Kan jag bli saneringsskyldig om jag ärver mark?

2021-02-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hejsan! Kan jag bli saneringsskyldig om jag ärver en tomt med förorenad mark? Marken ägs av min far i dagsläget men han håller på att gå bort. Han har ägt marken väldigt många år och har hört att har han ägt det länge så är det tidigare ägares ansvar,b.la kvicksilver osv (SCA) Skulle vi däremot skriva över det nu medans han lever så lär jag bli ansvarig om jag fattat detta rätt?Bedriver idag verksamhet där och vill ej flytta från platsen pga detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utgångspunkten för verksamheter som orsakar miljöskador är att den som bedriver eller ha bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningsskada eller allvarliga miljöskada (den s.k. verksamhetsutövaren) är ansvarig för avhjälpandet (10 kap. 2 § miljöbalken, MB). Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta det avhjälpande av en föroreningsskada som ska ske, är var och en som förvärvat fastigheten ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. Med förvärv avses i paragrafen köp, byte, gåva, tillskott till ett bolag/förening eller utdelning/skifte från en förening (10 kap. 3 § MB).

I första hand ska saneringen av marken ske av de verksamhetsutövare som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till förorening. Verksamhetsutövarna har ett solidariskt ansvar (10 kap. 6 § MB). Det solidariska ansvaret innebär att tillsynsmyndigheten inte behöver göra någon bedömning av vem som har det största ansvaret och förelägga denne att avhjälpa skadorna, utan tillsynsmyndigheten kan välja att förelägga vilken som helst av de verksamhetsutövare som haft del i föroreningen. Uppdelningen av ansvaret blir en tvistefråga mellan verksamhetsutövarna. En verksamhetsutövare som visar att hens bidrag till miljöskadan är så obetydligt att det inte ensamt motiverar något avhjälpande ska dock ansvara endast för den del som motsvarar bidraget. I ditt fall förstår jag det som att du bedriver verksamhet på fastigheten, kan du däremot visa att ditt bidrag till miljöskadan är obetydligt ska du endast svara för den del som motsvarar ditt bidrag till föroreningen. I ditt fall vet jag inte vad du bedriver för verksamhet eller om den är miljöfarlig. Det kan dock vara något att ha i åtanke.

Det s.k. sekundära fastighetsansvaret är vad som nämns i 10 kap. 3 § MB. Ansvaret enligt bestämmelsen gäller endast om din far förvärvade fastigheten efter att miljöbalken trädde i kraft (1 januari 1999). Om han förvärvat fastigheten därefter har han f.n. ett fastighetsägaransvar om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan åläggas saneringen (den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som bidragit till föroreningen). Om fastigheten skulle skrivas över på dig (köp eller gåva) kommer du att träda in i ett likadant ansvar. Arv är däremot undantaget från bestämmelsen; erhåller du fastigheten genom arv har du inget sekundärt fastighetsägaransvar för föroreningen.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2021-10-27 Vem får parkera vid besöksparkeringen?
2021-10-21 Vad händer med successionsordningen om kronprinsessan Victoria ändrar sin trosbekännelse?
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?

Alla besvarade frågor (96580)