FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/06/2022

Kan förvaltarskap avse en särskild angelägenhet och kan en förvaltare samtycka till frivillig psykiatrisk vård för huvudmannen?

Finns möjlighet, laglig grund, för att förordna förvaltare för att bevaka rätt i särskild angelägenhet på samma sätt som i fallet med god man? Om man tänker t ex i angelägenhet som måste ordnas för att den rättspsykiatriska vården ska kunna ske i öppen vårdform men patienten/personen motsätter sig att ordna med angelägenheten. Ett förvaltarskap på "heltid" bedöms inte nödvändig.

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har förstått din fråga så undrar du om en förvaltare får förordnas att bevaka endast en begränsad eller särskild angelägenhet för en person som behöver förvaltare (huvudmannen). Därtill undrar du om förvaltaren kan fatta beslut om att huvudmannen ska få psykiatrisk vård frivilligt även fast huvudmannen motsätter sig den frivilliga vården. Nedan kommer jag att besvara din fråga. 

Förvaltarskap kan begränsas till en särskild angelägenhet

Regler om förvaltare finns i föräldrabalken. Förvaltarskap är endast aktuellt då ett godmanskap eller en annan alternativ åtgärd inte anses vara tillräckliga med beaktande av huvudmannens situation och behov (11 kap. 7 § 1 st FB). Då en förvaltare utses så ska uppdraget anpassas till huvudmannens behov i varje enskilt fall. Förvaltarskapet får därför begränsas att avse en viss egendom eller angelägenhet (11 kap. 7 § 2 st FB). 

En förvaltare kan inte besluta om huvudmannen samtycker till frivillig psykiatrisk vård eller inte

Regler angående psykiatrisk vård som sker med tvång finns i lagen om psykiatrisk tvångsvård. En förutsättning för att psykiatrisk tvångsvård ska ges till en patient är att patienten motsätter sig vård på frivillig väg (3 § 2 st LPT). Det saknas alltså i de fallen samtycke från patienten. Det är patientens egen inställning som är avgörande för om det ska anses finnas samtycke till vården eller inte. Detta gäller oavsett om patienten har en förvaltare förordnad för sig (Grönwall m.fl., Psykiatrin, tvånget och lagen – En lagkommentar i historisk belysning, JUNO-version 7A). En förvaltare saknar därför möjlighet att fatta beslut om huvudmannen samtycker till frivillig psykiatrisk vård eller inte. Även fast det inte verkar finnas ett uttryckligt förbud mot att ett förvaltarskap endast ska avse en sådan angelägenhet som du ger i ditt exempel så skulle ett sådant förvaltarskap i princip vara utan betydelse. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Edvin StrandfältRådgivare