Kan jag begära återbetalning om jag betalar för mycket underhållsbidrag?

2020-02-20 i Underhåll
FRÅGA
Jag ställer nedanstående fråga som ombud för min son. Han är enligt ett faderskapstest pappa till en flicka född 20070821, men har aldrig träffat henne. I ett tidigt skede fråntogs vårdnaden från mamman. I en dom från tingsrätten 2013 fastställdes barnets mormor till vårdnadshavare. Han betalar underhåll med för närvarande 1723 kr/mån. Mammans årsinkomst ligger på mellan 250 till 300 000 kr/år och hon betalar enligt uppgift inget underhåll. Om vårdnadshavaren får 1723 kr, ska då inte underhållsstödet delas mellan föräldrarna och halvera hans del till 862 kronor? Eller kan det vara så att båda föräldrarna ska betala 1723 kr och att vårdnadshavaren får det dubbla 3446? Om jag har rätt i min teori att utgiften ska halveras, kan man då begära återbetalning från FK. Frågan är även ställd med en begäran om utredning till FK. De skickade inget skriftligt svar men ringde min son och svarade ungefär "god dag yxskaft".
SVAR

Hejsan!

Aktuell lagstiftning: Föräldrabalk och socialförsäkringsbalken.

Båda föräldrarna är underhållsskyldiga gentemot barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Med ekonomisk förmåga avses en förälders förvärvsförmåga, vilket ofta inkomsten utgör ett mått på. Underhållskyldigheten fördelas i förhållande till respektive förälders ekonomiska förmåga. En förälder med bättre ekonomisk förmåga betalar därför mer. Det innebär att underhållet mellan er inte nödvändigtvis ska delas lika (7 kap. 1 § tredje stycket FB).

Metoden för beräkning
Barnets underhållsbehov uppskattas till visst belopp. Beräkning görs av varje förälders nettoinkomst efter skatt. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns eget och eventuellt för makes eller samboendes underhåll. Restbeloppen representerar de överskottsbelopp som föräldrarna rimligen bör kunna ta i anspråk för underhåll åt barnet. Underhållsbidraget erhålls därefter genom att det belopp som har beräknats för barnets behov fördelas proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppen.

Ex: om ett barns behov räknas till 1 000 kronor, och din son har 2000 kr i restbelopp och dotterns mamma har 500 kronor i restbelopp så ska din son betala 800 kronor medan mamman ska betala 200 kronor då din son har ett ett 4 gångers större restbelopp ska han därför betala 4 gånger mer.

Du har därmed rätt i din uppskattning att underhållsstöd ska delas mellan föräldrarna men det delas dock proportionellt med beaktande av vad de har kvar av sin nettoinkomst.

Kan man begära återbetalning?
En begäran om omprövning kan göras enligt 7 kap 10§ FB. På så vis kan domstolen ändra underhållsbidragsbeslutet på grund av ändrade förhållanden, t.ex att mamman har en lön och bör också stå för en del av underhållet. Ytterligare, så kan återbetalning göras om särskilda skäl föranleder detta enligt 2st samma paragraf.

Enligt propositionen 1978/79:12 sid 409 så ska återbetalningsskyldighet tillämpas väldigt restriktivt, de skriver följande: "Återbetalningsskyldighet synes i princip böra komma i fråga endast i fall då sådan betalning inte skulle nämnvärt påverka det underhållsberättigade barnets försörjningsläge".

Det finns ingen tydlig praxis i när denna bestämmelse tillämpas och det synes inte ha tillämpas ofta alls. Jag skulle emellertid argumentera att det i detta fall kan bli aktuellt eftersom en återbetalning från modern skulle inte påverka barnets försörjning. Vägledande praxis från HD kan emellertid inte hittas som kan tillämpas i ditt fall.

Sammanfattning och rekommendationer
Det beror på hur mycket hon har i nettoinkomst samt restbelopp som avgör hur mycket hon kommer kunna stå för underhållet till barnet. Emellertid verkar det som att hon ska betala eftersom hon har en inkomst på 250-300k. Jag anser att ni bör begära omprövning av underhållsbidrag samt begära att modern ska bli återbetalningsskyldig för det belopp som inte hon har stått för. Det finns stöd för detta även om paragrafen tillämpas restriktivt i beaktande av barnets försörjning. Jag anser att, eftersom hon inte står för barnets dagliga försörjning så kommer det inte heller påverka barnets försörjning. Därför bör återbetalningsskyldighet bli aktuellt.

Finns det några otydligheter så hör av dig till Binh.Tran@lawline.se

Med vänliga hälsningar

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86486)