Kan föräldrar på skolan som skickar mail till andra föräldrar angående barn anses utgöra ett brott?

FRÅGA
Hej,En förälder till en klasskamrat till min son har mailat alla klassens föräldrar och skrivit om min son. Han var 12 år då detta hände. Han anses stökig, och i mailet förekommer både lögner och integritetskränkande uppgifter om min son, och han är namngiven. Mailet har nått 20-40 vuxna och okänt antal barn (via föräldrar). Jag undrar om det kan vara brottsligt att skicka mailet, skulle det falla under allmänt åtal? Samt behöver min son bli inblandad i eller få kännedom om ev utredning, om vi polisanmäler?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Brottsrekvisit
De brott som eventuellt skulle kunna vara aktuella är antingen förtal eller förolämpning. För att det ska röra sig om något av brotten krävs att ett antal rekvisit, dvs. förutsättningar, är uppfyllda.

Angående brottet förtal föreskriver lagen att: "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."(5 kap. 1 § BrB)

Angående brottet förolämpning föreskriver lagen att: "Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter." (5 kap. 3 § BrB)

Den stora skillnaden mellan brotten förtal och förolämpning är således till vem meddelandet riktas. Vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret medan den som förtalar pratar skit om någon annan med syfte att såra den som personen pratar om.

Er situation
I förevarande fall skulle jag säga att det i så fall skulle kunna röra sig om förtal eftersom mailet skickas till andra och inte direkt till er son. Nu vet inte jag exakt vad som stod i mailet men av lagen framgår dock vidare att det inte kan vara fråga om förtal om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och att personen som anklagade er son för att vara stökig hade skälig grund för anklagelsen.

Jag kan dessvärre inte avgöra om detta skulle kunna röra sig om förtal eller inte eftersom domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall. Det som kan sägas är dock att kraven för att det faktiskt ska röra sig om förtal är högt ställda och det är generellt således svårt att få bifall för en sådan talan.

Eftersom det är ett mejl riktat till flera föräldrar i klassen där din son utpekas som klandervärd i sitt sätt, kan detta mycket möjligt anses uppfylla rekvisiten för förtal. Frågan blir då om förälderns agerande får anses försvarligt eller inte. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Oavsett så är min bedömning att föräldern agerat olämpligt men frågan huruvida ni skulle nå framgång med en talan om förtal kan jag tyvärr inte avgöra.

Att tänka på om du vill gå vidare
Jag vill härjämte också göra dig uppmärksam på att både brottet förtal och brottet förolämpning är målsägandebrott vilket innebär att det inte är en åklagare som väcker åtal och för processen utan barnet som målsägande (dvs. ni som ställföreträdare). (5 kap. 5 § BrB) Brotten faller alltså i regel inte under allmänt åtal.

Innan du bestämmer dig för att själva driva brottmålsprocessen (enskilt åtal) vill jag göra dig medveten om risken för att detta kan bli mycket kostsamt. När det gäller andra brott där det är åklagaren som väcker åtal riskerar aldrig målsäganden att bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader. När det kommer till enskilt åtal är reglerna dock annorlunda och innebär att förlorande part betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader. (18 kap. 1 § RB) Om du väljer att stämma för förolämpning eller förtal och inte lyckas bevisa att denne gjort sig skyldig till brottet blir du alltså ersättningsskyldig även för den tilltalades rättegångskostnader vilket kan innebära höga summor för bl.a. advokatkostnader.

Eftersom händelsen riktar sig mot ett barn under 18 år är det dock inte säkert att det blir ett enskilt avtal. Åklagaren får nämligen väcka åtal om det av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt. Som konkreta exempel när det kan anses föreligga särskilda skäl som gör att det anses påkallat ur allmän synpunkt att åklagaren ska väcka åtal (allmänt åtal) kan nämnas:

Spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande art på den utpekade. Stor spridning av särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art om den utpekade. Stor spridning av påståenden om att den utpekade gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet och det är särskilt ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Stor spridning av andra särskilt klandervärda uppgifter som drabbar en målsägande mycket hårt. Om gärningen bedöms som grovt förtal finns det större anledning att överväga allmänt åtal än i de fall då förfarandet bedöms som förtal. Vid återkommande förolämpningar under viss tid eller Vid allvarliga förolämpningar av särskilt kvalificerat slag

Polisanmälan
Om ni själva inte vill polisanmäla skulle skolan kunna polisanmäla händelsen. Enligt svensk lag finns dock ingen skyldighet för skolan att göra en polisanmälan men däremot kan skolan inom ramen för sina ordningsregler bestämma när en polisanmälan ska göras. Jag skulle därför råda dig att i första hand ta kontakt med rektorn på skolan.

När en anmälan om förtal kommer in till polisen ska det först göras en bedömning av om det finns anledning att anta att brott har förövats. Om det finns anledning att anta att brott har begåtts måste därefter en bedömning göras om åtal kan anses påkallat från allmän synpunkt (allmänt åtal). Om det bedöms att åtal inte är påkallat från allmän synpunkt ska förundersökning inte inledas eller läggas ned. Ni kan då välja om ni vill driva frågan som enskilt åtal.

Skolans ansvar
Eftersom händelsen har en koppling till skolan kan skolan bli ersättningsskyldig om skolan inte anses gjort tillräckligt för att skydda barnet. I första hand kan du som vårdnadshavare eller barnet prata med lärare eller rektor. Om barnet ändå inte får hjälp kan man göra en anmälan till Barn- och elevombudet (BEO) på Skolinspektionen, som utreder ärendet. Om BEO kommer fram till att skolan inte gjort allt den borde kan skolan bli skyldig att betala skadestånd till barnet. Om skolan inte betalar kan BEO hjälpa till att stämma skolan vid domstol.

Sammanfattning
Utifrån informationen i din fråga verkar det vara ett mycket olämplig beteende av föräldern som skickat mailet men som sagt kan jag inte uttala mig om huruvida du skulle nå framgång med en talan om förtal eftersom domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall.

Med hänsyn till riskerna som finns avseende rättegångskostnader och de höga krav som ställs för att det faktiskt ska röra sig om förtal skulle jag utifrån informationen i din fråga råda dig att försöka lösa situationen utom rätta. Förhoppningsvis kan ni lösa situationen på andra sätt genom kontakt med skolan. Om inte skulle jag råda er att ringa polisen på 114 14 och be om råd hur ni ska göra. Om ni inte vill göra en polisanmälan kan ni vända er till BEO.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (811)
2019-04-19 Kan förtal aktualiseras om man inte utpekar personen med namn?
2019-04-18 Kan den som blivit frikänd från sexuellt ofredande få skadestånd för ärekräkning?
2019-04-11 Fråga om förtal
2019-04-06 Vilket brott begår en person när den personen uppger osanningar om en annan person i en tredje persons vårdjournal?

Alla besvarade frågor (67977)