FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte19/12/2020

Kan en felaktig fastighetsvärdering föranleda rättelse i bouppteckningen och i så fall om en boutredningsman kan begäras? Tillika fråga om förskott på arv beroende på gåvobrevets lydelse.

Hej ! Våran far gick bort för en tids sedan. Vid bouppteckningen fick jag och min bror veta att våran syster köpt våran fars lägenhet för 350000kr, den var värderad till 750000kr av mäklare.Resterande fick hon gåva,med utan förskott på arv. Denna värdering är alldeles för låg,jag kontaktade mäklare som kan området väl och minst 1miljon var lägenheten värd vid denna tidpunkt. Vad kan man göra i en sådan situation, detta innebär att min syster betalat 350000kr och fått 650000kr i gåva istället för 400000kr som det står i gåvobrevet.

Lawline svarar

Hej och tack för förtroendet!

Värderingsfrågor vad angår bouppteckning, allmän reglering

Till skillnad från bohag ska värdering av fastighet göras mot marknadsvärdet, dvs. försäljningsvärdet med avdrag för latent skatt (NJA 2015 s. 558) och eventuella försäljningskostnader (i praktiken oftast mäklararvode), 20 kap. 4 § ärvdabalken. Det är värdet på tillgången vid tidpunkten då vederbörande avled som utgör underlaget. Prisförändringar mellan dödsdagen och bouppteckningen ska inte tas med i beräkningen. Här uppenbarar sig ett problem, marknadsvärdet kan inte exakt bestämmas med mindre än att fastigheten utbjuds till marknaden. Värdeuppskattningen ska dock vara kvalificerad. Den som ombesörjer värderingen, i huvudregel mäklare, har en allmän omsorgsplikt 8 § fastighetsmäklarlagen som är sanktionerad med skadeståndsansvar 25 § samma lag.

Vad du bör göra om du har fog för ditt påstående

Om vi antar att du har rätt, lägenheten var värd 1 000 000 kr istället för 750 000 kr. I så fall ska en tilläggsbouppteckning med rättelse förrättas inom en månad, 20 kap. 10 § ÄB. Du anses skyldig att underrätta övriga dödsbodelägare och tillsammans med dem tillse att tillägget förrättas. Motsätter sig någon tillägget gäller följande. Förordnande av boutredningsman kan begäras på nytt om det är påkallat av nya omständigheter 19 kap. 1 § ÄB (Walin-Llnd 2, ärvdabalken 2, 6 uppl., 2017, s. 207 f.). Ansökan ska inlämnas till den tingsrätt, där den avlidne varit folkbokförd den 1 november föregående år.

Om förskottet

Formuleringen i gåvobrevet är av stort intresse. Av texten i din fråga är jag inte helt säker på om din syster erhöll fastigheten mot 350 000 kr och att resterande var en gåva eller om gåvan bestod i 400 000 kr som du skriver stod i gåvobrevet. Du inser säkert att skillnaden medför två skilda rättsliga utfall. Sistnämnda formulering berättigar dig och din bror ett högre arv då förskottets värde (250 000 kr) ska läggas till på kvarlåtenskapen och delas lika, därefter ska avdrag för förskottet göras på din systers arvslott 6 kap. 5 § ÄB jfr 6 kap. 1 § ÄB. Förhåller det sig så att resterande värde utöver 350 000 skulle vara en gåva kommer det inte medföra mervärde för dig och din bror att begära rättelse i bouppteckningen.

Hoppas detta klargjorde för rättsläget, annars är du varmt välkommen att återkoppla. Behöver du hjälp med att gå vidare i ärendet kan du ta kontakt med Lawline här Kontakt - Lawline.

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?