FrågaFAMILJERÄTTAdoption08/11/2016

Kan en styvbarnsadoption ske mellan ogifta?

Hej,

Jag och min vuxna styvdotter önskar att jag skulle kunna adoptera henne.Jag inte längre gift med hennes mamma men vi hade ett 16 år långt förhållande varav vi var gifta i 7 år. Modern ställer sig också positiv till adoption.

Jag har i all väsentlig mening varit hennes pappa i över 20 år och hon har inte heller haft någon kontakt med sin biologiska pappa de senaste 22 åren.

Finns det någon som helst möjlighet för mig att adoptera henne utan att hennes juridiska ställning till modern påverkas trots att vi inte är gifta? Alltså bara ta över "papparollen".

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om adoption finner du i föräldrabalken (1949:381) 4 kap.

I föräldrabalken 4 kap 1 § framgår att en kvinna eller man som fyllt 25 år har rätt att adoptera. Huvudregeln är att makar ska adoptera gemensamt. Makar kan även adoptera den andres barn med följden att barnet efteråt betraktas som deras gemensamma, s.k. gemensam adoption, se föräldrabalken 4 kap 3 §.

Detta innebär att sambor, alternativt särbos, inte får adoptera gemensamt. En ensamstående kan dock numera adoptera men konsekvensen av detta skulle bli att din styvdotter förlorar sitt rättsliga band till sin mamma eftersom ni inte är gifta. Din styvdotter kommer efter adoptionen att rent juridiskt betraktas som enbart din dotter. Ifall du hade varit gift med din styvdotters mor så hade detta inte varit ett problem. Din styvdotter hade i det fallet betraktats som ert gemensamma barn, se föräldrabalken 4 kap 8 §.

När ett barn fyllt 12 år får hon eller han inte adopteras om hon eller han inte lämnar eget samtycke till att bli adopterad, se föräldrabalken 4 kap 5 § 1 st. Om barnet som ska adopteras inte är 18 år krävs samtycke från barnets biologiska föräldrar för att adoption ska bli möjlig, se föräldrabalken 4 kap 5 a §.

Enligt föräldrabalken 4 kap 6 § 1 st. ska tingsrätten pröva om adoptionen är lämplig. Adoption får ske ska om det är till fördel för barnet. Den sökande ska ha uppfostrat barnet eller ha en vilja att uppfostra. Det kan dessutom finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och barnet som kan utgöra goda skäl till varför en adoption ska äga rum.

När man gör en ansökan om adoption kommer en lämplighetsbedömning att utföras. Vid bedömningen tar man särskild hänsyn till sökandens hälsa och ålder. I Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2014:8) kan man läsa att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Det står också att socialnämnden bara enstaka gånger gett ett godkännande till sökanden av högre ålder.

Om du vill adoptera din styvdotter ska du vända dig till den tingsrätt där du har din hemvist, se föräldrabalken 4 kap 9 §. I din ansökan till tingsrätten ska du skriva att det gäller adoption av en myndig person och ange era namn och personnummer. Brevet ska sedan undertecknas av dig och din styvdotter. Ni ska även bifoga era personbevis.

I brevet ska ni även ange motivet till adoptionen. Ni kan till exempel ange att du har uppfostrat henne och att ni har en förälder/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Ni bör därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av er, se föräldrabalken 4 kap 6 § 2 st.

Tingsrätten vill även ha namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna. Tingsrätten är skyldig att ta kontakt med dem och få deras åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för de biologiska föräldrarnas del, det kan finnas ett testamente och så vidare. De biologiska föräldrarna kan dock inte stoppa adoptionen eftersom din styvdotter är myndig och får själv bestämma om hon vill bli adopterad eller inte.

För att sammanfatta så är det möjligt för dig att adoptera din styvdotter men så länge du inte är gift med din styvdotters mor så kan en adoption inte ske utan att din styvdotter också förlorar sin rättsliga anknytning till hennes biologiska mor. Detta kan även vara något som domstolen i sin lämplighetsbedömning skulle mena på gör att adoptionen ter sig som mindre lämplig under förutsättningen att din styvdotter har en god kontakt med sin biologiska mor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000