Kan en domstol skärpa ett straff med beaktande av tidigare brottslighet?

2020-05-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Om man kör bil utan att ha körtkort, blir straffet värre om man då är tidigare dömd för ett brott? Ex misshandel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar i vilken mån en domstol kan skärpa en tilltalads straff genom att beakta tidigare brottslighet.

Gällande rätt:

I Brottsbalken (BrB) finns regler om straffmätning och påföljder. Enligt 29 kap 4 § BrB kan straffskärpning ske med beaktande av tidigare brottslighet, återfall. Om straffmätningen ska ske i skärpande riktning ska hänsyn tas till:

- den tidigare brottslighetens omfattning
- tiden som förflutit mellan brotten
- om brottsligheten är likartad
- om brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig

Omständigheter som rör förekomsten av tidigare brottslighet kan alltså berättiga domstolarna att skärpa ett straff. Bestämmelsen har dock tillämpats mycket återhållsamt i praxis.

I ditt exempel i frågan bör inte en tidigare misshandel kunna påverka straffmätningen för körkortsbrottet då dessa två brott skiljer sig så pass mycket i karaktär. Brottsligheten är alltså inte likartad. Det skulle vara mer sannolikt att riskera att få ett strängare straff om den tilltalade i fråga tidigare hade kört rattfull exempelvis, då rattfylla och att köra utan körkort är brott som tydligare hänger samman. Då lagtexten i 29 kap 4 § BrB är avsedd att träffa de brott som är av särskilt allvarlig art är risken dock liten att någon som kört bil utan körkort skulle få ett ex längre fängelsestraff med beaktande av tidigare brott.

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att få ett strängare straff om den tilltalade tidigare är dömd för brott. Det finns en rad krav på exempelvis likheten mellan brotten och brottens allvarlighetsgrad som bör vara uppfyllda för att en straffskärpning ska vara aktuell.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1421)
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?
2021-01-15 Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?
2021-01-14 Påföljder vid snatteri för unga lagöverträdare
2021-01-14 Kan en tidigare dom påverka straffet för ett senare brott?

Alla besvarade frågor (88076)