Kan jag bli uppsagd på grund av tidigare brottslighet?

Jag har precis fått en anställning. Jag är tidigare ostraffad. Inför anställningen efterfrågades utdrag ur belastningsregistret, och det var ju tomt. Men nu utreds jag för trolöshet mot huvudman, möjligen förskingring. Detta är gjort under 2020. Jag var god man och förde över lite över 200000 från min huvudman till mitt egna konto för att spela. Jag är spelberoende. Var jag skyldig att berätta detta för min arbetsgivare vid anställningsintervjun? De efterfrågade utdrag ur belastningsregistret och jag visade dem utdrag därifrån. Detta brottet fanns ju inte med där då, eftersom det inte ens börjat utredas ännu. ,

Hur skulle min arbetsgivare ställa sig inför detta, troligast? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda mig på grund av detta, det var ju inget som har med denna nya anställningen att göra?

Anställningen är ett tidsbegränsat föräldravikariat.

Har min ålder betydelse? Jag är 53 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har du nyligen fått en anställning. Du är tidigare ostraffad och det efterfrågades inför anställningen ett utdrag ur belastningsregistret. Du utreds däremot nu för trolöshet mot huvudman alt. förskingring. Den misstänkta brottsligheten ska ha ägt rum innan du påbörjade din nuvarande anställning. Du undrar nu om du var skyldig att berätta om detta för din arbetsgivare och om du kan sägas upp eller avskedas om du döms.

Bestämmelser om anställning och när sådan kan avslutas finns i dels lagen om anställningsskydd (LAS), dels avtalslagen (AvtL). För uppsägning krävs att det finns saklig grund (7 § LAS). För avsked krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Ett anställningsavtal kan även ogiltigförklaras på avtalsrättslig grund. Av förarbetena till LAS framgår nämligen att för att ogiltigförklara ett anställningsavtal som omfattas av reglerna i LAS får avtalsrättsliga regler användas vid sidan av LAS. På samma sätt framkommer i förarbetena till AvtL att LAS kan göras gällande.

Frågan är då om det finns möjlighet att ogiltigförklara avtalet mellan dig och din arbetsgivare och kräva att du slutar. Det som ligger närmst till hands för ogiltigförklarande av anställningsavtalet (innebärande att du förlorar din anställning) är bestämmelsen om svek i 30 § AvtL. För att utröna under vilka omständigheter så kan vara aktuellt får en studie av praxis ske. I AD 1997 nr 36 avskedades en arbetstagare på grund av brott mot sin arbetsgivare. När vederbörande anställdes av en ny arbetsgivare fick denna reda på uppgifterna först efter att anställningsavtal träffats. Arbetstagaren var dömd för grov förskingring mot den tidigare arbetsgivaren. Innan anställningsavtalets ingående hade arbetstagaren lämnat en meritförteckning som angav varför hen avskedats från sin tidigare anställning. Arbetstagaren hade skrivit att familjen hade svårt att anpassa sig i det nya landet där hans tidigare arbete varit beläget. Arbetsdomstolen (AD) ansåg att det inte fanns stöd för att ogiltigförklara avtalet då arbetstagaren inte kunde åläggas att uppge orsaken till varför hans tidigare anställning avslutades.

Ett liknande fall avgjordes i AD 1987 nr 57. En arbetssökande hade tidigare varit inblandad i en ekonomisk härva. När anställningsavtal med ny arbetsgivare skulle ingås uppgav hen att inblandningen i härvan inte var brottslig, varvid anställningsavtal ingicks. Därefter dömdes personen för skattebedrägeri och grov förskingring, varvid arbetsgivaren ville häva avtalet. AD påpekade att arbetstagaren inte ljugit för arbetsgivaren, utan bara uttryckt sin uppfattning rörande brottsligheten. Enligt AD kunde den arbetssökande inte åläggas någon upplysningsplikt avseende sin inblandning i härvan och ogiltigförklaringen ogillades.

En motsatt utgång blev det i AD 1980 nr 89, trots att omständigheterna var något liknande. En arbetssökande sökte ett arbete som bussförare och ansökte därmed till en utbildning av en kommun. Det kom sedan till kommunens kännedom att han vid flera tillfällen dömts för olika egendomsbrott och han stängdes då av från utbildningen. I ansökan till tjänsten som bussförare uppgav den arbetssökande att han aldrig medverkat i eller vållat någon händelse som krävt ett polisingripande. Kommunen kände därav inte till brottsligheten och forskade inte vidare i den. AD konstaterade i dess dom att den arbetssökande medvetet lämnat oriktiga uppgifter om att han inte varit inblandad i någon händelse som föranlett ett polisingripande. Det var i målet tvistigt vilken rättslig grund som skulle åberopas för åtgärden, varför både AvtL:s ogiltighetsregler och LAS åberopades. Enligt AD saknade frågan betydelse då båda alternativen slutar med att anställningsavtalet avslutas. I fallet fick kommunen rätt att skilja bussföraren från tjänsten med stöd i 18 § LAS eller med stöd i AvtL.

Sett till praxis finns det till viss del en generell upplysningsplikt från den arbetssökandes sida (jfr AD 2000 nr 81). Målet pekar på att en arbetssökande har en upplysningsplikt rörande uppgifter som skulle utgöra saklig grund för uppsägning. Det är dock en skillnad mellan att självmant lämna upplysning och att tiga eller tala osanning.

Ur redovisad praxis ovan kan utläsas att om en arbetsgivare efterforskar tidigare brottslighet os en arbetssökande kan denna ha rätt att tiga. Utifrån AD:s uttalanden kan det argumenteras för att en arbetssökande har rätt att tiga om en uppgift om brott, trots att brottsligheten varit av allvarlig art och varit riktad mot den tidigare arbetsgivaren. AD gör även en distinktion mellan att ljuga och att uttrycka sin uppfattning om något (jfr AD 1987 nr 57).

Min bedömning är att domstolen är mycket restriktiv med att lägga tidigare brottslighet till grund för hävning av ett anställningsavtal. I ditt fall var du inte dömd för den påstådda brottsligheten vid anställningens ingående. Du är inte heller i detta dömd för någon brottslighet ännu. Det går inte att ge ett helt klart svar för huruvida det är möjligt att säga upp dig, eller mer troligt, begära att anställningsavtalet ogiltigförklaras. Däremot kan det argumenteras för att det blir svårt för arbetsgivaren. Mest troligt hade du ingen skyldighet att informera om den påstådda brottsligheten, framförallt då du ännu ej var dömd. Skulle det bli aktuellt att du döms, din arbetsgivare får veta det och försöker skilja dig från anställningen, är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig och för din talan.

Avslutningsvis ska dock nämnas att det kan utgöra saklig grund för uppsägning om du inte kan komma till arbetet. I ditt fall vet jag inte hur allvarlig din brottslighet är och/eller om du riskerar fängelsestraff. Skulle du dömas till fängelse kan du inte komma till arbetet vilket ger dig otillåten frånvaro som är saklig grund för uppsägning.

Som svar på din fråga huruvida din ålder spelar roll skulle jag säga att det inte är något som beaktas i bedömningen.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”