är att du bokar tid med någon av våra jurister hos Lawline. Juristen kan utreda ditt fall närmre och även råda dig till hur mycket du bör begära i ersättning.

I ett första skede torde det bästa vara att juristen skickar ut ett varningsbrev med förslag om en summa till förlikning. Syftet med varningsbrevet är dels att ni ska ha möjlighet att göra upp i godo utan att behöva gå till domstol, dels ur bevishänseende. Fortsatt intrång efter att det skickats ut ett varningsbrev innebär ett uppsåtligt intrång vilket ger ett högre skadestånd om ni måste gå till domstol för att avgöra tvisten.

Våra jurister erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (801)
2020-02-25 Immaterialrättsliga problem hos t-shirts med tecknade artister
2020-02-25 Förlikningserbjudande för påstådd fildelning
2020-02-16 Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?
2020-02-07 Är det tillåtet att använda företagslogotyper för privat bruk?

Alla besvarade frågor (77382)