FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder24/03/2018

Kan en misstänkt bli dömd för något den inte är åtalad för?

Anklagad för grov kvinnofridskränkning.

Har läst om denna anklagelse och den har ett högt straffvärde som minst 9 mån o uppåt. Om det visar sig på en rättegång att alla krav inte uppfylls för denna anklagelse, kan man då tilldöma personen det eller blir det t.ex misshandel eller psykisk misshandel?

Kan anklagelsen bli något annat då eller gå personen ifråga fri. Anklagad för grov kvinnofridskränkning alt. misshandel. Eller kan anklagelsen ändras på en rättegången så personen åker på bara misshandel t.ex?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för att bli dömd för ett brott?

För att den åtalade ska kunna bli dömd för den gärning som personen är åtalad för, krävs att samtliga rekvisit i den aktuella paragrafen är uppfyllda. Med rekvisit menas alla olika delar/krav i beskrivningen av brottet. Om inte alla rekvisit är uppfyllda, går den misstänkte normalt fri.

Kan den åtalade bli dömd för ett annat brott än det den är åtalad för?

Enligt 30 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) får en domstol inte döma för en annan gärning än den som åklagaren har åtalat en person för. Med annan gärning menas en gärning som inte finns i åklagarens gärningsbeskrivning, som utgör en yttre ram som domstolen måste hålla sig inom. Det betyder att domstolen inte kan döma över gärningsmoment som inte finns med i gärningsbeskrivningen. Domstolen är dock inte bunden av själva brottsrubriceringen, i detta fall grov kvinnofridskränkning, enligt 30 kap. 3 § rättegångsbalken. Det betyder att det bara är själva beskrivningen av gärningen, händelseförloppet, som domstolen måste hålla sig till. Detta innebär att så länge omständigheterna för ett annat brott än grov kvinnofridskränkning "finns med" i åklagarens gärningsbeskrivning, kan det bli så att domstolen dömer den misstänkte för ett annat brott istället för grov kvinnofridskränkning.

Frågan kring om domstolen kan döma för ett oaktsamhetsbrott (ex. vållande till kroppsskada) när åklagaren bara åberopat ansvar för ett uppsåtligt brott (ex. grov kvinnofridskränkning) är enligt praxis oklar. Generellt kan sägas att det beror lite på hur åklagaren har utformat sin gärningsbeskrivning i just det fallet.

Sammanfattningsvis måste samtliga rekvisit i en paragraf vara uppfyllda för att den misstänkte ska kunna bli dömd för ett brott. Domstolen är inte bunden av själva brottsrubriceringen, utan kan döma för ett annat brott så länge omständigheterna för detta finns med i åklagarens gärningsbeskrivning, och så länge samtliga rekvisit är uppfyllda.

Vänligen,

Charlotte AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo