Kan jag bestrida ett avskedande?

FRÅGA
Har fått besked om avskedañde och skrivit under att jag mottagit detta. Anser dock nu att arbetsgivaren inte har rätt att avskeda mig och vill bestrida uppsägningen. Hur gör jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Först och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation.

Det framgår inte av frågan om du har blivit avskedat eller uppsagd eftersom du skriver båda och. Men jag kommer såklart att hjälpa dig oavsett.

Eftersom du oftast använder ordet avskedande, antar jag att du har blivit avskedat och vill ha juridisk rådgivning kring hur du kan bestrida detta. Eftersom jag antar att det rör sig om avskedande, antar jag att arbetsgivarens beslut grundas på personliga skäl.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig lag. Det finns även relevanta bestämmelser i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA).

Det framgår inte av frågan om du är fackligt organiserad. Men om du är medlem i en fackförening, rekommenderar jag att du även kontakter facket.

Fackföreningen kan begära överläggning

En arbetsgivare som vill säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen, ska underrätta om detta i förväg. När det gäller avskedande, ska underrättelsen lämnas minst en vecka i förväg. Jag vet inte om din arbetsgivare har beaktat tidsfristen, men jag tänkte att jag ändå vill uppmärksamma dig på dina rättigheter. Om du är fackligt organiserad var arbetsgivaren skyldig att underrätta din fackförening i samband med detta. Din (eventuella) fackförening kan begära överläggning och i så fall får arbetsgivaren inte verkställa avskedandet förrän överläggningen har avslutats (30 §, LAS).

Avskedande

Avskedande får endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren (18 §, LAS).

Tvåmånadersregeln

Jag tycker att det är bra om du känner till att arbetsgivaren inte får avskeda dig enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan underrättelsen lämnades (18 §, 2 stycket, LAS)

Avskedandet kan ogiltigförklaras

Om du har blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning, kan avskedandet förklaras ogiltigt. Det kräver dels att du yrkar på ogiltighet vid domstol, dels att det inte ens fanns saklig grund. Domstolen kan besluta att din anställning ska bestå tills tvisten har avgjorts (35 §, LAS).

Preskription

Jag vet inte vilket datum du fick besked om avskedandet men du har endast två veckor på dig, från avskedandet skedde tills du ska underrätta arbetsgivaren om att du vill yrka ogiltigförklaring av avskedandet.

Om din fackförening har påkallat förhandling har du dock två veckor efter det att förhandlingen avslutades (40 §, LAS). Om talan inte väckas inom denna tidsgräns, har du tyvärr förlorat rätten att föra talan (42 §, LAS).

Jag förstår att det kanske känns väldigt "tufft" och orättvist att preskriptionstiden är så kort, de flesta som vet ju inte ens om detta och förlorar kanske chansen att göra sina rättigheter gällande. Men tidsfristens längd beror helt enkelt på att så många svenska arbetstagare är fackligt organiserad och systemet bygger på tanken att man har en fackförening, som kan hjälpa i dessa situationer.

Behörig domstol

Fackföreningar tar tvisten till Arbetsdomstolen.

Om du själv vill ta tvisten till domstol måste du väcka talan via tingsrätten och sedan eventuellt överklaga till Arbetsdomstolen (2 kap., 2 §, LRA).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Lycka till!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1767)
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?
2021-05-01 Har arbetstagaren en skyldighet till en viss uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (92030)