Kan en stillastående trimmad moped med motorn avslagen utgöra olovlig körning?

Hej, har en fråga angående olovlig körning med moped klass 1. Om vi säger att en 17-årig person har körkort till mopeden men väljer sedan trimma den. Vad händer om personen t.ex. står vid en busshållplats stilla stående, motorn är inte igång, och sedan så kommer polisen och test kör den och visar sig att den är trimmad. Men kan den personen som har mopeden bli åtalad för olovlig körning fast polisen inte har sett personen köra eller suttit på den när motorn är igång. Och OM personen åtalas för olovlig körning vad är straffet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du söker svar på frågan om det är tillräckligt att en person innehar en trimmad moped för att personen ska kunna åtalas för olovlig körning. Jag utgår ifrån att den trimmade mopeden i frågan aktivt har förändrats i sin konstruktion. Manipuleringen har inneburit att mopedens tekniska krav avviker från de specifikationer som framkommer av dess intyg för att ursprungligen godkännas och klassificeras som moped I. Det är med andra ord till början frågan om en moped som kräver körkortsbehörighet klass I. Trimmandet har däremot medfört att mopeden ska räknas som ombyggd till lätt motorcykel (se särskilt 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner där betydelsen av både ”moped klass I” och ”lätt motorcykel” definieras). För att framföra en motorcykel krävs det annan körkortsbehörighet än den som gäller för moped klass I (jämför 2 kap. 1 och 5 § 3 kap. 1 § körkortslagen).

För att personen som innehar den trimmade mopeden ska kunna dömas till brottet olovlig körning förutsätts det att personen i fråga faktiskt för fordonet framåt (jämför 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen)). Att föra något i språklig betydelse i sammanhanget av ett motordrivet fordon bör allmänt sett innebära att fordonet förs framåt med hjälp av motorn och styrs av fordonets förare. Lagen avser för övrigt att straffa vissa trafikbrott. Ett motordrivet fordon bör klassas som i trafik endast då det används för avsett ändamål. Att mopeden i fråga därmed står stilla med motorn avslagen kan därför inte räknas som att fordonet förs framåt i den mening som avses i bestämmelsen för olovlig körning. Den bör inte heller anses föras framåt om mopeden förflyttas genom att föraren med egen kraft leder den. 

Om mopeden däremot faktiskt skulle köras av en person som inte har behörighet att köra lätt motorcykel kan denna person dömas för olovlig körning. Påföljden för olovlig körning är böter vid mindre allvarlig överträdelse. Är överträdelsen grov kan fängelse dömas ut (3 § första stycket trafikbrottslagen)

Jag vill dock avsluta med att påpeka att personen som tillfälligt innehar den trimmade mopeden i stillastående läge trots vad som ovan sagt kan dömas för annat brott. Även ägaren till den trimmade mopeden kan bli ansvarig på liknande sätt. Detta har att göra med att omklassificeringen av mopeden från moped klass I till lätt motorcykel ger upphov till en registreringsplikt. Ändring av uppgifter om fordonets klassificering måste nämligen registreras i vägtrafikregistret (5 § punkt ett lag om fordons registrering och användning (fordonsregistreringslagen)). Om inte detta görs kan bland annat ägaren eller annan person som använder mopeden i strid med registreringsplikten dömas till böter (23 § första stycket fordonsregistreringslagen). 

Märk väl att ägaren eller annan innehavare av mopeden ska ”använda” fordonet för att brott mot registreringsplikten ska förekomma. Ordet "använda" ska tolkas bredare än den innebörd som följer av ordet "föra" i bestämmelsen om olovlig körning. För att belysa den bredare tolkningen av ordet "använda" finns ett rättsfall som exempel.  Högsta domstolen har nämligen ansett att en lastbil ”använts” när den med avmonterad motor bogserats till verkstaden för reparation (NJA 1980 s. 295). Den bredare tolkningen av ordet "använda" innebär att jag inte med säkerhet kan säga att den stillastående trimmade mopeden med avslagen motor inte utgör ett användande enligt lagens mening. Även om den i sitt stillastående läge inte nödvändigtvis används i lagens mening har den uppenbarligen i ett tidigare skede på något sätt använts när den förflyttats till busshållplatsen. Om detta är tillräckligt för att utgöra användning enligt bestämmelsens mening lämnar jag osagt. Men det finns däremot en viss risk för att ägaren och innehavaren av den trimmade mopeden kan drabbas av påföljder i form av böter om hen bryter mot registreringsplikten (23 § första och andra stycket fordonsregistreringslagen).

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino


Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”