Kan jag bli döms till fängelse för rattfylleri, olovlig körning och fortkörning?

2020-07-20 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, Jag gjorde något otroligt korkat och dumt. Min dotter ringde natten till Söndagen och var då på annan ort och hon var jätte ledsen och bad mig komma. Klockan var två på natten och jag sa bara självklart utan att tänka på att jag druckit kvällen innan. Jag blir då stoppad på motorväg och polisen berättar att jag kört 153 km på 110 väg. Polisen informerar mig att de tar körkortet jag frågar då vad som händer med min bil och när jag kan hämta den. Polismannen svarar efter det att du blåst så kan du hämta bilnyckeln följande eftermiddag och du har då 48 timmar på dit att köra hem bilen. Blåste, vilket ger positivt utslag. På polisstationen visar utandningsprovet 1.06 promille och kan inte tro att det är sant kände mig nykter då jag åkte. Blir förhörd och får lämna stationen efter det. Följande eftermiddag tar jag mig till polisstationen och hämtar ut nyckeln. Polisen som lämnar nyckeln frågar om jag vet var bilen står och jag säger att jag vet var den står. Hämtar sedan bilen och kör ca 200 m o blir stoppad av en civilpolisbil och han frågar naturligtvis efter körkort, jag är helt lugn och svarar bara att jag blev av med det inatt. Då säger polisen att jag absolut inte får köra bil utan körkort, berättar då vad polismannen informerat mig om tidigare på natten. Blir delgiven misstanke om olovlig körning. Jag är tidigare ostraffad och har ett bra jobb, har dessutom vårdnaden om två killar under 16, Kommer jag att få fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du blivit stoppad på motorväg när du kört din bil i en hastighet om 153km/h där hastighetsbegränsningen var 110 km/h. Du fick information av polisen att ditt körkort blev indraget men att du hade 48 timmar på dig att hämta bilen. Då du på plats blåste positivt fick du följa med till polisstationen där du blåste 1.03 promille. Dagen efter hämtade du ut bilen och blev stoppad och misstänkt för olovlig körning.

Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri och överskridande av högsta tillåtna hastighet om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p1 och p4 körkortslagen). Om hastighetsbegränsningen överskrids på en sträcka där högsta tillåtna hastighet är 110km/h återkallas körkortet i regel om den överskrids med mer än 30km/h. Den som framfört ett motordrivet fordon med minst 0.2 promille i blodet eller 0.10 mg/ml i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § lagen om straff för vissa trafikbrott). För grovt rattfylleri döms den som haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1.0 promille i blodet eller 0.50 mg/l i utandningsluften (4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott). Ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt (5 kap. 5 § körkortslagen). Polisen har således gjort rätt som återkallat ditt körkort tills vidare för att slutligt beslut sedermera ska tas av Transportstyrelsen.

Om körkortshavaren visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne, alternativt om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri eller överskridande av högsta tillåtna hastighet, ska körkortet omhändertas. Om körkortet ska omhändertas på grund av överskridande av högsta tillåtna hastighet får körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast efter omhändertagandet köra det slag av fordon som körkortet berättigar honom till (5 kap. 7 § körkortslagen).

I ditt fall kan konstateras att du gjort dig skyldig till överskridande av högsta hastighet med 43 km/h. Det i sig är tillräckligt för att återkalla ditt körkort. Jag blir dock något osäker på huruvida du eventuellt gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. Gränsen för grovt rattfylleri går vid antingen 0.50mg/l i utandningsluften eller 1.0 promille i blodet. I din fråga skriver du förvisso 1.03 promille, vilket skulle kunna peka på att det skett en mätning av alkoholkoncentrationen i ditt blod. Å andra sidan skriver du att du blåste vilket talar för ett utandningsprov. Det är därmed svårt för mig att avgöra huruvida du eventuellt gjort dig skyldig till rattfylleri av normalgraden eller grovt rattfylleri. För det fall att det rör sig om rattfylleri av normalgraden är straffet i normalfallet 40-150 dagsböter (beroende på alkoholkoncentrationen). Då det rör sig om flerfaldig brottslighet (fortkörning och eventuellt olovlig körning) kan antalet dagsböter bli högre.

Om det är så att du är misstänkt för grovt rattfylleri och sedermera döms utgör det sådan brottslighet att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Presumtionens styrka varierar dock beroende på brottslighetens karaktär och omständigheterna kring brottet. Högsta domstolen har uttalat att den som har en alkoholhalt i blodet om mer än 1,5 promille får antas utgöra ett sådant faromoment i trafiken att en icke frihetsberövande påföljd inte kan anses utgöra en tillräckligt ingripande påföljd (se NJA 2002 s. 653). I rättsfallet NJA 2003 s. 495 har domstolen uttalat att ett fall av grovt rattfylleri utan särskilt försvårande eller förmildrande omständigheter har ett straffvärde om fängelse en månad. Sett till praxis är det där fängelsestraffet brukar hamna för grovt rattfylleri, 1-2 månaders fängelse beroende på hur grovt brottet anses vara. Som försvårande i ditt fall skulle kunna anföras att överskridit hastigheten med 43 km/h.

Om du döms för grovt rattfylleri riskerar du att dömas till fängelse. Istället för fängelse kan domstolen besluta att döma till villkorlig dom i förening med dagsböter eller samhällstjänst. I bedömningen tas hänsyn till om du tidigare är straffad men även brottets grovhet (alkoholkoncentration m.m.).

När det gäller den olovliga körningen är det något oklart huruvida du gjort dig skyldig till brottet eller ej. Om ditt körkort återkallats tills vidare är det ett brott att fortsatt köra bil. Polisen kan däremot ge dig tillstånd att köra i 48 timmar om körkortet återkallats på grund av hastighetsöverträdelse. I det fallet brukar man däremot få en särskild lapp att visa upp. Å andra sidan ska ditt körkort omhändertas i det fallet och även vid rattfylleri, så verkar inte ha skett. Har du inte på något sätt informerats om återkallelsen av körkort och ditt körkort inte omhändertagits går det således att argumentera för att körningen inte var olovlig. I ditt fall har jag däremot inte tillräcklig information för att göra någon närmre bedömning.

Min rekommendation för det fall att du blir åtalad för grovt rattfylleri (vilket är den åtalspunkt som renderar störst risk för ett kortare fängelsestraff) är att du begär att få en advokat utsedd. Vår juristbyrå arbetar inte med straffrätt varför min rekommendation är att du antingen begär en offentlig försvarare eller, i förväg genom egen finansiering, konsulterar en advokatbyrå som arbetar med straffrätt. Offentlig försvarare ska på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader, men även om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen i målet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Beroende på omständigheterna är det inte säkert att du medges en offentlig försvarare, då har du däremot ändå rätt att på egen bekostnad anlita en försvarare.

Sammanfattningsvis riskerar du ett kortare fängelsestraff om du döms för grovt rattfylleri. Det finns en utgångspunkt vid grovt rattfylleri att fängelse ska bestämmas som påföljd. Det finns däremot möjligt för domstolen att istället välja villkorlig dom i förening med dagsböter eller samhällstjänst. Döms du endast för rattfylleri av normalgraden kommer straffet sannolikt att sluta på dagsböter. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1094)
2021-03-04 Vad är straffet för olovlig körning?
2021-02-28 Ogiltigförklaras teoriprov vid körkortsingripande?
2021-02-28 Kan jag bli straffad och hamna i belastningsregistret för att ha kört utan körkort?
2021-02-28 hastighetsöverträdelse under prövotid

Alla besvarade frågor (89960)