Kan jag begära prisavdrag?

2018-09-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA
HejJag har för ca. 4 veckor sedan köpt en båt för drygt 600000:- kr. Igår fick jag besked om att årsmodellen var en 1988 i stället för 1990 som säljaren påstått. Det är en viss prisskillnad mellan dessa årsmodeller och min fråga är om jag kan vända mig till säljaren och på laglig grund begära ett prisavdrag för detta?/R
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I din frågeställning anger du inte om säljaren är en näringsidkare eller en privatperson, det har betydelse för vilken lag som ska tillämpas. Jag kommer därför att besvara din fråga utifrån både köplagen och konsumentköplagen.

Köplagen

Om både köpare och säljare är privatpersoner ska köplag (1990:931) (KöpL) tillämpas.

Fel i vara

Om båtens egenskaper inte stämmer överens med avtalet du och säljaren ingått är den att anse som felaktig. Båten är därför att anse som felaktig eftersom den skulle vara av en annan årsmodell, 17-19 § KöpL.

Kan du åberopa felet?

Om du undersökt varan eller blivit uppmanad av säljaren att undersöka varan och inte gör detta förlorar du rätten att åberopa ett fel som förelåg vid den tidpunkten. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, 20 § KöpL. Att säljaren handlat i strid mot tro och heder kan innebära att säljaren försökt lura dig genom att påstå att båten är av en annan årsmodell.

Reklamation

För att du ska få göra felet gällande måste du reklamera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Om du inte reklamerar inom 2 år förlorar du din rätt att åberopa felet, 32 § KöpL. Reklamation innebär att du tar kontakt med säljaren och förklarar att båten är av en annan årsmodell än vad som utlovats.

Påföljder vid fel i vara

Om varan är behäftad med fel har köparen rätt till prisavdrag, 37 § KöpL. Prisavdrag är dock möjligt först efter att säljaren fått möjlighet att leverera en ny vara eller reparera felet. I det här fallet kan man inte reparera felet och prisavdrag är därför att föredra.

Konsumentköplagen

När en fysisk person handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet är han eller hon en konsument, 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL). Lagen blir därför tillämplig när en privatperson köper något av en näringsidkare.

Fel i vara

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL. Det föreligger fel i varan eftersom båten är av en annan årsmodell och därmed inte har de egenskaper du kunnat förvänta dig som köpare.

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL.

Rättigheter vid fel i vara

Om varan är felaktig får köparen kräva prisavdrag. Säljaren måste dock först fått möjlighet att reparera varan eller ge dig en ny, 28 § KköpL.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.

Sammanfattningsvis

I både köplagen och konsumentköplagen kan köparen ha rätt till prisavdrag vid fel i vara. Båten anses vara behäftad med fel eftersom den är av en annan årsmodell än den som utlovats.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (717)
2019-04-14 Köp av tjänst emellan näringsidkare
2019-04-13 Vilka garantier gäller vid entreprenadarbeten?
2019-04-11 Preskriptionstider i ABM 07
2019-04-02 Ett företag har skickat en vara av misstag. Vilka skyldigheter har man?

Alla besvarade frågor (67936)