Kan jag bli utestängd från allmän plats?

2020-02-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Har en fråga om allmän tillställning allmän sammankomst offentliga tillställning på en idrotts anlägning motortävling. ett förbund har skrivit in i sina regler detta se nedan:KA 18.6 Tillträde till anläggningen- Personer som är under avstängning från SBF äger ej rätt att under tävling beträdaanläggningen. Med anläggning avses: Banan, depå, grid, pre-grid, servicedepå, bandepå,publikplats, cafeteria och/eller restaurant. Eftersom motorbanan är har sökt tillstånd för alllman sammankonst offentliga tillställning och det räknas som en almän plats i stadsplanen då marken ägs av komun eller stat eller privat ägd kan då en person inskränkas sin frhet att inte få vistas på resturangen publikplats cafeteria läktare osv. för att se på tillställningen tävling under dagen? Om denna person är avstängd för att kunna delta i den verksamheten som pågår men är där som privat person och inte deltar i sporten utan bara är där för att se på tävlingen vara i närheten och vara förälder till tex barn som är med och deltar men har tränare och ledare som är ansvarig för den aktivtet som pågår Det kan väll inte vara möjligt att förbjuda mäniskor att vara där dom vill vara när andra mäniskor också är där och inte deltar i evenmanget utan bara upphåller sig där utan att vara aktiva mer än att se på tävlingen äta på resturangen eller cafet som inte kräver någon speciell behörighet för att få handla där. lika läktare åskådarplats ingen speciell behörighet krävs för att uppehålla sig.är
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Med offentlig plats avses (1) allmänna vägar, (2) gator, vägar, parker, cykelvägar eller annat område som enligt detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, (3) områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt (4) andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik (1 kap. 2 § ordningslagen, OL). Till allmän plats räknas enligt förarbeten även t.ex. restauranger, affärer och biografer under tiden dessa har öppet (och allmänheten har tillträde till dem). Allmän sammankomst och offentlig tillställning är olika slags aktiviteter som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde.

Med allmän sammankomst avses t.ex. demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teaterföreställningar samt andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas (2 kap. 1 § OL). Med offentlig tillställning avses tävlingar i sport, idrott och flygning, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, marknader och mässor samt andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar (2 kap. 3 § OL).

Det ovan stadgade är den offentligrättsliga bedömningen av vad som avses med offentlig plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Däremot ingås det ett civilrättsligt avtal med anordnaren av tillställningen eller innehavaren av restaurangen. Det civilrättsliga innebär t.ex. att restaurangen med stöd av avtalsfriheten kan välja om den vill ingå ett avtal (dvs. ta betalt och servera) eller inte. Under förutsättning att den som den väljer att inte ingå avtal med inte diskrimineras enligt någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (DL). Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder (1 kap. 1 § DL). Att vägra ingå avtal på grund av någon av dessa kan utgöra diskriminering. I övrigt är det i princip fritt att välja vem man vill ingå avtal med. Det innebär att en restaurang kan vägra att servera dig, likväl som en butik kan vägra att sälja till dig, så länge det inte är på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Även om anordnaren av tillställningen har en rätt att välja vem den vill ingå avtal med, likväl som att en restaurang kan välja vem den vill servera, utgör det som utgångspunkt däremot inget brott att du befinner dig där. Det finns enligt nu gällande rätt inte någon möjlighet att vid straffansvar utestänga personer från t.ex. butikslokaler och andra liknande platser dit allmänheten har tillträde. En förutsättning för brottet olaga intrång (4 kap 6 § Brottsbalken) är att det inte rör sig om allmän plats. Såväl en butikslokal som en restaurang anses vara allmän plats under tiden som den håller öppet. En butiksägare eller restaurangägare har i egenskap av ägare rätt att bestämma om en viss person får komma in i butiken eller inte, så länge vederbörande inte gör sig skyldig till brottet olaga diskriminering (16 kap. 9 § Brottsbalken, se diskrimineringsgrunderna ovan). Utifrån gällande lagstiftning finns det däremot inga möjligheter till straffrättsliga sanktioner om tillträde ändå sker (se rättsfallet NJA 1995 s. 84 vari bestämmelsen om olaga intrång inte ansågs vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal, trots förbudet gick in i lokalen).

Polis och ordningsvakt har rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen eller vid fara för brott (13 § och 29 § polislagen). Att inte följa ett förbud mot att vistas allmän plats är inte ett brott (se framställningen ovan). Endast att följa förbudet utgör inte heller ett beteende som stör den allmänna ordningen, det krävs något mer än så för att polis eller ordningsvakt ska avlägsna personen.

Sammanfattningsvis, utifrån hur du beskrivit situationen, finns det civilrättsliga möjligheter för arrangören att vägra dig t.ex. servering och att förbjuda dig att uppehålla dig vid tävlingen. Så länge det rör sig om en allmän plats utgör det däremot inte ett brott att du uppehåller dig på platsen. Det är först när det inte är en allmän plats som olaga intrång kan aktualiseras.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-09-20 Får man ha övervakningskameror på personalrummet.
2020-09-20 ​Får du tjänstgöra hos Försvarsmakten ifall du har fått straffvarning och finns i belastningsregistret?
2020-09-13 Hur begär man ut gamla domar?

Alla besvarade frågor (84215)