Kan ett barn eller förälder till den bli skadeståndsansvarig för en skada som barnet orsakar?

FRÅGA
Hej! Min syster går i högstadiet (sjunde klass) och hennes mobil blev stulen av en klasskamrat. Han ville inte ge tillbaka den när hon bad honom flera gånger att ge tillbaka mobilen. Sedan tog han sönder mobilen och nu fungerar den inte. Mobilen kostade väldigt mycket och just nu har vi inte råd för reperation. Är inte klasskamraten / klasskamratens föräldrar skyldiga henne pengar för reparation eftersom det var han som orsakade skadan?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om vilka personer kan hållas ansvariga och begäras ersättning ifrån, om ett barn leder till en skada genom brottslig handling. Frågan regleras i Skadeståndslag.

Kan ett barn bli skadeståndsskyldig?

Om någon med avsikt eller av oaktsamhet leder till en person- eller sakskada, ska den ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslag). För barns och ungdoms skadeståndsansvar gäller särskilda regler. Om en person som inte uppfyllt arton år leder till en person- eller sakskada, ska den ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § skadeståndslag). Domstolar gör en särskild bedömning för barn under femton år. Risken att barnet inte tvingas att ersätta hela skadan är större om den är under femton år. Även om barnet har lett till skadan med avsikt, utesluter detta inte nedsättning av ersättningen. Men nedsättning av ersättning kommer i fråga mest då full ersättning innebär oskäligt betungande börda för barnet. Om barnet har en försäkring som täcker dennes skadeståndsansvar kommer ingen nedsättning i fråga. Om barnet var under tolv år, täcker försäkring skadeståndsansvar som uppkommer på grund av brott också (4 kap. 9 § försäkringsavtalslag).

Kan ett barns förälder tvingas att ersätta en skada om barnet lett till skadan genom brottslig handling?

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskada som barnet leder till genom brottslig handling (3 kap. 5 § skadeståndslag). Deras ansvar är begränsad till en femte del av basbelopp som ändras varje år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det vill säga föräldrarnas ansvar är begränsad till 9 460 kr (47300/5). Ersättningsansvaret som föräldrarna har kan också nedsättas om summan är uppenbart oskäligt med hänsyn till deras förhållande till barnet och de särskilda åtgärder som de har vidtagit för att barnet inte ska begå ett brott (3 kap. 6 § andra stycke skadeståndslag).

Vad ska ersättas?

Ersättning för skadan ska omfatta sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning (5 kap. 7 § punkt 1 skadeståndslag). Antingen kostnader för reparation och värdeminskning som kvarstår efter reparationen eller ersättning för ny mobil med avdrag för ålder och bruk. Ersättning ska omfatta annan kostnad som uppkom på grund av skadan (5 kap. 7§ punkt 2 skadeståndslag). Med annan kostnad menas till exempel din syster blev tvungen att hyra en mobil under den tid då mobilen inte gick att använda på grund av skadehandlingen.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att din syster har drabbats av en sak skada och hon kan begära ersättning för sin förlust både från barnet och dennes föräldrar. Nedsättning av ersättningsbelopp finns i båda fallen och föräldrarnas ansvar är begränsad till en viss summa som jag har redogjort ovan. Om skadevållande barnet är under tolv år och har försäkring, kan man få full skadestånd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (176)
2020-11-30 Kan man få ut skadestånd om man fått bluffakturor skickade till sig?
2020-11-30 Solidariskt ansvar för springnota
2020-11-23 Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?
2020-11-13 Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?

Alla besvarade frågor (86931)