Kan jag få ersättning om gärningsmannen inte kan betala skadestånd?

FRÅGA
Fullbordad våldtäkt och misshandel hände mig i somras, ska ha rättegång i mars. Jag har ingen försäkring så kommer brottsofferfonden betala skadeståndet till mig om gärningsmän inte kan eller hur funkar det? Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar
Ja, ifall ersättning inte går att få på annat håll är det möjligt att få ersättning via brottsoffermyndigheten. För utförligt resonemang, se nedan.

Inledning
Inledningsvis vill jag bara upplysa om att det sällan krävs en särskild försäkring för att få ersättning för utsatthet för brott. I normalfallet finns i hemförsäkringen ett överfallsskydd som berättigar till ersättning när den försäkrade utsätts för vissa brott. En hemförsäkring omfattar också i normalfallet familjemedlemmar så det behöver inte nödvändigtvis vara du som står på försäkringen.

Nedan följer en översiktlig genomgång av brottsskadeersättning, som är en egen form av ersättningstyp. Den är lik skadestånd, eftersom ungefär samma principer för skadetyp och skadeberäkning gäller, men det är viktigt att hålla isär begreppen. Skadestånd regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) och kan endast erhållas från en skadeståndsskyldig, i ditt fall den potentiella gärningsmannen, medan brottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen (2014:322) (BrL) och utges av staten till ett brottsoffer.

Brottsskadeersättning och ersättningsgilla skadetyper
Brottsskadeersättning betalas av staten, via brottsoffermyndigheten, till brottsoffer för vissa skador de lidit till följd av brott i Sverige (1-3 och 21 §§ BrL). Ersättning utgår främst för personskada och kränkning (dock ej ärekränkning), men också för sakskada och ren förmögenhetsskada i vissa särskilda fall (4-8 §§ BrL).

Till skillnad från skadestånd inkluderas däremot kläder och personliga föremål (ex. hörapparat) som skadats i samband med brottet i begreppet "personskada" (jmf. 4 § BrL och 5 kap. 1 § SkL). Värdesaker såsom klocka eller mobiltelefon omfattas dock inte.

Eventuellt skulle ersättning för sakskada kunna vara aktuellt i ditt fall, även om det som huvudregel kräver att gärningsmannen varit intagen på någon form av vårdanstalt (6 § BrL). Har till exempel ett smycke eller annan värdesak stulits från dig i samband med brottet kan det omfattas av undantaget i 8 § BrL"[…] ersättningen annars framstår som särskilt angelägen." – på grund av brottets karaktär (se prop. 1987/88:92 s. 8–9).

Beräkning av brottsskadeersättning
Ersättningsnivåerna beräknas i princip på samma sätt som för skadestånd (se 4-8 §§ BrL med hänvisningar till SkL). Brottsoffermyndigheten gör dock en egen bedömning av ersättningsanspråket som inte nödvändigtvis måste överensstämma med det skadestånd som domstolen kommit fram till i sin dom (eftersom det är två olika ersättningstyper). Det betyder att brottsskadeersättningen både kan bli högre eller lägre i jämförelse med det skadeståndsbelopp domstolen har dömt gärningsmannen att betala. Blir det lägre har du dock fortfarande rätt att kräva resterande belopp från gärningsmannen eftersom brottsoffermyndigheten tar över din skadeståndsfordran på gärningsmannen endast i den omfattning de betalat ut ersättning till dig (28 § BrL).

Har domstolen däremot prövat ett kränkningsersättningsanspråk i sak (det vill säga att domstolen faktiskt tagit ställning till vilket belopp som ska utgå och inte bara dömt ut ersättning på grund av att gärningsmannen vitsordat eller medgett ett belopp) får brottsoffermyndigheten inte bestämma kränkningsersättningsdelen av brottskadeersättningen till ett lägre belopp, 5 § 3 st. BrL.

Ett grundavdrag om 1 500 sek dras som regel av från ersättningen men görs inte ifall särskilda skäl föreligger (13 1 och 2 st. § BrL). Enligt lagstiftaren kan avdraget ses som ett slags självrisk som ska signalera att ett brottsoffer inte har bättre rätt mot staten än mot ett försäkringsbolag (se prop. 2013/14:94 s 64). Särskilda skäl skulle kunna vara att det rör sig om ett våldtäktsfall (se prop. 1984/85:13 s 3-4).

Brottsskadeersättningens förhållande till andra ersättningsmöjligheter
Brottsskadeersättning utgår bara i den utsträckning du inte fått din skada ersatt på annat håll, det vill säga genom skadestånd från den skadeståndsskyldige eller från försäkringar (10 § BrL). Det krävs att du kan visa detta genom exempelvis ett utlåtande från kronofogdemyndigheten om att gärningsmannen saknar tillgångar. Är flera gärningsmän solidariskt ansvariga (vilket innebär att du kan kräva vem som helst av dem på betalning för hela skadebeloppet) för skadan krävs att du visar att samtliga gärningsmän saknar betalningsförmåga. Även utredning om huruvida försäkringsersättning utgår eller ej kommer krävas.

Avslutning
Ansökningen måste göras inom tre år från tidpunkten då domen vann laga kraft (15 § BrL). Om brottsskadeersättning beviljas tar staten över din skadeståndsfordran på den skadeståndsskyldige (28-30 §§ BrL).

Hoppas det här var till hjälp! Undrar du mer rekommenderar jag brottsoffermyndighetens hemsida.

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (164)
2020-09-08 Hur får man ut sitt skadestånd?
2020-08-03 Hur får jag ut mitt skadestånd?
2020-06-08 Preskription av skadestånd vid brott
2020-05-30 Skyldighet att betala för barns skadegörelse

Alla besvarade frågor (84173)