Kan ett avtal om köp av tjänst hävas på grund av ett befarat avtalsbrott?

FRÅGA
Hej! En hantverkare har påbörjat ett arbete med renovering av badrum ich jag inser redan dag 2 att jag har anledning att betvivla deras kompetens avseende grundarbetet. De påstår att de normalt inte river den ganla plattan som migger ovanpå bjälklaget. I branschreglerna läser jag att man ska kontrollera ich ev. Förstärka bjälklaget när msn byter från plastmatta till klinker för att klinker ör tyngre. Firman kan visa behörighet våtrum från Buyggkeramikrådet men inget från Säker vatten. Kan jag håva avtalet med hänvisning tilk att 1. Det finns anledning att anta att de inte kommer att utflra arbetet på rätt sätt2. De inte ser till att utföraren har rätt kompetens?Jag ser att jag kan håva ändå men vill undvika risken att behöva betala för mer än det utförda arbetet. Om jag ändå måste det, hur kan en sådan utebliven vinst för dem beräknas?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att utgå från bestämmelserna i konsumenttjänstlagen (KtjL) eftersom din fråga gäller arbete som en näringsidkare utför på fast egendom åt en konsument (1 § KtjL).

Är tjänsten felaktig?

En näringsidkare (hantverkaren) ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § första stycket KtjL). Du som konsument ska därför kunna förvänta dig att arbetet utförs på ett korrekt sätt, utan brister. Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från vad du har rätt att kräva, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd (9 § första stycket första punkten KtjL). Utifrån vad du har skrivit, är det troligt att tjänsten inte har utförts på ett korrekt sätt om hantverkaren frångått branschreglerna och slarvat med arbetet.

Det är viktigt att du meddelar näringsidkaren om felet (reklamerar) inom skälig tid efter det att du märkte felet eller borde ha märkt felet (17 § KtjL). Jag rekommenderar dig därför att meddela näringsidkaren om felet omgående.

Kan du häva köpet?

Jag vill understryka att en näringsidkare har rätt att avhjälpa felet utan att du begär det. Det förutsätter dock att näringsidkaren erbjuder sig detta inom en rimlig tid och att konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet (20 § andra stycket KtjL). Ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet kan till exempel vara att näringsidkaren tydligt har visat bristande kompetens. Det blir därför relevant att titta närmare på möjligheten att häva köpet.

Häva hela avtalet

Om jag har tolkat dig rätt, har det redan utförda arbetet skett på ett felaktigt sätt. Du misstänker också att tjänsten inte kommer att kunna fullföljas utan fler fel på vägen. Det är då möjligt att häva avtalet i sin helhet, det vill säga även den delen av tjänsten som redan har utförts.

För att häva hela avtalet måste det antas uppkomma ett fel som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat samt att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta (21 § tredje stycket andra meningen KtjL). Att tjänsten "i huvudsak är förfelat" innebär att föremålet som tjänsten avsåg, i stort sett är oanvändbart på grund av felet. Tjänsten kan också vara i huvudsak förfelat om tjänsten är så dåligt utförd att resultatet i princip inte har något värde för konsumenten.

Om det hittills utförda arbetet inte skett på ett korrekt sätt och om du misstänker att badrummet kommer att bli oanvändbart eller så dåligt att det inte längre uppfyller sin funktion finns det möjlighet att häva hela avtalet. Hantverkaren borde också ha insett att det kan antas uppkomma påtagliga brister som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat om hantverkaren inte har den kompetens som krävs för arbetet eller om det redan utförda arbetet har betydande brister.

Om hävning av hela avtalet sker behöver du inte betala för tjänsten. Däremot kan du behöva lämna tillbaka material som näringsidkaren har tillhandahållit om det kan ske enkelt och utan alltför stora kostnader för dig som konsument. Du kan också behöva ersätta näringsidkaren för kostnader som inte kan återlämnas, till exempel material. Du behöver dock högst ersätta näringsidkaren med ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten (23 § första stycket KtjL). Avgörande blir därför vilken nytta du haft av tjänsten eller av materialet som inte kan återlämnas.

Häva avtalet för återstående delen av tjänsten

Om tjänsten inte är i huvudsak förfelat kan du istället försöka häva avtalet för återstående delen av tjänsten. När en del av tjänsten redan är utförd kan konsumenten häva avtalet för återstående delen av tjänsten om det finns starka skäl att anta att tjänsten inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten (21 § tredje stycket första meningen KtjL). Detta innebär att du kan häva avtalet för den del av tjänsten som återstår att utföra, men att du är beredd att betala för vad som redan har utförts (23 § andra stycket KtjL). För hävning av detta slag måste det kunna antas uppkomma ett fel som är av väsentlig betydelse för konsumenten. Det ska alltså finnas en hög grad av sannolikhet för att tjänsten kommer att bli felaktig om näringsidkaren får slutföra tjänsten. Ett starkt skäl till att tjänsten inte kommer att kunna fullföljas utan fel av väsentlig betydelse är till exempel att den del av arbetet som redan har utförts har uppenbara brister eller att hantverkaren inte har den kompetens som krävs.

Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med hantverkaren och meddela att du vill häva köpet. Du kan använda dig av de regler och argument som redovisats ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (418)
2021-02-26 Har vi rätt att avboka bröllopsfest utan kostnad?
2021-02-23 Fel i tjänst?
2021-02-18 Vad gäller vid dröjsmål i ett konsumenttjänstsammanhang?
2021-02-10 Vad kan man kräva när ett företag tagit oskäligt lång tid på sig att reparera en mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (89620)