Kan en läkares formulering vid trafikmedicinsk undersökning vara ett olaga hot?

2018-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! En nära anhörig har mottagit ett brev från läkare med krav på underskrift. Har man rätt att formulera sig så här vid trafikmedicinsk utredning?"Undertecknad har idag av doktorn tagit emot information om att jag pga min sjukdom ej får köra bil innan den trafikmedicinska utredningen är klar och läkaren därtill givit sitt tillstånd.Jag är medveten om att läkaren kommer att fullfölja sina skyldigheter enligt körkortslagen att till Transportstyrelssens körkortsenhet rapportera körförbudet och initiera körkortsåterkallelse om jag inte följer läkarens föreskrift att helt avhålla mig från att framför fordon."Är det ok att skrämma till sig en underskrift innan utredningen är klar?- Petra Nilsson
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det utgör något brott att på det sätt du anger begära en underskrift. Inom straffrätten råder legalitetsprincipen, det innebär att för att en gärning ska vara otillåten och straffbelagd måste det finnas stöd i lagen.

Olaga hot?

I Brottsbalken står det att en person som genom att lyfta vapen eller annars med brottslig gärning hotar någon annan på ett sätt som är ägnat att framkalla fruktan ska dömas för olaga hot, 4 kap. 5 § Brottsbalken.

Jag ser ingen anledning till att det sättet att uttrycka sig på skulle innebära en brottslig handling, läkaren säger ju endast att hen kommer att fullfölja sina skyldigheter enligt körkortslagen ifall din anhörige inte följer läkarens föreskrift. Detta i sig utgör inget olaga hot. Jag finner inget annat stöd i lagen för att det du anger skulle vara otillåtet.

En läkares plikt att anmäla enligt Körkortslagen

Enligt Körkortslagen ska körkortet återkallas ifall körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så pass väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort, 5 kap. 3 § punkt 7 Körkortslagen.

Enligt 10 kap. 5 § andra stycket i samma lag ska en läkare som vid undersökning eller genomgång av journalanteckningar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Enligt min uppfattning är det därför tillåtet för en läkare i din situation att uttrycka sig på det sättet som du anger.

Med vänliga hälsningar,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (525)
2019-03-19 Hur ska en tolka 5 kap 1 § körkortslagen?
2019-02-28 Dömd för olovlig körning samt vårdslöshet i trafik- vad händer med mitt nytagna körkort?
2019-02-28 Finns det möjlighet att slippa återkallelse av körkort pga. behov i yrket?
2019-02-27 Bestämmelser om parkering

Alla besvarade frågor (66955)