Kan för tungt släp innebära att jag blir av med körkortet?

Vad är den vanligaste straffpåföljden vid olovlig körning med "fel" släp? Bilen klarar lasten men det krävs B96-kort (utökad behörighet). Det är inte överlast utan släpet väger för mycket för just B-behörighet. Bilen får högst dra 1220 kg med B-kort och 1800 kg med B96. Kan man bli av med körkortet eller är det vanligast att det "bara" blir böter om man dessutom är ostraffad sedan tidigare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Straffrättsligt innebär olovlig körning med "fel" släp att du kommer att dömas till böter. När domen vunnit laga kraft är det upp till Transportstyrelsen att bedöma om det finns skäl att återkalla körkortet. Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Av förarbetena till körkortslagen framgår att körkortsfrågan ska avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikfaran i det enskilda fallet får beaktas. Om omständigheterna tyder på att någon faktisk fara inte har förelegat bör överträdelsen inte genast leda till en så hård reaktion som en återkallelse. Flagranta överträdelser och medvetet risktagande måste bedömas allvarligt medan en överträdelse som beror på ett tillfälligt förbiseende bör kunna bedömas ringa (prop. 1979/80:178 s. 79).

Mot bakgrund av att det ska göras en bedömning i varje enskilt fall spretar praxis ganska mycket och det går inte att ge ett klart svar på din fråga. Det finns en risk att körkortet återkallas, alt. att du tilldelas en varning. Det finns även en chans att överträdelsen ses som ringa vilket inte utmynnar i någon åtgärd för körkortsinnehavet.


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning