Kan en sambo göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att vägra flytta ut?

Är det ett hemfridsbrott om mitt ex vägrar flytta?

Vi flyttade in i lägenheten tillsammans men jag har bett honom om att flytta i 1 år och det är 6 månader sen jag sa upp honom via ett sms.

Han har inte betalat någon hyra sen vi flyttade in.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inleda med att redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka ge din en prognos för ditt fall.

1. Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om ditt ex som vägrar flytta kan ha gjort sig skyldig till ett hemfridsbrott. Därför kommer jag använda brottsbalken (nedan förkortad BrB) samt sambolagen (nedan förkortad SamboL) för att kunna ge dig ett fullgott svar på din fråga.

2. Allmänt om hemfridsbrott
En person kan göra sig skyldig till hemfridsbrott om den antingen olovligen intränger eller stannar kvar i en annan persons bostad. Med bostad menas platser som är bebodda varför bestämmelsen gäller både rum, hus, gård eller fartyg. För hemfridsbrott utdöms böter, och i grova fall fängelse i högst två år (4 kap. 6 § stycke 1 och 3 BrB). Jag kommer nedan redogöra mer ingående vad som menas med intränga, kvarstanna samt de skyddade platserna.

2.1 Olovligen intränga eller kvarstanna
Att en person olovligen kvarstannar innebär att denne låter bli att avlägsna sig från en viss plats trots uppmaningar och påtryckningar, gömmer sig så att en sådan uppmaning inte når personen eller stannar kvar på platsen utan tillåtelse.

Intränger en person olovligen innebär det att denne tar sig in i hus, rum osv. eller tar sig in på gård, upp på fartyg osv. genom att övervinna något fysiskt eller psykiskt hinder. Ett exempel på när en person anses tränga in är om denne klättrar över ett staket in på en gård eller går in på gården och därmed trotsar ett fysiskt förbud. Ytterligare ett exempel på att intränga är om en person går in i ett hus även om dörren är olåst och ingen hindrar personen från att gå in.

Vidare krävs det att handlandet är olovligt. För att avgöra om det är olovligt tas hänsyn till viljan hos personen som bor i bostaden. Det leder oss till exemplet om att en hyresvärd inte har en ovillkorlig rätt att få ta sig in i en hyresgästs lägenhet.

Ett hemfridsbrott kan inte bli aktuellt om den specifika bostaden utgör gemensam bostad för fler än en person. Det innebär att en person inte kan göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att vistats i sin egen bostad, oberoende om detta sker mot den andres vilja. Om en person i det gemensamma boendet däremot har tilldelats kontaktförbud mot den andre, kan handlandet istället bedömas som olovligt.

2.2 Skyddad plats - bostaden
Platser som räknas som skyddade är någons bostad. Lagtexten säger uttryckligen att bestämmelsen ska gälla vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Det ska röra sig om en plats där någon varaktigt bor. Även tillfällig bostad likt hotellrum, båthytt, husvagn och tält kan omfattas. En bostad/plats som blivit övergiven eller som har upphört att vara en persons bostad räknas inte till de skyddade platserna.

3. Vad som gäller i ditt fall
Vidare kommer jag redogöra för vad som gäller i ditt fall. Eftersom du och ditt ex stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, så är ni sambor i juridisk mening (1 § stycke 1 SamboL). Ett samboförhållande upphör antingen om någon av er ingår ett äktenskap, om ni flyttar isär eller om någon av er avlider. Det kan också upphöra om en av er ansöker om en bodelningsförättare (2 § SamboL). Av vad du i din fråga informerar om så tolkar jag det som att ert samboförhållande inte har upphört varför ni i lagens mening fortfarande är sambor.

Du nämner även att ni flyttade in i lägenheten tillsammans, vilket gör att jag tolkar det som att egendomen förvärvades för gemensam användning. Lägenheten ska därför utgöra samboegendom (3 § SamboL). För att ditt ex ska kunna bli dömd för hemfridsbrott krävs det att han tränger in i en annan persons bostad. Eftersom lägenheten utgör samboegendom räknas det som er gemensamma bostad. Om bostaden är er gemensamma kan ingen av er göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att uppehålla er i den.

En person som däremot har flyttat ifrån bostaden och sedan olovligen intränger eller kvarstannar i den, kan göra sig skyldig till hemfridsbrott, trots att personen är med och äger egendomen. Men eftersom du inte nämner att ditt ex ska ha flyttat ut för att därefter tränga sig in i bostaden på nytt, så kan han heller inte på den grunden ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

4. Alternativ på hur du kan gå tillväga med ditt fall
Sammanfattningsvis råder jag dig att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten. När du gör detta får du ett beslut om att du och ditt ex inte längre är sambor. För mer information om bodelning och bodelningsförättare, se här. Skulle ditt ex efter ett sådant beslut fortfarande vägra att flytta har du större chans att vinna framgång med en anmälan om hemfridsbrott.

Avslutningsvis hoppas jag att du fick svar på din fråga. Om du är i behov av mer juridisk hjälp kan du ta kontakt med någon av Lawlines jurister. Det gör du enklast genom att mejla info@lawline.se.

Trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”