Kan ett testamentariskt förordnande av en andel i fast egendom utgöra ett legat?

FRÅGA
HejOm en utomstående person (som ej är släkt med den avlidne) tillskrivs i ett testamente halva bostadsfastigheten (och ingenting annat), räknas denne då som Legetarie och inte behöver kallas till bouppteckningsförrättningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är ärvdabalken (ÄB). Frågan är vidare ganska kortfattad och kräver såvitt jag kan bedöma inte heller någon större utredning varför den här skrivelsen inte kommer att bli särskilt lång.

En legatarie är den som får ärva ett legat och med legat menas en specifik sak (saklegat) eller en summa pengar (penninglegat), 11 kap. 10 § 1 st. ÄB. Till skillnad från arvingar, dvs. de som ärver enligt lag, samt universella testamentstagare blir en legatarie inte dödsbodelägare, jfr 18 kap. 1 § ÄB. Med universell testamentstagare avses för övrigt den som får en andel av den avlidnes kvarlåtenskap. En universell testamentstagare får således inte någon specifik egendom. Legatet ska också delas ut först, alltså innan dödsbodelägarna får sina andelar, vilket vanligtvis innebär att legatarien inte behöver vänta på arvskiftet.

Arvskiftet, dvs. själva överlåtelsen av den avlidnes kvarlåtenskap, ska förrättas av arvingarna och eventuella universella testamentstagare, 23 kap. 1 § 1 st ÄB. Över arvskiftet ska det sedan upprättas en handling vilken samtliga dödsbodelägare ska godkänna och signera, 23 kap. 4 § ÄB. Och precis som du mycket riktigt själv påpekar är det endast dödsbodelägarna som behöver kallas till bouppteckningen, 20 kap. 2 § ÄB. Trots att en testamentstagare tillerkänts endast en andel av visst egendomsslag har i vissa fall förordnandet ansetts vara universellt. Både testators relation till testamentstagaren och den testamenterade egendomens omfattning och beskaffenhet är relevanta omständigheter vid bedömningen av om ett förordnande är legat eller universellt. Men utifrån din ärendebeskrivning kan andelen av den aktuella fastigheten inte betraktas som någonting annat än ett legat varför mottagaren endast kommer att få ställning som legatarie. I synnerhet mot bakgrund av det uteblivna släktskapet. Det korta svaret på din fråga lyder således att vederbörande inte behöver kallas till den kommande bouppteckningen.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96401)