Kan en knuff räknas som ofredande?

FRÅGA
Kan detta betecknas som ofredande?Jag är ledare inom ungdomsidrott och blev av en annan ledare snarare puttad än knuffad, hen satte sin hand i min mage och puttade mig bakåt för att jag klev in i en, enligt hen, upprättad sfär. Det som egentligen hände var att jag la mig i ett samtal för att stötta och försvara en 13-åring som höll på att bli tvingad/övertalad att delta mot sin vilja. Handlingen var helt klart att beteckna som avsiktligt kränkande, hen ville markera sin överlägsenhet. Även om det var en bagatellartad handling så blev jag otroligt perplex över denna oönskade fysisk kontakt, det var tydligt att handlingen var avsiktligt kränkande. Till saken hör kanske att den andra ledaren utsatt andra för samma sak tidigare. Är det att beteckna som ofredande? jag kommer inte polisanmäla, men det är lättare att ta ledarens olämplighet vidare inom föreningen om jag kan åberopa att händelsen är en överträdelse.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalkens (nedan förkortad BrB) bestämmelser. Jag kommer inleda med att gå igenom vad ofredande är för brott och vilka handlingar som kan räknas till ofredande.

Allmänt om brottet ofredande
Den som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB).

Det första som kan bedömas som ofredande är fysiskt antastande. Under denna kategori räknas att knuffa eller hålla fast någon samt rycka eller slita i någons kläder till en sådan nivå att det inte kan vara fråga om misshandel. Det krävs vidare att det fysiska antastandet ska ha varit ägnat att innebära en kännbar fridskränkning. Ett exempel på ett fall som inte bedömdes utgöra en sådan kännbar fridskränkning att ansvar för ofredande skulle dömas ut var NJA 2018 s. 443. I fallet bedömdes en vuxen mans beröring av en 15-årig flickas smalben vid två tillfällen under någon minuts tid i mannens bostad, i förening med uttalanden om att det var mysigt att hon var där, inte utgöra straffansvar. Detta trots att flickan upplevde beröringarna som obehagliga.

Den person som fysiskt antastar en annan måste vara medveten om att det den gör är fel. Ett tydligt exempel på vad som menas härvid är att en person som genom att spela hög musik, anses störa sina grannar först från den tidpunkt då grannarna påtalat för denne att dess handlande är störande.

Vidare måste gärningen innebära en kännbar fridskränkning. Det innebär att det förutsätts att den har uppfattats av den angripne vid gärningstillfället.

Vad som kan komma att gälla i ditt fall
Av omständigheterna nämner du att du av en annan ledare ska ha blivit knuffad, genom att personen ifråga ska ha satt sin hand i din mage och puttat dig bakåt. Att knuffa någon kan som ovan framhållits bedömas som ofredande.

Eftersom personen ifråga ska ha utsatt andra ledare för liknande handlingar, torde det däremot kunna innebära att denne inte kan bedömas ha varit medveten om eller känt till att det denne gör är fel. Har ingen tidigare påtalat för denne att det den gör upplevs som störande eller felaktigt, kan personen inte anses vara medveten om sin felaktighet. Har personen ifråga däremot blivit tillsagd tidigare av andra ledare eller av dig, kan denne bedömas ha varit medveten och således känt till att det denne gör är fel. Först då kan dennes agerande bedömas som ofredande.

Händelsen är dock självfallet en överträdelse och ska såklart tas på allvar om det dessutom skett upprepade gånger med andra inblandade personer. Mitt råd är därför att i första hand lyfta din upplevelse av situationen till personen som knuffade dig och markera att beteendet inte är önskvärt. Det är även av vikt att resterande personer som blivit utsatta ska markera och säga ifrån.

Jag hoppas ovanstående gav svar på din fundering. Lycka till!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1178)
2021-06-19 Bli fotograferad på sin egen tomt
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?

Alla besvarade frågor (93215)