Kan en arbetsgivare avbryta muntligt avtal om fast anställning med sjukdom som anledning?

FRÅGA
Hej,Jag har en tidsbegränsat avtal som slutar den 31-a december 2020.Under september-oktober diskuterade vi med arbetsgivaren villkoren för att övergå till fast anställning from 1-a januari 2021.Tyvärr drabbades jag av sjukdom de senaste månaderna. Nu säger arbetsgivaren att de inte kan anställa en sjukskriven person. Dessutom är min sjukdom relaterad till arbetet, kan klassas som arbetsskada.Till frågorna:1. Är inte arbetsgivaren skyldig att informera mig om att min anställning avslutas - skriftligen, en månad i förväg - LAS:https://lagen.nu/1982:80 – LAS Quote **************Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta15 § En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.end of quote ************2. Har de rätt grund - min sjukdom, för att inte förlänga det muntligt avtalade fast anställningen?3. Vad har arbetsgivaren för skyldigheter gällande min rehabilitering?Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Inledningsvis kan det vara bra att kolla över om din arbetsgivare har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar frågan, eftersom dessa bestämmelser kan gå före vad som anges i lag och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

En arbetsgivare har skyldighet att i förväg skriftligen informera att en anställning kommer avslutas, om den anställde har arbetat under en viss tid

Under förutsättning att du varit tidsbegränsat anställd hos din arbetsgivare under mer än tolv månader de senaste tre åren, har du rätt att i förväg bli skriftligen informerad om anställningens avslut. Detta ska precis som du skriver ske minst en månad före anställningstidens utgång (15 och 16 § LAS).

Din arbetsgivare har också en skyldighet att meddela avslutet till din lokala arbetstagarorganisation, om du är medlem i en sådan (30 a § LAS).

Var dock uppmärksam på att 15 § och 30 a § är semidispositiva vilket innebär att ett kollektivavtal kan ange annat som gäller före lagens bestämmelser.

Konsekvenserna av att din arbetsgivare inte följer dessa bestämmelser kan bli att du får rätt till skadestånd (38 § LAS).

Ett muntligt ingånget anställningsavtal gäller

Det ställs inga särskilda formkrav för att ett anställningsavtal ska vara giltigt utan ett muntligt ingånget avtal gäller. Utgångspunkten är att avtal ska hållas men det kan vara bra att tänka på att det kan uppstå problem med muntliga avtal i form av bevissvårigheter när ord står mot ord (1 § avtalslagen).

När en arbetsgivare vill avbryta en fast anställning, det vill säga en tillsvidareanställning, finns två alternativ – uppsägning eller avsked. Att säga upp ett avtal med hänvisning till sjukdom är att hänföra till uppsägning på grund av personliga skäl (7 § LAS).

Enligt både förarbeten till LAS och rättspraxis kan sjukdom i normalfallet inte utgöra saklig grund för uppsägning. För att det ska bli aktuellt ska sjukdomen innebära en stadigvarande väsentlig nedsättning av arbetstagarens arbetsförmåga som gör att denne inte längre kan utföra arbete av betydelse (se prop. 1973/129 s. 126 och AD 2014 nr 41).

En arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar under anställningstiden

Din arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen (AML). Detta ansvar innebär att arbetsgivaren ska utreda behovet av rehabilitering och upprätta en strategi för hur arbetstagaren ska komma tillbaka till arbetet. Ansvaret innebär också eventuella anpassningar och åtgärder efter behov (3 kap. 2 och 2 a § AML).

Detta ansvar förutsätter dock att du är anställd och arbetsgivaren har därför inget rehabiliteringsansvar efter anställningens slut (1 kap 2 § AML).

Sammanfattning

Din arbetsgivare har en skyldighet att skriftligen informera dig om att din anställning avslutas, minst en månad i förväg innan avslut. Denna skyldighet finns dock bara om du arbetat hos arbetsgivaren i mer än tolv månader de senaste tre åren.

Under förutsättning att du ingått ett muntligt anställningsavtal med din arbetsgivare om fast anställning måste din arbetsgivare antingen ta till uppsägning eller avsked för att anställningen ska avbrytas. Att inte stå fast vid den avtalade fasta anställningen på grund av sjukdom är hänförlig till uppsägning på grund av personliga skäl. Under förutsättning att din sjukdom inte innebär en så pass stadigvarande och väsentlig nedsättning att du inte kan utföra något arbete av betydelse, har en uppsägning troligen inte varit rätt. Därmed är det inte heller aktuellt att på grund av din sjukdom inte fullfölja den muntligen avtalade anställningen.

Om ni inte ingått ett muntligt anställningsavtal så har din arbetsgivare ingen skyldighet att förlänga din befintliga tidsbegränsade anställning.

När det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ska arbetsgivaren utreda ditt behov av rehabilitering och eventuellt upprätta anpassningar och åtgärder efter behov. Detta ansvar gäller dock bara under tiden du är anställd.

Min rekommendation

Det är svårt för mig att avgöra exakt vad som gäller i ditt fall eftersom det inte finns tillräckliga omständigheter i din fråga. Om du vill ha ett mer preciserat svar vad som gäller i ditt enskilda fall, rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra kunniga jurister.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga. Hoppas allt löser sig för dig!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?