FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort31/07/2021

Kan jag göra något för att undvika spärrtid vid hastighetsöverträdelse?

Hej!

Jag körde om två tre bilar på en 100 väg och efter sista bilen polisen stoppade mig. De sa att jag körde 136,5 och pga det , de tog mitt körkort och jag gick betala 4000 kr böter. Vad ska jag göra för att inte få spärrtid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om det finns någon möjlighet att undvika spärrtid om ditt körkort skulle bli återkallat på grund av hastighetsöverträdelse.

I mitt svar kommer jag först redogöra för när ett körkort blir återkallat vid fortkörning, och sedan försöka svara på din fråga ifall du kan göra något för att inte få spärrtid. I slutet hittar du en sammanfattning av mitt svar.

Tillämpligt lagrum är främst Körkortslagen (KörkL).

När återkallas ett körkort vid fortkörning?

När det gäller fortkörning, så säger lagen att ett körkort ska återkallas om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL). Enligt praxis är en hastighetsöverträdelse med 30 km/h eller mer (på en 30-väg eller högre) skäl för återkallelse och anses därmed inte som ringa (prop. 1992/93:189 s. 3-4). I ditt fall körde du 36,5 km/h för fort och det var förmodligen därför de tog ditt körkort.

Dock kan polisen bara omhänderta ett körkort på plats, de kan inte besluta om återkallelse. Utan körkortet skickas till Transportstyrelsen, som sedan avgör om körkortet ska återkallas eller lämnas tillbaka (7 kap. 2 § KörkL).

Ibland kan det räcka med en varning.

Beslutet om ett körkort ska återkallas eller inte, görs genom en helhetsbedömning där det bland annat tas till hänsyn hur stor fara överträdelsen har inneburit. Praxis är att en överträdelse på mer än 30 km/h, ska leda till återkallelse av körkortet. Dock kan det i vissa fall vara tillräckligt med en varning, om överträdelsen inte anses vara så pass allvarlig att det finns skäl för återkallelse (5 kap. 9 § KörkL). Här görs en sammantagen bedömning av Transportstyrelsen där hänsyn tas till hur allvarlig trafikförseelsen är, personens behov av körkort, om personen tidigare gjort sig skyldig till trafikbrott etc.

Du har alltid rätt att yttra dig i målet.

Den som begått hastighetsöverträdelsen har alltid rätt att yttra sig i frågan och därmed tala om omständigheter hen anser sig viktiga.

Vad innebär spärrtiden och hur lång är den?

Vid körkortsåterkallelse bestäms en så kallad spärrtid, som är en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden kan vara lägst 1 månad och högst 3 år. (5 kap. 6 § KörkL) Exakt hur lång spärrtiden är beror på brottet, ditt behov av körkort och tidigare beteende i trafiken. Mer om detta kan du läsa om på Transportstyrelsens hemsida.

Överklaga Transportstyrelsens beslut?

Om körkortet väl återkallas, kan du överklaga Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten. Du skickar då in din överklagan till Transportstyrelsen som sedan skickar det vidare till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § första punkten KörkL). Mer om sådan överklagan kan du läsa om på Sveriges domstolars hemsida.

Sammanfattning

Eftersom du körde 26,5 km/h för fort, är det troligt att ditt körkort kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Du har dock rätt att yttra dig innan Transportstyrelsen tar detta beslut.

Det du kan göra om Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort, är att prova att skicka in en överklagan till dem (som sedan går till förvaltningsrätten) och där motivera till varför du isåfall anser att du bör få en varning istället för återkallelse. Hur du överklagar kan du läsa mer om ovan, samt i den blankett du får hem i beslutet från Transportstyrelsen.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare