Kan ett ringa narkotikabrott påverka körkort eller körkortstillstånd?

Hej

En anhörig till mig kommer att bli dömd för ringa narkotika brott, innehav 0,81g cannabis och positivt urinprov på THC och har erkänt. Hen är snart 17 år och har tillstånd för att övningsköra. Hur påverkar detta hens möjlighet att ta körkort när hen fyller 18? och kan hen göra något i dagsläget för att det inte ska påverka möjligheten att ta körkort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag kommer i det följande att inledningsvis redogöra för vilket lagstöd som finns för att återkalla körkort/körkortstillstånd. Därefter redogör jag för förfarandet vid återkallelse av körkort/körkortstillstånd och besvarar slutligen den fråga du ställt.

Lagstöd för återkallelse av körkort eller körkortstillstånd

Bestämmelser om återkallelse av körkort och körkortstillstånd finns i körkortslagens 5 kapitel. Bestämmelserna om återkallelse av körkort är desamma som bestämmelserna för återkallelse av körkortstillstånd. Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p6 körkortslagen). Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda vederbörandes lämplighet. Transportstyrelsen får höra socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet (5 kap. 2 § körkortsförordningen).

Vid bedömningen av om en person är opålitlig i nykterhetshänseende ska det göras en helhetsbedömning av personen och den situation som denne befinner sig i. Visar omständigheterna att vederbörande är opålitlig i nykterhetshänseende bör hen inte betros med körkort. Återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende omfattar även andra berusningsmedel än alkohol, till exempel narkotika (se prop. 1975/76:155 s. 77 f). Omständigheten att en körkortshavare dömts för narkotikabrott och även medgett enstaka bruk innebär inte i sig att denne kan anses opålitlig i nykterhetshänseende (jfr RÅ 1992 ref. 1).

Körkortet återkallas inte per automatik

Att man döms i domstol för ett brott såsom ringa narkotikabrott innebär inte per automatik att körkort/körkortstillstånd återkallas. Tingsrätten har ingen rätt att återkalla ett körkort eller körkortstillstånd, eventuell återkallelse sker vid ett senare tillfälle. När domen vunnit laga kraft skickas den till Transportstyrelsen som gör en egen bedömning. För det fall att Transportstyrelsen överväger att återkalla körkortet kommer den dömde att få möjlighet att yttra sig varefter myndigheten tar ett beslut. Om man inte är nöjd med beslutet går det att överklaga till allmän förvaltningsdomstol.

Som svar på din fråga kan det ringa narkotikabrottet utgöra ett hinder för att ta körkort när din anhörige fyller 18 år. Även körkortstillståndet kan återkallas, innebärande att hen inte får övningsköra. Normalt sett sätts det en spärrtid om 8-9 månader vid återkallelse på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende (sett till hur domstolarna brukar döma).

Som synes enligt redogörelsen inledningsvis ska det inte vara tillräckligt med endast enstaka bruk för att vederbörande ska anses vara opålitlig i nykterhetshänseende. För det fall att beslutet överklagas gör domstolen en helhetsbedömning vari det brukar beaktas dels hur mycket bruk den dömde medgett i t.ex. polisförhör, dels hur mycket som finns dokumenterat vad gäller andra domar, omhändertaganden och yttranden från socialnämnden.

Tyvärr kan personen i fråga inte göra mycket i nuläget. Om hen döms återstår det att se om Transportstyrelsen överväger att återkalla körkort/körkortstillstånd. Om så sker har personen en möjlighet att yttra sig innan körkortet eventuellt återkallas. Är personen ostraffad och inte har medgett något ytterligare bruk kan det vara en god idé att nämna det i yttrandet. Om det var en ren engångsföreteelse ska det inte vara tillräckligt för återkallelse av körkortet. Sett till hur domstolarna dömer brukar det dock dessvärre inte krävas speciellt mycket för att den som är dömd för ringa narkotikabrott, och har medgett ett bruk emellanåt, ska få körkortet återkallat.

Om din anhörige får sitt körkort återkallat och anser att beslutet är felaktigt är det möjligt att överklaga beslutet för prövning av förvaltningsrätten. För det fall att så blir aktuellt kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er. Önskar ni sådan hjälp eller om något är oklart är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”