Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist om jag är sjukskriven? Vad kan jag ställa för krav på arbetsgivaren i så fall?

FRÅGA
HejsanÄr undersköterska sen 2000. Om man är sjukskriven och arbetsgivare börjat en omplacering kan jag då bli uppsagd om det inte skulle finnas något annat arbete som passar mig. Om det skulle vara så vad kan jag ställa för krav på arbetsgivare. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller när en arbetstagare blivit uppsagd. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera att ett kollektivavtal på din arbetsplats kan ange andra bestämmelser som kan avvika från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

I mitt svar kommer jag först gå igenom mer detaljerad vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet.

För att bli uppsagd krävs saklig grund

För att bli uppsagd krävs att saklig grund föreligger vilket kan grunda sig på antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Du kan alltså bli uppsagd även fast du har en pågående sjukskrivning men en sjukskrivning i sig utgör i huvudregel inte saklig grund (7 § LAS).

Notera att jag utgår från att du har en tillsvidareanställning. Om du har en tidsbegränsad anställning kan du som utgångspunkt inte bli uppsagd om inte särskilt har avtalats, utan då gäller anställningen till det datum som anges i anställningsavtalet.

En arbetsbristsituation är hänförlig till alla situationer som inte har att göra med personliga omständigheter. Arbetsbrist behöver alltså inte vara egentlig brist på arbete utan kan även grunda sig på att arbetsgivaren vill omorganisera verksamheten och därigenom försvinner arbeten som tidigare funnits.

Finns inte saklig grund för uppsägning kan arbetstagaren yrka på ogiltighetsförklaring av uppsägelsen samt skadestånd. Arbetstagaren har då även rätt att stanna i anställningen tills tvisten är avgjord. Notera dock att domstolen brukar ha svårt att överpröva arbetsgivarens ekonomiska beslut om arbetsbrist (34 § och 38 § LAS).

En uppsägelse är inte sakligt grundad om omplaceringsskyldigheten inte är uppfylld

För att saklig grund ska föreligga måste först och främst omplaceringsskyldigheten vara uppfylld. Detta innebär att arbetsgivaren i första hand är skyldig att erbjuda arbetstagaren ledigt arbete inom företaget som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för (7 § LAS).

I andra hand ska arbetstagaren ha rätt till omplacering till annans arbete utefter särskild turordning. Denna turordning utgår från arbetstagarnas sammanlagda anställningstid varav den med längst tid har företräde framför den med kortare, under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer för den andres jobb (22 § LAS).

Med tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren ska uppnå samma krav som hade ställts för annan arbetssökande till tjänsten. Arbetsgivaren måste således tåla viss upplärningstid men inte att arbetstagaren omskolas (se AD 2018 nr 41).

Notera att arbetsgivaren enbart behöver erbjuda ett annat arbete – tackar arbetstagaren nej till ett skäligt erbjudande har denne således inte rätt att få fler erbjudanden. Arbetstagaren har inte heller rätt att välja vilken position som ska erbjudas.

Uppfyller inte arbetsgivaren omplaceringsskyldigheten föreligger inte saklig grund och arbetstagaren kan även i detta fall yrka på ogiltighet och skadestånd (34 § och 38 § LAS).

Arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet INNAN beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist tas

Innan uppsägelse på grund av arbetsbrist kan ske ska arbetsgivaren förhandla med de fackföreningar som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Om arbetsgivaren inte har något kollektivavtal måste hen förhandla med samtliga fackföreningar som har medlemmar på arbetsplatsen som berörs. Notera att förhandlingsskyldigheten enbart innebär skyldighet att förhandla, inte skyldighet att komma överens (11 § och 13 § MBL).

Om detta inte görs kan arbetsgivaren göra sig skadeståndsskyldig (54 § och 55 § MBL).

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till återanställning

Jag utgår från att du har arbetat i mer än 12 månader i samma företag och du har i sådant fall företrädesrätt till återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Denna rätt gäller under uppsägningstiden samt nio månader efter uppsägningstiden (25 § LAS).

Företrädesrätten innebär att du har företräde framför andra till en tjänst som blir ledig och du har tillräckliga kvalifikationer för. Notera att det kan krävas att du anmäler anspråk om din företrädesrätt till din arbetsgivare (25 § och 27 § LAS).

Om företrädesrätten inte tas hänsyn till kan arbetstagaren yrka på skadestånd av arbetsgivaren (38 § LAS).

Sammanfattning

Du kan bli uppsagd även fast du är sjukskriven, din sjukskrivning i sig utgör dock ingen grund för uppsägning.

Om en arbetsbristsituation föreligger har arbetsgivaren en skyldighet att omplacera dig till ledigt arbete alternativt annans arbete i relation till en särskild turordning under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer.

I sådant fall har arbetsgivaren även en skyldighet att förhandla under förutsättning att kollektivavtal finns på arbetsplatsen alternativt att du är fackligt medlem.

Du har också företrädesrätt till återanställning till ledigt arbete som uppkommer under uppsägningstiden eller nio månader därefter.

Om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter kan hen göra sig skadeståndsskyldig.

Min rekommendation

Om det skulle bli aktuellt med uppsägelse på grund av arbetsbrist är min rekommendation att du först och främst kollar om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som eventuellt anger bestämmelser som avviker från lagen.

Jag rekommenderar även att du i sådant fall tar kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. Du kan även höra av dig till oss igen om du har några fler frågor.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97636)