Kan ett underårigt ensamkommande barn föra sin talan om asyl utan en ställföreträdare närvarande?

2018-10-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
När ensamkommande barn unga söker om asyl kan ansökan inte handläggas av Migrationsverket förrän den har bekräftas av en företrädare eftersom underåriga inte har rättskapacitet att föra sin egen talan. Om så är fallet kan det då inte anses, att redogöra för sina asylskäl, utan en närvarande ställföreträdare är att föra sin egen talan trots avsaknad av rättskapacitet och således ett felaktigt förfarande om det sker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ensamkommande barn och unga som söker asyl ska direkt få tillgång till en god man när personen kommit till Sverige. Det är migrationsverket som kontaktar socialtjänsten i den kommun som barnet finns i och det är kommunen som sedan ser till att barnet har en god man som företräder barnet. Alla asylsökande ensamkommande barn har rätt att få en god man.

I din fråga säger du att underåriga inte har rättskapacitet. Det stämmer inte riktigt. Att ha rättskapacitet innebär att en person [juridisk som fysisk] har rättigheter och skyldigheter Alla rättssubjekt, d.v.s alla juridiska och fysiska personer har rättskapacitet. Underåriga saknar däremot rättshandlingsförmåga vilket innebär att de inte kan råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i större utsträckning än vad som står i lag [föräldrabalken] eller i villkor vid förvärv av gåva, testamente eller förmånstagarförordnande eller pensionssparande [9 kap. 1 § FB]. Exempelvis har en underårig rådighet över sådant som hen själv förvärvat genom eget arbete efter det att hen fyllt 16 år. Det finns vissa restriktioner, där förmyndaren [oftast föräldern] får omhänderta egendom om det är med hänsyn till barnets välfärd eller uppfostran [9 kap. 3 § FB]. Du kan läsa mer i det kapitlet om du vill om vidare restriktioner.

I ditt fall innebär det alltså att underåriga inte saknar rättskapacitet utan rättshandlingsförmåga och på grund av detta måste den underårige ha en ställföreträdare som hjälper hen att föra sin talan. En god man och en tjänsteman från migrationsverket ska även närvara när barnet redogör för varför hen söker asyl i Sverige.

Min bedömning

Enbart baserat på den information du givit mig i din fråga skulle jag därför vilja säga att ett ensamkommande barn som söker asyl inte kan utredas för asyl utan en ställföreträdare och om detta görs ändå skulle det i sådana fall inte vara ett giltigt förfarande eftersom barnet saknar rättshandlingsförmåga. Som nämnt ovan har dock alla asylsökande ensamkommande barn rätt till en god man och det ska ordnas av kommunerna snarast. Därför tror jag att en handläggning inte kommer påbörjas utan att god man förordnats.

Hoppas detta var svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (786)
2019-03-21 Kan CSN uppfylla försörjningskravet?
2019-03-21 Avslag på ansökan om uppehållstillstånd, migrationsverket tvivlar på vårt äktenskap
2019-03-20 Överklaga beslut om uppehållstillstånd
2019-03-18 Kan vi ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?

Alla besvarade frågor (66956)