Kan jag avskedas utan varsel samt påtvingas en konkurrensklausul?

FRÅGA
Jag blev avskedad utan att min arbetsgivare hade förvarnat mig om detta. Var detta rätt? Vid förhandlingen hade jag en facklig representant med mig. Jag var erbjuden nytt arbete direkt hos en ny arbetsgivare. Vid denna förhandling tvingade min arbetsgivares representant mig att skriva på ett avtal med en konkurrensklausul att jag inte fick arbeta med min nuvarande sysselsättning i 6 mån. Hade de rätt att göra detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var det rätt att avskeda utan förvarning?

En uppsägning utan uppsägningstid blir att likställa vid ett avskedande. Avskedande beskrivs förenklat som ett omedelbart upphörande av anställningen men även här är det sanning med modifikation att den anställde kan tvingas lämna jobbet redan samma dag. Det åligger arbetsgivaren att varsla både arbetstagaren och dennes eventuella arbetstagarorganisation minst en vecka innan avskedandet (30 § andra stycket lagen om anställningsskydd, hädanefter LAS). underrättelse till AT måste vara tydligt och direkt ange att uppsägning eller avskedande övervägs. Det är ej tillräckligt med kort telefonbesked (AD 1976:97), varning (AD 1976:7) eller fråntagande av befattning (AD 1974:57). Underlåtenhet att följa denna varselplikt kan inte föranleda ogiltigförklarannde av avskedandet men kan däremot föranleda skadestånd, vilket jag återkommer till nedan (38 § LAS).

Vidare råder att ett avskedande måste grundas på att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren (18 § LAS). Med grovt åsidosättande avses sådant som uppsåtlig brottslighet eller ohederliga förfaranden riktade mot AG eller arbetskamrater, agerande orsakande eller ägnat att orsaka skada för AG eller arbetskamrater (AD 1999:87), uppsåtligt eller grovt oaktsamt åsidosättande av avtalsförpliktelser eller arbets- och ordervägran (AD 2002:35) eller konkurrerande verksamhet (Källström & Malmberg s. 260).

Ett avskedande under omständigheter som inte ens skulle räcka till en uppsägning ska på yrkande av arbetstagaren förklaras ogiltig (34 § första stycket LAS). För uppsägning krävs att det antingen råder arbetsbrist eller finns personliga skäl kopplade till den anställda som kan grunda uppsägning (jfr 7 § LAS). Arbetsbrist avser i princip alla interna omstruktureringar som berör arbetsplatsen mer allmänt och kan i sig aldrig grunda ett avskedande. Personliga skäl omfattar i princip allt relaterat till personen (beteende, förmågor, sjukdom, bristande samarbetsförmåga, illojalt beteende). Anser du att någon oegentlighet avseende din insats på arbetsplatsen inte har förelegat finns här god grund för en tvist till förmån för din rätt.

Jag rekommenderar dig utifrån ovanstående att väcka talan hos domstol, varvid en trolig utgång skulle vara skadestånd. Eftersom jag uppfattar det som att du rent faktiskt har slutat på arbetsplatsen kommer domstolen inte med rättsligt bindande effekt kunna få dig återanställd eftersom tvångsmedel för verkställande av ett sådant beslut saknas. Skadestånd som utdöms vid olovliga avskedanden är i regel inte obetydliga och avser kompensera utebliven lön samt allmänt skadestånd för kränkningen i sig (38 § LAS). För detta rekommenderar jag anlitande av juridiskt biträde; våra jurister kan du kontakta här.

Var det rätt att kräva undertecknande av avtal konkurrensklausul?

Som stark huvudregel är det inte illojalt att söka anställning i konkurrerande verksamhet efter att tidigare anställning har upphört (AD 1998:80). Undantagsvis kan konkurrensförbud meddelas genom avtalsklausul även för viss tid efter anställningen, dock med strikta tillåtenhetsbegränsningar avseende att det måste vara skäligt. En konkurrensklausul ska för det första ha en övre tidsgräns på 18 månader efter anställningens upphörande, vilket uppfylls i detta fall. För det andra ska klausulen vara proportionellt utformad och nödvändig för sitt syfte, varvid en helhetsbedömning sker utifrån bland annat arbetsgivarens eventuellt betydande intresse av att en konkurrensklausul beaktas till skydd för affärsverksamheten eller liknande (AD 1992:99 mfl). Dessa bestämmelser bygger på kollektivavtal. Vidare torde kunna anmärkas på att det är förunderligt att påtvinga en konkurrensklausul vid avslutandet av anställningen. Vanligtvis ingås dessa i samband med anställningens påbörjande eftersom avtal bygger på ömsesidig acceptans. Att tvinga någon att ingå ett avtal föranleder inte är giltig rättshandling då avtal kräver gemensam partsvilja, det vill säga att samtliga parter accepterar innehållet (jfr 1 kap. avtalslagen). Vidare gäller att rättsstridigt tvingande till ingående av avtal eller utnyttjande av någons mer grova okunskap i sig utgör ogiltighetsgrunder (se 29 och 31 §§ avtalslagen).

Sammanfattning

Att avskeda dig utan varsel är inte tillåtet och kan föranleda skadestånd. Jag är inte familjär med omständigheterna i ditt fall men om avskedandet inte heller har varit berättigat föreligger ytterligare grund för skadestånd. Angående konkurrensklausulser efter anställningens upphörande är dessa restriktivt tillåtna och får vara högst 18 månader förutsatt att de är proportionerliga och nödvändiga för ändamålet. Jag rekommenderar dig att kontakta våra jurister för att utreda omständigheterna vidare.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1321)
2019-08-17 Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?
2019-08-13 Hur lång är min uppsägningstid?
2019-08-08 Turordningsregler eller omplacering?
2019-08-08 Hur säger jag upp en arbetstagare och finns det något specifikt sätt att varsla om avskedandet?

Alla besvarade frågor (72048)