FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter28/05/2022

Kan jag få rätt vid överklagande av kontrollavgift på grund av bristande kontroll av vägmarkering?

Hej ska göra min fråga enkel jag fick en kontrollavgift häromdagen som jag anser är fel. Varför jag anser den är fel är pga bristande kontroll. På kontrollavgiften så står det Vägmärken kontrollerade JA Vägmarkeringar kontrollerade JA Nu till varför den är fel parkeringen jag var uppställd på har grus dvs inga vägmarkeringar trots att pvakten har kryssat i att vägmarkeringar är kontrollerade. Om jag drar detta vidare till domstol kan jag få rätt för just denna punkten ? Finns det liknande domsfall ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Till att börja med kan det vara bra att ha kännedom om två begrepp. Parkeringsanmärkning (som polisen utfärdar) och kontrollavgift (som privata parkeringsbolag utfärdar på privat mark). Om du vill bestrida en kontrollavgift ska du vända dig till det privata parkeringsbolag som utfärdat avgiften. Om du anser att kontrollavgiften är felaktig ska du inte betala den, annars innebär det att du accepterat avgiften.

En kontrollavgift får du om du bryter mot förbud mot parkering eller villkor för parkering som bestämts av markägaren. För sådana avgifter gäller lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Markägaren kan vara privat, men också statlig eller kommunal.

Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning (vägmärken) på platsen, (3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Anser du till exempel att det inte funnits tydliga skyltar eller vägmarkeringar så skriv det i din överklagan till parkeringsbolaget och bifoga bildbevis. Då är det upp till den som utfärdat kontrollavgiften att bevisa att det fanns tydlig information om villkoren där du parkerade.

I rättsfallet NJA 2017 s. 669 uttalade Högsta domstolen att en skyltning med vägmärken som har skett i enlighet med vägmärkesförordningen, dvs en skyltning som är rättsligt korrekt, uppfyller som utgångspunkt  kravet på tydlighet. 


Nu vet jag inte hur parkeringen såg ut eller vilka skyltar som fanns på området. När du parkerar ditt fordon är det ditt ansvar att se till att du följer de regler som finns på platsen. Det kan alltså finnas områdesförbud som gäller stora områden där vägmärken inte upprepas på varje enskild gata men som du anses ansvarig för att känna till. På alla platser behövs inte heller vägmärken för att särskilda regler ska gälla. Inom tättbebyggt område får du exempelvis inte parkera i terräng, alltså på ställen som inte är väg (det kan till exempel vara en gräs- eller grusyta), (3 kap. 48 § trafikförordningen och RH 2015:49). Inom tätbebyggt område gäller även att du inte får parkera längre än 24 timmar i sträck under vardagar om det inte finns ett vägmärke som säger något annat, (se även polisens hemsida där de har listat invändningar som inte är tillräckliga för att undgå betalningsansvar vid en parkeringsanmärkning, men som troligtvis även är att anse som ogiltiga invändningar vid en kontrollavgift). 

Tyvärr har jag inga bra domar att hänvisa dig till gällande just frågan om otydliga vägmarkeringar. Utan att veta mer om platsen ser jag dock inte att du skulle vinna större framgång om ärendet gick vidare till domstol. Det skulle även bli en tidsmässigt långdragna process för dig. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Alexandra MadsenRådgivare