FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/05/2020

Kan grannen ställa upp sin husvagn närmare än 4,5 meter från min fastighet?

Jag har delad uppfart till huset med en granne. Jag har meddelat grannen att jag tittar på att bygga en carport i anslutning till mitt hus. Det inkräktar inte på grannens tomtgräns. Nu har grannen ställt upp sin husvagn mitt på tomtgränsen där jag skulle ha min infart till carporten så där går nu inte att komma in. Detta resulterar i att jag då måste försöka tänka om och lägga ner betydligt högre belopp på att anordna en annan plats för carporten vilket inte är så lätt då tomten inte är så stor. Vad gäller? Kan grannen blockera min kommande infart till carporten och kan jag hänvisa till 4,5 meters regeln? Och är det så att grannen måste säga ok till mitt eventuella carportbygge? Det kommer att stå längre ifrån än 4,5 meter.

Tror inte vagnen kommer att stå där annat än under säsong så de bekvämt kan lasta i och ur inför turerna, men jag vet inte hur länge den kommer att stå uppställd mellan turerna heller.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om uppställning av husvagn regleras i plan- och byggförordningen (PBF). PBF är en förordning innebärande att den är utfärdad av regeringen och kompletterar plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelser om uppställning av fritidsbåtar, husvagnar och husbilar framkommer av 6 kap. 1-2 § PBF. I det följande kommer jag endast att skriva husvagn, dock är reglerna desamma för fritidsbåtar och husbilar.

För att för säsongsförvaring ställa upp högst två husvagnar finns det inget krav om bygglov. Uppställningen ska således vara av säsongskaraktär, innebärande att husvagnen får ställas upp på tomten under den säsong den inte används. Om den står uppställd hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Inom vissa områden får uppställning inte ske utan bygglov. Detta gäller dels i områden med utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, dels i särskilt värdefulla områden (områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt).

Uppställningen av husvagn ska ske i omedelbar närhet av bostadshuset; vad som är "omedelbar närhet" framgår varken av PBL eller förarbeten, bedömningen får göras i det enskilda fallet. Utgångspunkten är att uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns. Det är möjligt att placera husvagnen närmre gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Vad som avser gräns kan vara olika. Det framgår varken av PBL eller förarbeten vilken gräns som avses för uppställningen. De vanligaste gränserna är fastighetsgräns och tomtgräns, ibland sammanfaller dessa och ibland inte. Det är den som ställer upp en husvagn som har bevisbördan för att det finns ett medgivande, varför det ofta är en god idé att få ett medgivande skriftligt.

Om uppställningen bryter mot några krav i plan- och bygglagstiftningen kan byggnadsnämnden ingripa. Byggnadsnämnden kan förelägga om rättelse (11 kap. 5 och 20 § PBL). Om det sker en uppställning av husvagn som inte uppfyller lovbefrielse är det att räkna som s.k. "svartbygge" och byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Nämnden kan även förelägga om att bygglov ska sökas i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa (11 kap. 51, 17 och 10 § PBL). Om du som granne är missnöjd med uppställningen av husvagnen kan du göra en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Byggnadsnämnden ska då inleda ett tillsynsärende för att utreda om uppställningen bryter mot plan- och bygglagstiftningen.

När det gäller uppförandet av din carport varierar reglerna för om du behöver bygglov eller ej. Utgångspunkten är att det krävs bygglov. Det finns dock vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Då kan du bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader uthus murar och plank utan lov. Ska du göra en tillbyggnad om högst 15 kvm måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked. Bygglovsbefriade åtgärder, både sådana som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare från gränsen än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det. Eftersom din eventuella carport placeras mer än 4,5 meter från grannen krävs inte hens medgivande (jfr 9 kap. 6 § PBL).

Min rekommendation i ditt fall är att du i första hand pratar med din granne och informerar om att uppställningen av husvagn för säsongsförvaring (vilket det utifrån det du berättar verkar vara) ska ske minst 4,5 meter från gränsen. Om grannen inte lyssnar på dig är det möjligt att göra en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden.

Om något är oklart eller du behöver mer hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?