Kan ett körkort dras in permanent på grund av sjukdom?

När min make låg på sjukhus för en lättare stroke meddelande de honom att hans körkort nu drogs in för all framtid. Jag skulle vilja veta om det stämmer. Inte i allmänhet utan specifikt för honom. Tack!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om din makes körkort har återkallats "för all framtid." Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Återkallelse av körkort

Under vissa omständigheter kan Transportstyrelsen göra ett körkortsingripande. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkort, varning eller att ett körkortsinnehav förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

En återkallelse av körkort kan bli aktuell, bland annat, vid sjukdom, skada eller dylikt som, ur trafiksäkerhetssynpunkt, väsentligt begränsar körkortshavarens förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon (5 kap. 3 § sjunde punkten körkortslagen). Detta följer av att körkortsinnehav kräver att innehavaren, med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden, kan anses vara lämplig som förare av ett sådant fordon (3 kap. 2 § körkortslagen samt Transportstyrelsens hemsida).

Detta gör det således möjligt för Transportstyrelsen att ompröva ett körkortsinnehav på grund av diverse sjukdomstillstånd. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort nämns, bland annat, att hjärt- och kärlsjukdomar, där innefattat stroke, som innebär en trafiksäkerhetsrisk kan utgöra ett hinder för körkortsinnehav (5 kap. TSFS 2010:125). Under vissa villkor kan det alltjämt vara möjligt för en körkortsinnehavare att behålla sitt körkort trots att denne lider av ett visst sjukdomstillstånd. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida.

Det kan, vidare, nämnas att det i samband med en körkortsåterkallelse, som regel, ska bestämmas en spärrtid (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat och bestäms av Transportstyrelsen. Detta gäller däremot inte vid en återkallelse på grund av sjukdom (5 kap. 6 § första meningen körkortslagen samt Transportstyrelsens hemsida). Det är således möjligt för Transportstyrelsen att återkalla din makes körkort till dess att han bedöms uppfylla de medicinska kraven som ställs på körkortshavare.

Vad som gäller i ditt fall

Vad som faktiskt gäller i din makes fall kan jag däremot inte uttala mig om. Jag kan dessvärre endast ge dig allmän information om rättsläget rörande återkallelse av körkort på medicinska grunder. Det är Transportstyrelsen som är behörig myndighet och som fattar beslut i körkortsfrågor. Bedömningen av en körkortsinnehavares medicinska lämplighet görs med utgångspunkt i "det medicinska förhållandets allmänna karaktär och symptombild samt från omständigheterna i det enskilda fallet" (1 kap. 5 § TSFS 2010:125). Underlaget för bedömningen utgörs av information som Transportstyrelsen inhämtat från bland annat sjukvården (se Transportstyrelsens hemsida). För att få ytterligare information om vad som gäller i specifikt din makes fall bör du således vända dig till dem. Relevant kontaktinformation hittar du här.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning