Kan en privatperson agera vid ordningsstörande beteenden?

2020-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Det finns ett återkommande problem i vårt kvarter att ungdomar ca 12 - 16 år uppehåller sig i den lokala gallerian smädar, ropar förolämpningar, könsord till förbipasserande inne och utanför gallerian och beter sig allmänt illa.Vad har jag som privatperson rätt att göra i sådant läge när jag, mina barn, sambo eller annan blir drabbad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Nedan kommer jag att redogöra för några situationer som kan bli aktuella i ditt fall:

1) Polisanmälan avseende brott
Med reservation för att jag har begränsat med information utifrån omständigheterna du beskriver i din fråga är det några straffbara gärningar som skulle kunna bli aktuella i detta fall.

Ofredande, 4 kap 7 § brottsbalken (hädanefter förkortad BrB)
Ofredande innebär enligt lagrummets ordalydelse att den döms till ofredande som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.
Att fysiskt antasta är exempelvis sådant som att knuffa eller hålla fast någon, att rycka eller slita i någons kläder, förutsatt att det inte är fråga om misshandel.
Störande kontakter kan vara fysiska sammanträffanden och kontakter via internet. Kontakterna kan vara störande på grund av sitt antal eller på grund av när och hur de sker.
Hänsynslöst agerande kan var sådant som allvarligt skrämma eller störa någon genom höga ljud, filma någon på ett påträngande sätt eller följa efter någon annan under en viss tid.

Förolämpning, 5 kap 3 § BrB
En förolämpning är exempelvis att man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan och gärningen ska vara avsedd att kränka den andres självkänsla eller värdighet.

Kommentar:
Här ska påpekas att för straffansvar krävs att personerna har uppnått straffbar ålder, alltså 15 år.

2) Skadestånd
I detta fall skulle det kunna bli fråga om skadestånd för kränkning, vilket regleras i 2 kap 3 § Skadeståndslagen.

Kommentar:
Även barn och unga kan bli skadeståndsskyldiga, här har man alltså inte samma konstruktion som vid brott då man ska ha blivit straffmyndig för att kunna dömas för brott. Oftast är det föräldrarna som tillsammans med den unge betalar skadeståndet.

3) Nödvärn, 24 kap 1 § BrB
Agerar man som privatperson, exempelvis genom att hålla fast någon eller liknande ska det observeras kan du bli straffad för detta (ett brott som skulle kunna bli aktuellt är exempelvis misshandel). Undantaget är om man befunnit sig i en nödvärnssituation. Är det fråga om en nödsituation innebär detta att man i och för sig kan begå en straffbar gärning, men inte bli straffad för det.

Rätt till nödvärn föreligger i fyra situationer:
1) Mot ett påbörjat eller överhängande angrepp på person eller egendom
2) Mot den som med våld eller hot om våld hindrar att egendom återtas på bar gärning
3) Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i hus, rum, hus, gård eller fartyg
4)Den som vägrar lämna en bostad efter tillsägelse

Nödvärnsgärningen ska inte vara uppenbart oförsvarlig med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Detta innebär kortfattat att man inte ska använda mer våld än vad nöden kräver.

Kommentar:
För att det ska vara fråga om nödvärn ska det falla inom några av de fyra situationer som nämnts ovan, annars riskerar man själv att begå en brottslig gärning och bli straffad för detta.


4) Envarsingripande
Envarsingripande regleras i 24 kap 7 § Rättegångsbalken (Hädanefter förkortad RB). Ett envarsingripande innebär att en privatperson kan gripa någon begått ett brott på vilket fängelse kan följa och som påträffas på bar gärning eller flyende fot eller är efterlyst. Har man gripit en person ska denne så snabbt som möjligt överlämnas till polisen.

Kommentar:
Det ska observeras att envarsingripanden inte är tillåtet när det kommer till barn under 15 år. Det ska även observeras att det ska vara fråga om brott på vilket fängelse kan följa, alltså att man har begått ett brott som man kan dömas till fängelse för. Är det fråga om bötesbrott får man alltså inte göra ett envarsingripande. Ett olovligt envarsingripande kan innebära att man själv gör sig skyldig till en brottslig gärning, exempelvis olaga frihetsberövande.

Sammanfattning och råd
Rådet jag kommer att ge är att ta kontakt med polisen för att få ordning med den situation du beskriver. Det är alltid dem som i första hand ska hantera ordningsstörande beteenden.

Vad gäller vad du själv kan göra som privatperson kan man alltid säga till, ge uppmaningar men jag rekommenderar stor försiktighet med att agera handgripligen med hänsyn till att det kan göra att du själv riskerar att begå en brottslig gärning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2505)
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?

Alla besvarade frågor (86898)