FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/11/2022

Kan en butiksägare förbjuda barn att besöka butiken?

Kan en butiksägare förbjuda ca 400 skolbarn och ungdomar mellan 7-16 år att besöka hans affär mellan kl 8-14.40 vardagar pga ökade snatterier som han påstår händer under den tiden? Är det lagligt att endast förbjuda barn i den åldern?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tolkning

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall en butiksägare kan förbjuda en specifik grupp av barn mellan 7-16 år att besöka ägarens butik mellan vissa tider. Du nämner att butiksägaren i detta fall anger som syfte för förbudet att det skett flera snatterier som han påstår skett under den här specifika tiden.

Den lag som främst är tillämplig för denna situation är den relativt nya lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek (Nedan kallad LTF).

Kan butiksägaren förbjuda barnen att besöka butiken?

Enligt lagen får en person förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik om det finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott på eller i anslutning till platsen (1-2 § LTF). Dock får inte tillträdesförbudet avse den som är under 15 år (1 § andra stycket LTF). En sådant förbud gäller för viss tid och högst under ett år (3 § LTF).

Lagen säger dock att om syftet med tillträdesförbudet kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas (2 § tredje stycket LTF).

Det ska även göra en proportionalitetsbedömning mellan skälen för åtgärden och det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde (2 § fjärde stycket LTF).

Om man bryter mot ett tillträdesförbud är straffet böter eller fängelse i högst 6 månader (22 § LTF).

Ansökan om tillträdesförbud ska tas upp till Åklagarmyndigheten av en behörig företrädare för butiken (exempelvis butiksägaren) men kan också tas upp av Polismyndigheten med samtycke från en sådan företrädare (6 § LTF).

Förutom ovan nämnda, anger 1 § tredje stycket LTF att “lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över platsen att begränsa tillträdet till denna”. Jag har lite svårt att tolka vad lagstiftaren vill ha sagt med den här meningen, men den kan syfta på det faktum att en butik inte anses utgöra en offentlig plats och därför har en butiksägare rätt att neka personer tillträde till sin butik. Detta med undantag för om nekandet skulle grundas på någon av diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 1 § diskrimineringslagen. Dock har Högsta domstolen i NJA 1995 s. 84 sagt att om personen trots uppmaningen ändå väljer att besöka butiken, utgör detta inte något brott (olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 2 st. BrB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan butiksägaren i detta fall ansöka om tillträdesförbud för de ungdomar som är över 15 år, om det finns risk för att de kommer begå brott eller allvarligt trakassera någon. Ett sådant förbud är isåfall straffbelagt med böter eller fängelse i högst 6 månader. Jag ser dock detta som något svårt för butiksägaren att genomföra, eftersom det handlar om flertalet ungdomar och han måste kunna bevisa att en sådan risk föreligger.

Ett andra alternativ är för butiksägaren att uttryckligen neka dessa ungdomar möjlighet att besöka hans butik, vilket han har rätt till eftersom en butik inte är en offentlig plats (med förutsättning att detta inte sker på grund av diskriminering). Dock kan butiksägaren inte, till skillnad från ovanstående situation, vidta några åtgärder om det visar sig att ungdomarna ändå väljer att besöka butiken (detta enligt HD:s bedömning i NJA 1995 s. 84).

Hoppas detta har besvarat din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”