Kan ett omhändertagande enligt LOB ske i en persons bostad?

2019-11-27 i Polis
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående Lob, lagen om berusade personer. Jag var berusad men befann mig i mitt eget hem, hyreslägenhet jag själv hyr i förstahand. En bekant som jag tillfälligt låtit bo hos mig någon vecka eller två hade jag flera gånger senare bett att lämna min bostad men personen vägrade. Det slutade med att polisen kom till platsen (den fd bekanta ringde) och det hela slutade med att jag blev tagen till en fyllecell. Jag var berusad och otrevlig verbalt mot polisen men låg i min säng och utgjorde inget hot. Hur kan det få gå till så här när man enligt lagen ej får omhändertas i sitt hem? Har JO-anmält händelsen.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelserna i Lag (1976:51) om omhändertagande av berusade personer (LOB).

Vilka är förutsättningarna för att bli omhändertagen enligt LOB?

Den som anträffas höggradigt berusad av alkohol eller annat berusningsmedel och inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller andra får lov att omhändertas av polis (1 § 1 st. LOB).

En förutsättning är att personen befinner sig på en offentlig, allmän eller enskilda utrymmen för att kunna bli omhändertagen enligt LOB. Det finns ett absolut hinder mot omhändertagande i de fall en person befinner sig i sin eller någon annans bostad (1 § 2 st. LOB).

Vidare ska behovsprincipen och proportionalitetsprinciperna iakttas (2 § LOB). Dessa principer ska dock genomsyra all polisiär verksamhet. Kortfattat innebär det att ett omhändertagande ska vara behövlig och inte orsaka personen större olägenhet än vad som behövs.

Poliser ska fatta beslut på opartiska och sakliga grunder (1 kap. 9 § RF). En polis ska endast använda sina maktbefogenheter om det finns lagstöd och förutsättningarna enligt lagen är uppfyllda. En polis får inte lov att påverkas av irritation och ilska utan ska agera med gott omdöme. Om en person är verbalt aggressiv och lätt berusad så uppfyller det inte det kriterierna för ett omhändertagande och aldrig om det sker i personens bostad.

Anledningen till att det finns ett förbud mot omhändertagande av berusade personer i bostäder är för att skydda den enskildes integritet och privatliv.

Vad anses som bostad enligt LOB?

Förutom själva bostaden anses tillhörande trädgård, gård, ekonomibyggnader och uthus in i bostadsbegreppet även om dessa inte är inhägnade. Även tillfällig bostad såsom hotellrum, tält, eller båthytt räknas som bostad i lagens mening.

Däremot kan ett omhändertagande ske i en trappuppgång eller på en innergård i ett flerfamiljshus, men polisen ska tillämpa befogenheten restriktivt och skydda den enskildes integritet.

Kan en person bli frihetsberövand utan lagstöd?

Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav att reglerna rörande frihetsberövande hanteras korrekt. Rätt till frihet och säkerhet är en mänsklig rättighet som bland annat finns i art. 5 i Europakonventionen (EKMR). Undantag från rättigheten till frihet ska vara föreskriven i lag och ett sådant undantag är LOB. Om förutsättningarna inte uppfylls för ett lagenligt frihetsberövande enligt LOB, kan det såldes betraktas som en kränkning av en mänsklig rättighet.

Kan man överklaga ett felaktigt beslut om omhändertagande via LOB?

I lagens mening betraktas ett omhändertagande enligt LOB som ett faktiskt handlande i polisverksamheten och inte som ett ärende. Det finns därför inget beslut som går att överklaga till domstol. Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till domstolsprövning rörande en civil rättighet (art. 6 i EKMR).

En överprövning av omhändertagande enligt LOB kan dock ske genom en förmansprövning som ska genomföras i anslutning till omhändertagandet. Den som har befäl över polisstationen ska pröva om förutsättningarna för ett omhändertagande enligt LOB är uppfyllda eller ej (5 § LOB).

Ett alternativ är att vända sig till justitieombudsmannen (JO) för att klaga på polisens agerande.

Vad har JO tidigare sagt om omhändertagande av berusade personer i hemmet?

I beslutet JO dnr 5583-2015 handlade klagomålet om en man som blivit omhändertagen i anslutning till sin bostad av polis med stöd av LOB. Poliserna hade omhändertagit personen tre gånger, varav ett omhändertagande förtjänade kritik från JO. Alla tre omhändertaganden skedde i anslutning till hans bostad.

I omhändertagandet där JO riktade kritik mot polisen hade mannen befunnit sig i sin bostad till en början, men gått ut på innergården för att kunna prata med poliserna ostört då det fanns andra personer i bostaden. JO betonar att det var på polisernas initiativ som mannen steg ut från bostaden. Han omhändertogs på innergården, vilket inte i lagens mening är att betrakta som bostad. Men JO tog fasta på att personen frivilligt lämnade sin bostad för att prata med polisen. Poliserna skulle enligt JO ha använt en annan skyddslagstiftning för att omhänderta personen.

Vidare behandlar JO skälen till varför förbudet till omhändertagande i bostäder finns, nämligen för att skydda den enskildes integritet och privatliv.

Sammanfattning och reflektion

Om du har blivit omhändertagen enligt LOB i ditt hem, strider detta mot ett uttryckligt förbud i lagen (1 § 2 st. LOB). Det kan enligt min bedömning även strida mot art. 5 i EKMR. Polisen kan ha använt sig av en tvångsåtgärd utan lagstöd som enligt min mening bör föranleda kritik från JO.

En tanke som osökt dyker upp är varför poliserna omhändertog dig i strid mot lag. Enligt dina uppgifter så hänvisade polisen till att omhändertagandet skedde med stöd av LOB och inte på grund av något annat lagstöd. Ett annat lagstöd som hade kunnat motivera ett frihetsberövande är att du blev misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan, vilket hade kunnat ge poliserna befogenhet att gripa dig (24 kap. 7 § RB). Men utifrån den information jag har verkar detta otänkbart då du fick information om att du omhändertogs med stöd av LOB.

Det är bra att du har tagit initiativ och redan skrivit till JO, annars hade jag rekommenderat dig att göra det.

Lycka till, hoppas att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att skriva en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (244)
2020-02-14 Har polisen gjort rätt när de kroppsvisiterade en femtonåring och sökte igenom hans elevskåp?
2020-02-13 Vem får lov att kroppsvisitera?
2020-02-12 Får polisen beslagta någons vapen?
2020-01-27 Kan polisen se att jag blivit dömd för gamla brott och påverkar detta resor till USA?

Alla besvarade frågor (77247)