Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

FRÅGA
HejDetta skrevs om mig på en öppen och offentlig FB sida:"XX (namn censurerat i efterhand av HÀ) är ju lite känd bland studerande att vara lite av ett ärkesvin mot folk även irl så ja tror inte han blir så saknad faktiskt om ja ska vara ärlig."I mina ögon förtal, och han blandar också in min offentliga yrkesutövning som skolledare, och myndighetsperson.Är detta inlägg grund för polisanmälan för förtal, eventuellt grovt förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som framgår av din fråga undrar du om facebookinlägget ifråga skulle kunna vara grund för enpolisanmälan för förtal, alterantiv grovt förtal. Nedan kommer jag att redogöra för förtalsbrotten och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.

Förtal, 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB)
Brottet förtal regleras i 5 kap 1 § BrB. För att det ska bli fråga om förtal krävs det att vissa förutsättningar (så kallade rekvisit) är uppfyllda:

1) En uppgift har lämnats
Det ska vara ett uttalande med viss bestämdhet som tar sikte på (eller åtminstone antyda) något som den utpekade har gjort, gör eller möjligen kan tänkas göra. Uppgiften kan lämnas muntligen eller skriftligen, med ord eller i bild eller på annat sätt (ex en film).

2) Uppgiften ska avse en viss levande människa
Huvudregeln är att det ska vara fråga om en levande person (det finns dock även möjlighet att bli dömd för förtalsbrott riktat mot en avliden person).

3) Uppgiften ska vara ägnad att utsätta den utpekade personen för andras missaktning
Detta är det mest centrala när man ska avgöra om något är att anse som förtal, alltså om den lämnade uppgiften (ex ett facebookinlägg) kan utsätta den utpekade personen för andras missaktning. När man prövar om en uppgift är ägnad att utsätta någon för andra missaktning spelar det ingen roll om uppgiften var sann eller inte.

Det handlar alltså om nedsättande uppgifter i ett uttalande (exempelvis att någon är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt). Det räcker med att det funnits en risk för att berörde skulle kunna komma att utsättas för andras missaktning och bedömningen görs utifrån den utpekades utgångspunkt, inte utifrån allmänt rådande värderingar (man kollar på de sociala värderingarna på den berördes ort och inom hens egen samhällsgrupp eller personkrets).

4. Uppgiften har lämnats till annan än den som uppgiften avser
Uppgiften måste ha lämnats till någon annan än den som uppgiften avser, annars hade ju inte uppgiften anses ägnad att utsätta någon för andras missaktning.

Det finns situationer när man inte blir straffad för förtal, nämligen då den som lämnat uppgiften varit skyldig att uttala sig (exempelvis till följd av tjänst) eller där det annars varit försvarligt att lämna uppgiften (man tittar här på hur allvarliga påstående är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den). Man gör alltså här en avvägning mellan den enskildes skydd mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet.

När är det att se som grovt förtal?
När man ska bedöma om ett förtalsbrott är att se som grovt tittar man på om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sätter för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada. Man beaktar antalet personer som uppgiften gjorts tillgänglig för och om spridningen har skett på ett sådant sätt som syftat till att ett stort antal personer verkligen skulle kunna ta del av uppgiften eller om publiceringen görs på annat sätt som är ägnat att bli uppmärksammat. Man tittar även på om spridningen gjorts till närstående eller bekanta till den utpekade eller om denne enkelt kan identifieras och hittas.

Anmäla förtal
Förtalsbrotten skiljer sig lite från övriga brott med tanke på att man som huvudregel själv är den som väcker åtal, ett så kallat enskilt åtal. I och med detta blir det du som privatperson som får driva processen och förlorar du målet finns risk för att du kan behöva betala rättegångskostnaderna för din motpart.
I vissa fall kan åklagaren väcka åtal, men det är när brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller i annat fall när målsäganden angett brottet till åtal (åklagaren måste alltså ha samtycke från målsäganden) och åtal anses påkallat ur allmän synpunkt (exempelvis om det finns ett klart samhällsintresse av att brottet beivras och om det finns starka skäl med hänsyn till att målsäganden att det allmänna medverkar).

Sammanfattning
Det blir svårt för mig att ge ett direkt svar på om facebookinlägget skulle nå upp till ett förtalsbrott, med tanke på att jag inte har alla omständigheter i ditt fall för att göra en korrekt bedömning.
Det skulle möjligtvis kunna utgöra ett förtalsbrott, vilket du kan anmäla. Ha dock i åtanke att det vid förtalsbrott vanligtvis blir fråga om enskilt åtal, vilket kan riskera att bli kostsamt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?