Kan jag bli avskedad för att ha misskött mig på mitt arbete?

Hej! Kan jag som anställd hos ett företag bli avskedad omedelbart för att jag varit misskötsam i mitt arbete?

Vilka åtgärder kan jag vidta för att behålla min anställning trots avskedandet?

Notering: Avskedandet skedde muntligt och utan någon underrättelse.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som blir aktuella för att besvara din fråga finner vi i anställningsskyddslagen (LAS).

Avsked
En arbetsgivare får avskeda en arbetstagare som grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). När det kommer till avsked brukar man tala om framförallt tre situationer då ett avsked kan ske. Dessa är om arbetstagaren har begått brott i tjänsten mot arbetsgivaren eller på arbetsplatsen, om arbetstagaren brukat våld eller hotat om våld eller om arbetstagaren allvarligt åsidosatt lojalitetsplikten (genom att exempelvis starta upp konkurrerande verksamhet).

Avskedet måste också föranledas på grund av något som skett inom 2 månader från det att beslut om avsked tagits (18 § andra stycket LAS).

Det framgår inte i din fråga vad som föranlett avskedet. Om det dock inte rör sig om en allvarlig misskötsamhet eller om någon av situationerna som jag beskrivit ovan inte föreligger, kan det vara tveksamt om avskedet skulle vara giltigt.

Om det saknas grund för avsked kan ett avsked ogiltigförklaras. Det krävs dock då att det inte ens ska ha förelegat grund för uppsägning (35 § LAS). Jag ska därmed gå igenom vad som krävs för att en uppsägning ska få ske.

Uppsägning
Eftersom du skriver att avskedet beror på misskötsamhet i ditt arbete skulle det eventuellt kunna vara grund för uppsägning. För att få säga upp någon krävs att uppsägningen är sakligt grundad (7 § LAS). Saklig grund föreligger om uppsägningen grundas på arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall är det alltså misskötsamheten som kan utgöra personliga skäl och därmed saklig grund.

Det krävs dock också att arbetsgivaren ska försöka omplacera dig för att lösa problemet. En uppsägning ska alltså vara sista utvägen om arbetsgivaren inte kan lösa problemet genom en omplacering (7 § andra stycket LAS).

Även i detta fall krävs att den misskötsamhet som kan utgöra grund för en uppsägning har skett inom 2 månader från det att beskedet lämnas (7 § tredje stycket LAS). Det är dessutom arbetsgivaren som har bevisbördan för att det förelegat personliga skäl.

Det krävs dock också att arbetsgivaren ger utrymme till rättelse från din sida. Du ska alltså ha fått varningar för att veta vilket beteende som arbetsgivaren anser är otillåtet och du ska få möjlighet att bättra dig. En uppsägning ska alltså inte komma som en överraskning.

Skriftlig uppsägning/avsked
Både ett avsked och en uppsägning ska vara skriftliga (19 § och 8 § LAS). Detta är dock bara ordningsföreskrifter vilket gör att avskedet/uppsägningen fortfarande är giltig, men du kan kräva skadestånd för arbetsgivarens brott mot LAS (38 § LAS).

För att väcka talan om skadestånd gäller ganska korta preskriptionstider. Du måste meddela arbetsgivaren att du avser väcka skadestånd inom 4 månader från den tidpunkt då du blev avskedad och du ska därefter väcka talan inom 4 månader från det att du underrättat arbetsgivaren att du avser väcka skadeståndstalan (41 § LAS). Håller du dig inte inom dessa tidsramar förlorar du rätten till skadestånd (42 § LAS).

Ogiltigförklara avskedet
Om du till exempel inte fått varningar eller om arbetsgivaren inte gjort en omplaceringsutredning saknas grund för uppsägning. Rör det sig om exempelvis ett fall av misskötsamhet från din sida som inte är allvarligt saknas troligtvis också grund för uppsägning.

Om det rör sig om några enstaka fall av misskötsamhet som inte är särskilt allvarliga, saknas med stor sannolikhet också grund för avsked.

Eftersom jag inte vet vad misskötsamheten i ditt fall består av - om det rör sig om ett enstaka eller upprepade fall av misskötsamhet, om du har fått varningar, hur allvarlig misskötsamheten är osv - så jag kan tyvärr inte göra någon närmare bedömning av om det förelegat grund för uppsägning/avsked eller inte.

Om det dock är så att omständigheterna som föranlett avskedet inte ens skulle räcka för att utgöra grund för uppsägning kan avskedet som sagt ogiltigförklaras (35 § LAS). Du har då två veckor på dig från det att avskedet skedde (dvs då arbetsgivaren meddelade dig att du blivit avskedad) att meddela arbetsgivaren att du kommer att ogiltigförklara avskedet. Därefter har du två veckor på dig att stämma arbetsgivaren i domstol och yrka på att avskedet ska ogiltigförklaras (40 § LAS). Som huvudregel har du ingen rätt att under tvistens gång få fortsatt anställning, men domstolen kan besluta att anställningen ska fortgå under tvistens gång om du yrkar på det (35 § andra stycket LAS).

Om du stämmer arbetsgivaren kommer domstolen alltså pröva om avskedet har gått rätt till. Om domstolen kommer fram till att omständigheterna som föranlett avskedet inte ens hade räckt till en uppsägning kommer domstolen ogiltigförklara avskedet. Du har då också rätt till skadestånd (38 § LAS).

Kommer domstolen dock fram till att omständigheterna som grundad avskedet hade utgjort grund för uppsägning, kommer domstolen dock inte ogiltigförklara avskedet. Då kommer din anställning inte bestå.

Råd
Jag skulle därmed råda dig att ta till dig vad jag nu skrivit och fundera över om du har fått varningar, om det rör sig om enstaka eller upprepade fall av misskötsamhet osv. Om det alltså rör sig om ett enstaka fall av misskötsamhet som du inte har fått varningar för föreligger alltså inte ens grund för uppsägning. Då kan du alltså ogiltigförklara avskedet på så sätt som jag beskrivit ovan. Jag rekommenderar dig då att kontakta en jurist för hjälp att driva ärendet vidare.

Om du inte håller dig inom tiderna (dvs att underrätta arbetsgivaren om att du kommer väcka talan om ogiltigförklaring inom två veckor och därefter väcka talan i domstol inom två veckor till) går du miste om rätten att ogiltigförklara avskedet.

Om det föreligger saklig grund för uppsägning kan ogiltigförklaring av avskedet alltså inte heller ske. Har du alltså fått varningar, misskötsamheten är allvarlig eller om du har misskött dig upprepade gånger skulle det troligtvis finnas saklig grund för uppsägning. Då kan inte avskedet ogiltigförklaras.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om du har fler funderingar.


Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000