Kan jag bli återbetalningsskyldig till min tidigare arbetsgivare?

FRÅGA
Kan jag bli återbetalningsskyldig i pengar till ett företag som själv räknat ut och gett mig (x) antal semesterdagar, som dom flera månader efter jag slutat kommit på var för mycket .
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill få reda på om du kan bli återbetalningsskyldig vid ett återkrav från din tidigare arbetsgivare.

Återkravsrätt vid felaktig utbetalning

Inom svensk rätt finns det ingen lagreglering angående en felaktig utbetalning, dock finns det en del praxis (domstolsavgöranden) på området som används för vägledning. Den juridiska termen som beskriver situationen är principen om condictio indebiti och innebär att din gamla arbetsgivare har återkravsrätt vid felaktig utbetalning, alltså att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka beloppet från den som mottagit den felaktiga utbetalningen.

Undantag från återkravsrätten

Eftersom condictio indebiti enbart är en princip görs alltid en samlad bedömning i varje enskilt fall. Det finns vissa undantag från principen, och domstolarnas samlade riktlinjer är följande:

- Mottagaren måste vara i god tro, vilket innebär att mottagaren inte ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig.

- Tillhörande rekvisit till första punkten är även att mottagaren ska ha inrättat sig efter utbetalningen, exempelvis genom att ha förbrukat pengarna eller genom att aktivt spara dem.

- Förhållandet mellan parterna, det vill säga om någon av parterna har en starkare ställning och därav kan tänkas ha större ansvar och krav på sig (exempelvis en bank som dagligen hanterar pengar och en näringsidkare i förhållande till en konsument).

- Passivitet från utbetalaren. Om en längre tid (3 år enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen) har gått utan att utbetalaren återkräver pengarna får mottagaren behålla beloppet.

Din skyldighet att återbetala en felaktig utbetalning

Jag kan inte ge dig något exakt svar på hur en domstol hade dömt eftersom domstolsavgöranden inom detta område inte ger en specifik riktlinje och varje situation bedöms enskilt.

Huruvida du är skyldig att återbetala beloppet för de felaktiga semesterdagarna är beroende av om du haft skäl att förstå att antalet semesterdagar och lönen efter detta blivit felaktigt utbetalt, och bevisbördan för din onda tro faller på den som betalat ut beloppet.

Din goda tro skulle kunna motiveras av att det var företaget själv som räknade ut dina semesterdagar. Något annat skulle också kunna vara om summan för utbetalningen inte avvek från lönespecifikationen. Om du själv var medveten om att arbetsgivaren räknat fel på antalet semesterdagar, bör du dock ha vänt dig till arbetsgivaren för att säkra din goda tro.

Visserligen är det oaktsamt av någon som brukar hantera löner att räkna fel på semesterdagar och betala ut en felaktig lön, men det bör inte vara tillräckligt för att det ska påverka arbetsgivarens rätt till återbetalning.

Däremot kan förhållandet mellan dig och din gamla arbetsgivare vara till fördel för dig, då arbetsgivaren är den starkare parten i förhållandet och bör anses ha större krav på sig att räkna ut rätt antal semesterdagar och betala ut rätt lön.

Angående passivitet kan jag inte riktigt diskutera, eftersom jag inte vet vilka datum som gäller. Men om det som sagt har gått 3 år från utbetalningen innan arbetsgivaren kom med återkrav, får du som mottagare behålla beloppet. Enligt rättspraxis kan arbetsgivare anses ha agerat passivt om hen dröjt för länge med att korrigera en för stor löneutbetalning. För länge anses då vara mellan nio månader till drygt ett år.

Sammanfattningsvis

Det är arbetsgivaren som har att bevisa att du varit i ond tro angående utbetalningen och att summan på återkravet stämmer överens med summan på utbetalningen. Situationen framstår som fördelaktig för dig, men eftersom jag inte vet detaljerna kring händelseförloppet är det inte med säkerhet jag skriver det.

Det är dock alltid bästa att göra rätt ifrån sig. Är du medveten om att du eventuellt visste om att antalet semesterdagar var felaktigt, bör du inrätta dig efter arbetsgivarens återkrav och betala tillbaka summan. Är du däremot säker på att du vid tidpunkten för utbetalningen inte tänkte att det var felaktigt, och att du inrättade dig efter att den utbetalade lönen var i sin ordning är du inte återbetalningsskyldig.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (387)
2020-08-04 Vad händer med egendom som blir kvar hos annan ifall personen går bort?
2020-07-24 Kan en arbetsgivare kräva tillbaka misstagsbetalningar?
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (82757)