Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?

2021-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan en idrottsarrangör åtalas om arrangemang avviker från vedertagna säkerhetsnormer. Kan t ex framkallande av fara för annan vara aktuell.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om en idrottsarrangör (eller annan ansvarig för liknande verksamhet) kan bli straffrättsligt ansvarig vid avvikelse från olika säkerhetsnormer. Du beskriver inte vad för typ av säkerhetsnormer du avser, eller vilken grad av avvikelse det är fråga om. Jag kommer därför i det följande att i generella termer diskutera hur en avvikelse från säkerhetsnorm kan påverka det straffrättsliga ansvaret.

Regler om brott finns i brottsbalken (BrB).

Allmänt om säkerhetsföreskrifter

Att bryta mot en säkerhetsföreskrift kan komma till uttryck på vitt skilda sätt, och kan skilja sig mycket i grad av allvarlighet. Exempelvis kan överträdelse av vissa säkerhetsföreskrifter innebära böter vid olika former av miljömisskötsel inom vissa verksamheter, medan vissa säkerhetsföreskrifter är högst interna och inte kan innebära sanktioner av något slag. Säkerhetsföreskrifter kan också förekomma i olika försäkringsavtal, vilka kan ligga till grund för frågan om utbetalning av försäkringspengar. Föreskrifterna är även från ett juridiskt perspektiv intressanta när man ska bedöma en persons handlande i en viss situation. Det kan både gälla när någon exempelvis skadats till följd av att någon annan inte följd säkerhetsföreskrifterna, och kräver skadestånd. Det kan även bli aktuellt om någon begått något brottsligt, varpå en bedömning om gärningsmannens ansvar ska bedömas.

Utgör handlandet ett otillåtet risktagande?

Om exempelvis en idrottsarrangör skulle vara under prövning för ett brottsligt förfarande för något som skett i dennes verksamhet, som är kopplat till en viss säkerhetsföreskrift, kommer säkerhetsföreskriften bli särskilt intressant för frågan om arrangören begått den aktuella brottstypen i fråga. När en viss handling är föremål för en straffrättslig bedömning är bl a det första som prövas om gärningsmannen har varit s k gärningsculpös, vilket inbegriper om den kriminaliserade gärningen utgjort ett otillåtet risktagande. Det sistnämnda avser en bedömning huruvida gärningsmannen kunde inse att det fanns en risk för att det inträffade händelseförloppet skulle inträffa. I dessa fall kan bl a en överträdelse/avvikelse från en säkerhets- eller ordningsföreskrift innebära att gärningsmannen skulle ta det inträffade händelseförloppet i beräkning. En avvikelse från säkerhetsföreskriften kan alltså tala till gärningsmannens nackdel.

Beträffande brottet framkallande av fara för annan fordras att någon av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för bl a svår kroppsskada (3 kap. 9 § BrB). Att enbart bryta mot en säkerhetsföreskrift innebär inte i sig framkallande av fara för någon annan. Däremot kan effekten av överträdelsen innebära att brottstypen aktualiseras, t ex att någon skadas till följd av arrangörens försummelse.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2678)
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

Alla besvarade frågor (96487)