Kan en ekonomisk förening besluta om upphörd verksamhet på grund av covid-19?

2020-09-10 i Föreningar
FRÅGA
1. Har styrelsen för en ekonomisk förening, som har till ändamål att äga och driva en bouleanläggning (där verksamheten främst ska bestå i försäljning av speltid till medlemmarna och kaférörelse för dessa samt av korttidsuthyrning) rätt att besluta att inte bedriva någon organiserad verksamhet i anläggningen. Skälet för beslutet skulle vara att flertalet av föreningens medlemmar tillhör den ålderskategori som anses vara en riskgrupp när det gäller coronaviruset?2. Har en extra föreningsstämma rätt att bemyndiga styrelsen att fatta ett beslut enligt ovan med där angivet skäl som grund?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om ekonomiska föreningar hittas i lag om ekonomiska föreningar (EFL).

Vad kan styrelsen i en ekonomisk förening besluta om?

Styrelsen i en ekonomisk förening ska bland annat ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter (7 kap. 4 § EFL). Begreppet "förvaltningen av föreningens angelägenheter" är mycket vittgående. Lagens funktionsfördelning mellan stämman och förvaltningsorganen innebär att stämman i princip har ensam beslutanderätt i vissa frågor (t.ex. val av styrelse och revisorer, beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, beslut om vinstutdelning, med mera, se 6 kap. 10 § EFL). Allt som enligt lagen faller utanför denna föreningsstämmans exklusiva kompetens utgör förvaltning.

Som generell princip gäller att styrelseledamöterna i sitt handlande är skyldiga att ta ansvar för och främja föreningens verksamhet. De ska agera i överensstämmelse med stadgarnas och föreningsstämmans uttalade målsättningar. Det sagda innebär att styrelseledamöterna har en lojalitetsplikt mot föreningen och dess intressen. Denna lojalitetsplikt innebär att även om en styrelse formellt sett skulle kunna besluta i en fråga så bör denna hänskjutas till stämma om åtgärden innebär stora kostnader för föreningen. Detsamma bör gälla om det finns anledning att tro att medlemmarna avser motsätta sig ett beslut.

Sammanfattningsvis har styrelsen i en ekonomisk förening en vittgående rätt att besluta om föreningens angelägenheter. Att besluta att organisering av verksamhet tillfälligt ska upphöra med anledning av covid-19 faller alltså troligtvis under styrelsens kompetensområde. Att uppmärksamma är dock att om stadgarna anger något annat om hur beslut ska fattas gäller stadgarna. Slutligen bör styrelsen hänskjuta beslutet till stämman om det är ett beslut som innebär stora kostnader för föreningen eller om det finns anledning att anta att medlemmarna kommer motsätta sig beslutet. Detta är dock inte lagstadgat utan endast en princip utifrån lojalitetsplikten.

Vad kan en extra stämma besluta?

Enligt 6 kap. 12 § EFL ska styrelsen kalla till en extra stämma om styrelsen anser att skäl för detta finns. Extra stämma kan även hållas om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär detta. En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en stämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen (6 kap. 15 § EFL).

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och styrelsen är därmed skyldiga att följa stämmans beslut. En föreningsstämma kan utfärda anvisningar om föreningens organisation, anta riktlinjer för förvaltningen av föreningens angelägenheter och bestämma att styrelsen får vidta vissa angivna åtgärder endast med stämmans godkännande. Stämmodirektiv förutsätts dock vara undantag. Det får inte gå så långt att styrelsen förlorar sin ställning som ansvarigt förvaltningsorgan.

Sammanfattningsvis kan en extra stämma hållas om beslut av bedrivandet av organiserad verksamhet i anläggningen. På stämman kan ni hålla en omröstning huruvida ni som medlemmar vill att verksamheten ska fortgå trots covid-19 eller inte. Ni kan också besluta att styrelsen får fatta detta beslut eftersom det egentligen ankommer på styrelsen att förvalta föreningens angelägenheter.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis har styrelsen i en ekonomisk förening en vittgående rätt att besluta om föreningens angelägenheter. Att besluta att organisering av verksamhet tillfälligt ska upphöra med anledning av covid-19 faller alltså troligtvis under styrelsens kompetensområde. Styrelsen bör dock hänskjuta beslutet till stämman om det är ett beslut som innebär stora kostnader för föreningen eller om det finns anledning att anta att medlemmarna kommer motsätta sig beslutet. På en extra stämma kan medlemmarna i föreningen besluta genom omröstning huruvida verksamheten ska fortgå eller inte. Stämman kan också besluta att det är upp till styrelsen att bestämma detta.

Jag rekommenderar att du, om du vill vara med och besluta om detta, ber styrelsen att kalla till en extra stämma för att behandla ärendet. Du kan påpeka för styrelsen att de har en lojalitetsplikt som innebär att viktiga frågor bör hänskjutas till stämman. Vill inte styrelsen kalla till extra stämma kan du samla ihop en tiondel av medlemmarna i föreningen och begära extra stämma ändå.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?