FrågaÖVRIGTÖvrigt15/05/2022

Kan företag använda någon annans efternamn som företagsnamn?

Kan man anmäla ett företag för att använda någon annans familjenamn (efternamn) som företagsnamn? Om ja, hur ska man då gå tillväga vid en sådan anmälan?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har uppfattat din fråga så finns det ett företag som använder ditt efternamn som sitt företagsnamn. Det du undrar är om företaget bryter mot någon rättsregel genom användandet av namnet och om du därför kan anmäla företaget för användandet av ditt efternamn. Du undrar även hur en sådan anmälan i sådana fall går till. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret kommer jag att utgå ifrån att företaget inte har en ägare med samma efternamn som du.

För att du ska ha möjlighet att vidta åtgärder så behöver du ha ett skyddat efternamn

Regler om företagsnamn finns i lagen om företagsnamn. I lagens mening utgör ett företagsnamn den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet (1 kap. 1 § lag om företagsnamn). I lagen om personnamn finns bland annat regler om skydd för vissa efternamn. Det finns flera möjligheter för att ett efternamn ska utgöra ett skyddat efternamn. Den regel som antagligen passar in bäst i ditt fall är att du har en laglig rätt att bära ditt efternamn (15 § 1 p. lag om personnamn). Därtill är en ytterligare förutsättning för att ditt efternamn ska vara ett skyddat efternamn att ditt efternamn inte används eller har använts lagligen av minst 2 000 personer samtidigt (16 § lagen om personnamn och prop. 2015/16:180 s. 116).

Företagsnamnet behöver användas obehörigen, vara till din nackdel och innebära en förväxlingsrisk för att du ska ha möjlighet att vidta åtgärder

Om ditt efternamn är ett skyddat efternamn så får ingen obehörigen till din nackdel använda ett näringskännetecken som kan förväxlas med ditt efternamn (23 § lag om personnamn). Näringskännetecken kan till exempel vara ett företagsnamn. Skyddet för skyddade efternamn gäller alltså endast mot obehörig användning. Det innebär att personer som har rätt att använda ditt efternamn enligt lagen om personnamn inte är hindrade från att använda namnet. Användningen av ditt efternamn ska även vara till nackdel för dig. I allmänhet så innebär det att användningen av ditt efternamn behöver ha inneburit någon form av besvär eller förlust för dig. Slutligen behöver det även finnas en risk för att ditt efternamn och företagsnamnet kan förväxlas. Utifrån din fråga så förstår jag det som att ditt efternamn och företagsnamnet är identiska. I detta fall föreligger därför en förväxlingsrisk (prop. 2015/16:180 s. 116 - 117).

För att ditt skydd ska aktualiseras behöver du vidta åtgärder

Om du har ett skyddat efternamn så behöver du inom rimlig tid vidta åtgärder mot företaget för att företaget inte ska få fortsätta att använda ditt efternamn som företagsnamn (24 § lag om personnamn). Det är alltså inte per definition en anmälan som kommer ifråga utan det rör sig om andra former av åtgärder. De åtgärder du behöver vidta ska tydligt ta sikte på att användandet av ditt efternamn ska upphöra. Det kan du göra genom att muntligen eller skriftligen kontakta företaget och kräva att de slutar använda ditt efternamn som sitt företagsnamn. Om användningen av ditt efternamn fortsätter trots det så behöver du vidta ytterligare åtgärder för att du inte ska förlora skyddet för ditt efternamn gentemot företaget. Exempel på mer långtgående åtgärder är att du kan väcka talan i domstol om förbud mot att företaget ska få använda ditt efternamn som företagsnamn eller att väcka en skadeståndstalan enligt 25 § lagen om personnamn. Gällande vad som är rimlig tid så behöver en bedömning göras av vilka möjligheter du har haft att upptäcka användningen av ditt namn och hur lång tid som har förflutit från den tidpunkten (prop. 2015/16:180 s. 118). 

Sammanfattning

Beroende på vad du heter i efternamn så kan du ha ett skyddat efternamn. Om du har ett skyddat efternamn så innebär det ett skydd mot att ditt efternamn används bland annat som företagsnamn om namnet används obehörigen, till din nackdel och det föreligger en förväxlingsrisk. För att ditt skydd ska aktualiseras behöver du vidta åtgärder mot företaget som använder ditt efternamn som företagsnamn. De åtgärder som du kan vidta är inte sådana att de kan kallas anmälningar. I stället behöver du vidta åtgärder direkt mot företaget. Om företaget inte uppfyller dina krav så behöver du vidta ytterligare åtgärder för att ditt skydd ska bestå. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Hittade du inte det du sökte?