Kan hot om våld utgöra saklig grund för uppsägning?

Är ett hot riktat mot en förtroendevald i en kommun saklig grund för uppsägning! Hotet riktades av en anställd i kommunen i form av en halshuggningsgest och gjordes inför den fötroendevaldes make!


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den anställde inom kommunen omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Således måste en uppsägning av personliga skäl vara sakligt grundad (7 § LAS). Vad som egentligen är en sakligt grundat uppsägning (vid uppsägning av personliga skäl) är inte helt lätt att svara på då det alltid rör sig om en avvägning från fall till fall, där hänsyn måste tas till en mängd varierande omständigheter. Ofta får man därmed titta på äldre avgöranden från Arbetsdomstolen (AD), för att få en fingervisning kring vad som egentligen utgör saklig grund.

När jag tittat på några gamla rättsfall står det klart att domstolen ser allvarligt på just hotelser om våld. I förarbeten till LAS talas det dessutom om att våld eller hot om våld inte hör hemma på en arbetsplats. Detta är omständigheter som talar för att saklig grund för uppsägning i din fråga kan tänkas föreligga.

Dock anser jag att det finns omständigheter i din fråga som kan tyda på motsatsen, dvs. att en uppsägning i detta fall inte är sakligt grundad. För det första bör vikt läggas vid att det rör sig om ett enstaka fall av misskötsamhet, vilket i AD i regel inte brukar räcka som saklig grund. För det andra bör faktorer som om "halshuggningsgesten" upplevts som allvarligt menad spela in i bedömningen.

Värt att nämna är också att saklig grund för uppsägning inte föreligger om det är skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren (7 § andra stycket LAS). Framförallt gällande stora arbetsgivare (med omfattande verksamhet) bör detta alltid ses över som ett alternativ innan en eventuell uppsägning kan tänkas komma i fråga.

Sammanfattningsvis är det enligt mig svårt att definitivt avgöra om saklig grund för uppsägning föreligger i din fråga. Det faktum att det exempelvis rör sig om ett allvarligt gestikulerat hot om våld skulle kunna leda till slutsatsen att saklig grund föreligger, medan det faktum att det rör sig om en enstaka händelse skulle kunna tänkas tala för motsatsen.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet kring din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000