FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar21/06/2022

Kan jag anmäla huvudlåntagare på grund av utebliven betalning?

Kan man polisanmäla huvudpersonen i ett lån? Det är så att jag är medsökande på ett lån som min bror har tagit. Nu visar det sig att han med familj har flyttat från Sverige. Syns iallafall registrerad som utvandrad. Han har genomfört en inbetalning under hans tid som ej längre boende här. Nu såg jag dock att en inbetalning saknas och denna månadsfaktura är nu dubbel. Är orolig att han slutar betala och jag då blir skyldig att betala. Kan jag via en polisanmälan på något sätt få rätt att inte betala eftersom han har lämnat landet utan att meddela mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Tolkning och tillämpligt lagrum

Som jag förstår har din bror tagit ett lån och du står som medsökande till detta. Du undrar nu över vad du kan göra om han slutar att betala. För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av brottsbalken (BrB) men kommer även beröra skuldebrevslagen i korthet (SkbrL)

Medsökande är solidariskt betalningsansvarig

Först och främst bör klargöras att en medsökande är solidariskt betalningsansvarig, det betyder att du har lika stort ansvar att betala lånet som din bror. Det är av den anledningen långivaren nu har vänt sig till dig. Av denna anledning ska man alltid vara försiktig med att gå in som medsökande eftersom det kan få stora konsekvenser.

Oredlighet mot borgenär är ett brott

Jag förstår att din främsta undran är huruvida din bror beteende utgör något brott. Att inte betala sina skulder är i sig inte ett brott. Däremot finns en brottsrubricering som kallas för “oredlighet mot borgenär” (11 kap 1§ BrB). Detta brott aktualiseras om gäldenären, din bror i detta fall, gör sig av med tillgångar eller säljer dessa till underpris i syfte att undvika att borgenären (den som lånat ut) ska få tillbaks sina pengar. Det faktum att någon för ut tillgångar ur landet kan också utgöra sådan oredlighet men enbart om konkurs är förestående, din bror ska i princip stå inför en kommande konkurs för att bestämmelsen ska aktualiseras (11 kap 1§ 2 st BrB). Det krävs också att han har flyttat tillgångar utomlands, det räcker de facto inte att han personligen har flyttat. För att reglerna ska kunna vara tillämpliga krävs också att han är på obestånd eller väntas bli på obestånd, med det menas att han inte kan betala sina skulder och att de ekonomiska svårigheterna inte enbart är av tillfällig karaktär. Huruvida dessa regler är tillämplig i detta fall kan jag dessvärre inte svara på eftersom det hade krävt mer information om situationen. Det kan däremot vara bra att känna till att om din bror har begått ett brott så är det sannolikt denna rubricering som ligger närmast till hands enligt min bedömning, men det kan likväl vara så att hans agerande inte utgör något brott överhuvudtaget. Huruvida han har begått något brott eller inte påverkar inte heller din skyldighet att betala banken eftersom du i lagens mening som sagt är lika mycket ansvarig för lånet som brodern. 

Du kan få regressfordran

Vidare kommer jag kort gå igenom möjligheterna att få tillbaka eventuella pengar du betalat in på lånet eftersom det ligger inom ramen för frågan. Genom att betala av lånet får du en så kallad "regressfordran" mot din bror. Det innebär att du har rätt att kräva in pengar av honom motsvarande det du betalat av på lånet (1 kap 2§ SkbrL). Det du kan göra är att vända dig till Kronofogdemyndigheten som kan fastlägga skulden och sedan rikta ett betalningsföreläggande mot brodern. Det som däremot kan ställa till det lite är att han inte längre bor i Sverige. Kronofogden har nämligen inte befogenhet att utmäta tillgångar som finns i andra länder. Om han däremot befinner sig i ett annat EU-land är processen betydligt enklare eftersom du då kan ansöka om "europeiskt betalningsföreläggande" genom den svenska Kronofogden. Du kan läsa mer om detta här. Om din bror befinner sig utanför EU blir processen mer komplicerad och då är den enda möjligheten att ta hjälp av internationella inkassobolag för indrivningen. Att han lämnat Sverige innebär inte att skulden försvinner utan bara att själva verkställigheten av indrivningen försvåras. Skulle din bror flytta tillbaka eller har kvar tillgångar i Sverige kommer Kronofogden alltså att utmäta dessa.

Min rekommendation

Det du främst bör tänka på är att du är solidariskt ansvarig för att betala av lånet. Väljer du att inte betala riskerar du därför att få ett betalningsföreläggande mot dig och i förlängningen kan detta leda till en betalningsanmärkning. Huruvida brodern har begått ett brott eller inte ändrar inte din egen betalningsskyldighet gentemot banken, däremot får du rätt att kräva in de pengar av din bror som du betalt av på lånet. Om du behöver vidare konsultation i ärendet har Lawline erfarna jurister som kan hjälpa dig, du kan boka tid här

Jag hoppas mitt svar var till hjälp!

Frida KällhageRådgivare