Kan ett brott preskriberas om åtal har väckts inom preskriptionstiden?

2019-06-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Om någon döms till fängelse 2 månader i tingsrätten och denna överklagat till Hovrätten som nu efter 2 år fortfarande inte tagit upp ärendet gäller detta då?1 § Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inomtvå år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,Innefattar en handling flera brott, må utan hinder av vad nu sagts påföljd ådömas för alla brotten, så länge påföljd kan ådömas för något av dem.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår din fråga, undrar du om det faktum att det gått över två år sedan en tingsrättsdom överklagades till hovrätten, innebär att brottet preskriberats.

Brottet kan inte preskriberas, om åtal har väckts i rätt tid

Regler om brottspreskription finns i 35 kap. brottsbalken (hädanefter BrB).

I 35 kap 1 § BrB (som du hänvisar till i din fråga) stadgas bland annat följande: "Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inomtvå år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,"

Den här paragrafen innebär att ett brott preskriberas (d.v.s att något straff inte längre kan dömas ut) ifall två år passerar från det att brottet fullbordades, och den misstänkte ej dessförinnan häktats eller erhållit del av åtal för brottet.

Om den misstänkte däremot har erhållit del av åtalet dessförinnan, så är det möjligt att döma ut ett straff. Om någon blivit dömd till två månaders fängelse i en tingsrätt, måste denne, såvida något grovt rättegångsfel ej har begåtts, vilket framstår som osannolikt, ha blivit delgiven åtal för brottet. Det faktum att det tagit lång tid för hovrätten att handlägga överklagan, medför alltså inte att brottet preskriberats, eftersom personen ifråga med all sannolikhet erhållit del av åtalet dessförinnan.

En annan sak är dock att hovrättens långsamhet kan föranleda en lindring av påföljden (se t.ex Högsta domstolens dom i mål nr B 1982-11), på grund av att den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid har kränkts. Huruvida en sådan påföljdslindring kan bli aktuell i det här fallet, kan jag dock inte uttala mig om utan mer information.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2357)
2020-05-31 Nordisk arresteringsorder och svensk jurisdiktion
2020-05-29 Överklagande
2020-05-29 Kan man dubbelbestraffas? När kan man inte längre bli straffad för ett brott?
2020-05-28 När kan kontaktförbud utfärdas?

Alla besvarade frågor (80568)