Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?

Hej! Kom upp ett ämne på jobbet igår, där alla inte tänkte lika, så undrar om ni har svaret. Om 2st medarbetare har sex med varandra under lunchrast, vad skulle detta kunna ge för konsekvenser om någon kom på detta? Blir man avskedad? Kan det vara straffbart? Om personerna har bytat jobb, kan det bli konsekvenser ändå?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om anställningsskydd finns i lag om anställningsskydd (LAS). Regler om brott mot allmän ordning finns i 16 kap. brottsbalken (BrB). Jag kommer i svaret utgå från att samtycke föreligger, varför något sexualbrott inte aktualiseras.

Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?

Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS). Avskedande tar sikte på de mest uppenbara fallen, där det är fråga om avsiktliga eller grovt vårdslösa beteenden som inte ska behöva tålas i ett kontraktsförhållande.

Normala grunder för avsked är typiskt sett ohederligt handlande eller uppsåtlig brottslighet mot arbetsgivaren eller andra anställda. Om arbetstagaren åsidosätter betydelsefulla förpliktelser enligt anställningsavtalet genom grov försumlighet anses det också föreligga skäl för avsked. Det är arbetsgivaren som avgör när en arbetstagare grovt åsidosatt sina åtaganden genom sitt handlande.

Rent arbetsrättsligt finns inget hinder mot relationer på jobbet. Bedömningen kring huruvida skäl för avsked föreligger utgår från omständigheterna i det enskilda fallet, varför jag inte kan ge något tydligt svar. Faktorer som påverkar är exempelvis personernas relation, val av plats, parternas diskretion, samt omständigheterna under vilka det sexuella umgänget upptäcktes.

Som utgångspunkt torde det dock inte utgöra tillräckliga skäl för avsked att ha sex med en kollega på arbetsplatsen, under lunchrasten. Detta eftersom det krävs att arbetsgivaren lidit en skada, exempelvis genom att försäljning, goodwill, eller kunder påverkats negativt. Det är däremot klart olämpligt att ha sex på arbetsplatsen, och arbetsgivaren kan ha skäl att omplacera de inblandade.

Är det olagligt att ha sex på arbetsplatsen?

Det kan vara straffbart att ha sex på allmän plats om det upptäcks. Brottsrubriceringen blir beroende av omständigheterna i fallet, men främst aktualiseras förargelseväckande beteende under förutsättning att sexualakten utförs någorlunda diskret. Straffet för förargelseväckande beteende är penningböter (16 kap. 16 § BrB).

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000