Kan ett samboförhållande inledas trots ett existerande äktenskap? Och vad gäller i fråga om uppehållstillstånd?

2021-05-07 i Migrationsrätt
FRÅGA
Kan en gift kvinna från ett land utanför EU vara min sambo eller flytta in hos mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Sambolagen (SamboL).

Utlänningslagen (UtlL).

Utlänningsförordningen (UtlF).

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen, BegrL).

Samboförhållandet, vad gäller?

Inledningsvis ska sägas att det egentligen inte föreligger några formella hinder för en gift person att flytta in hos någon annan än dennes make. I vilken utsträckning sambolagens regler blir tillämpliga i en sådan situation är inte helt klart. Enligt 2 § 1 st. 1 p. SamboL upphör ett samboförhållande om samborna eller någon av dem ingår äktenskap. Men i det här fallet handlar det ju om en kvinna som redan är gift och mot den bakgrunden och med beaktande av lagstiftningens ändamål kan det möjligen argumenteras för att ni inte bör omfattas av lagstiftningen. Å andra sidan sägs det i lagens inledande bestämmelse att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande (under äktenskapsliknande förhållanden) och har gemensamt hushåll. Men oavsett vilket finns det enligt min mening ingenting som hindrar ett samboende mellan en redan gift person och någon annan än dennes make. Däremot kan du och kvinnan göra er skyldiga till brottet tvegifte om ni skulle ingå äktenskap utan att det tidigare äktenskapet formellt är upplöst, jfr 7 kap. 1 § brottsbalken.

Inresa och uppehållstillstånd, vad gäller?

En ansökan om uppehållstillstånd ska enligt huvudregeln göras innan sökanden, din blivande sambo, reser in i landet, vilket innebär att hennes ansökan egentligen inte kan beviljas efter ankomsten till Sverige (5 kap. 18 § UtlL). Men det finns vissa i lag angivna undantag som stundtals kan göras gällande av sökanden. En grundprincip inom den svenska utlänningsrätten är ambitionen om att i görligaste mån upprätthålla familjesammanhållningen, något som har kommit till uttryck i lagmotiven (se prop. 2005/06:72, s. 68 f.). Utgångspunkten är att en utländsk medborgare som önskar vistas mer än 90 dagar i Sverige behöver ett uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Huruvida du och den aktuella kvinnan lever ihop i dagsläget är för mig ovisst och förutsättningarna i det här avseendet skiljer sig något åt varför en översiktlig genomgång av båda scenarierna kommer att ges nedan. Om du och kvinnan har varit sammanboende sedan tidigare (exempelvis utomlands) och under en period om minst två år äger den senare rätt att få ett uppehållstillstånd på grund av anknytning (5 kap. 3 § UtlL).

Om det skulle vara så att ni har bott tillsammans innan hennes ankomst till Sverige eller om ett tidigare boendeförhållande eventuellt inte når upp i tvåårsfristen kan ett uppehållstillstånd ändå komma att beviljas om det föreligger en seriös avsikt att inleda ett sådant förhållande (5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL). Det får inte heller finnas några särskilda skäl som talar emot detta och inom ramen för den bedömningen görs en seriositetsprövning i vilken hänsyn bland annat tas till längden på förhållandet, hur pass väl ni känner varandra, om ni besitter förmåga att kommunicera på ett språk som båda behärskar, om ni träffas någorlunda regelbundet och om det finns eller väntas barn. Det ska också noteras att stor vikt läggs vid eventuell tidigare brottslighet hos den sökande samt risken för att någon i familjen kan komma att utsättas för våld (5 kap. 17 § 1 st. UtlL). Härutöver ställs det krav på dig. Förutom ovanstående fordras att du har möjlighet att försörja både dig själv och din blivande sambo samt att du har en bostad av godtagbar standard och att denna är tillräckligt stor för ändamålet (5 kap. 3 b § UtlL och 9 § BegrL).

När en utlänning har stark anknytning till en person i Sverige och det skäligen inte kan krävas att den aktuella personen reser till ett annat land för att där ge in sin ansökan får en ansökan om uppehållstillstånd beviljas även efter inresan till Sverige (5 kap. 18 § 2 st. 5 p. UtlL). Den skälighetsbedömning som ska göras tar sin utgångspunkt i huruvida omständigheterna i det enskilda fallet når upp i vissa krav. Exempel på detta är om det kan antas att sökanden efter hemkomst kommer att få svårigheter att få pass eller utresetillstånd och det beror på trakasserier från hemlandets myndigheter. Andra godtagbara skäl kan vara om hemlandet är avlägset och återvändandet är förenat med stora kostnader, om svensk utlandsrepresentation saknas eller om sökanden riskerar att avtjäna straff för ett påstått brott med politiska förtecken (prop. 1999/2000:43, s. 57 ff.). Om så är fallet här kan jag av förklarliga skäl inte svara på. Jag vet inte heller om din blivande sambo redan befinner sig i Sverige och jag har ingen kännedom om hennes hemland, men egentligen ska, som tidigare påpekats, en ansökan om uppehållstillstånd ges in till den svenska beskickningen eller det svenska konsulatet i hennes hemland alternativt direkt till Migrationsverket om något av de ovan nämnda undantagen kan göras gällande (4 kap. 20 § UtlF).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93136)