Kan emojis utgöra brott?

FRÅGA
Hej! Kan uttryck bestående av emojis bli brottsligt om den används i en brottslig kontext? Mvh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det snabba svaret på din fråga är förmodligen ja, men det beror helt på vilka emojis som används, vad de ger uttryck för och avsändarens och mottagaren tolkning/avsikt kring dem. Det är generellt en svår och generell fråga, men spontant skulle jag säga att det skulle mycket väl kunna vara möjligt.

Vissa brott kriminaliseras genom meddelanden, så som olaga hot, förolämpning, ofredanden, sexuella ofredanden och liknande. Inga av dessa brott förutsätter att den brottsliga gärningen utförs i skriven text, utan många av dessa brott kan göras genom andra handlingar, intryck och beteenden. Men även en gärning som består av att skicka emojis måste uppfylla de inbördes rekvisiten för respektive brott.

Ofredande

Ofredande kriminaliserar bland annat när någon utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, och om gärningen ägnats att kränka den utsattes frid (4 kap. 7§ brottsbalken). En straffbar handling förutsätter att agerandet är ett angrepp på den privata sfären som en person har rätt att hålla fredad. Både fysiska kontakter och kontakter via telefon och internet omfattas. Gärningar som kan vara ovälkomna, otrevliga eller obehagliga undantas oftast från lagen, men bedömningen görs i det enskilda fallet utifrån enskild målsägande och utifrån om det är upprepande kränkningar eller liknande. Detta innebär att även emojis kan utgöra ett ofredande, så länge innehållet i kontakterna utgör störande kontakter. Fokus för detta brott ligger främst på kontakterna i sig och inte innehållet i dem.

Sexuellt ofredande

Brottet sexuellt ofredande kriminaliserar bland annat yttrande som har en tydlig sexuell inriktning (6 kap. 10§ andra stycket brottsbalken). Det är tillräckligt att yttrandet i sig typiskt sett är ett sådant som innebär att offrets sexuella integritet kränks, och det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten faktiskt kränkts. Enligt förarbetena anses yttranden som bara är ägnat att se hur offret reagerar, eller helt allmänt är kränkande, oftast falla utanför detta brott så som exempelvis ofredande istället. Det finns inget i lagen som säger att emojis inte skulle kunna utgöra sexuellt ofredande, men jag skulle tro att det ställs ganska höga krav här på att meddelandet har en sexuell inriktning. Det beror mycket på sammanhanget som emojin skulle förekomma i. Men det finns många rättsfall där man behandlar emojis betydelse i sitt sammanhang och hur tydligt innebörden måste vara. I ett rättsfall sa Borås tingsrätt att en emoji av en aubergine/squash med en vattendroppe bredvid, trots sammanhanget förekom i, inte utgjorde ett sexuellt ofredande (Målnummer B551-17). Helheten bedömdes och domstolen tyckte inte att det var tillräckligt tydlig sexuell inriktning. Observera dock att det är utifrån de enskilda omständigheterna i just detta fall, och inget som ska generaliseras. Men generellt kan sägas att det måste vara tydligt att det har en sexuell inriktning.

Förolämpning

Detta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Beroende på sammanhanget en emojis framförs i, kan det utgöra en förolämpning enligt dessa rekvisit.

Olaga hot

Brottet olaga hot kriminaliserar att någon hotar om brottslig gärning, på ett sätt som är ägnat hos annan framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet (4 kap. 5§ brottsbalken). Bedömningen om hotet varit ägnat att framkalla rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena och hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Man beaktar relationen, hur hotet har framförts, gärningsmannens agerande i övrigt och vad den hotade känt till om gärningsmannens agerande sedan tidigare. Hotet måste dock framstått som allvarligt menat, och inte exempelvis skämtsamt menat. Gärningsmannens avsikter med att utföra hotet är irrelevant. Även hot som är förtäckta, där hotet antyds, kan utgöra hot. Detta innebär att även emojis kan utgöra olaga hot, om de tydligt framgår att det är allvarligt menat och det kan ge uttryck för en brottslig gärning, ex. att man ska skada mottagaren. Exempelvis skulle en emoji som utgör ett vapen, i ett sammanhang med ett meddelande som utgör ett ultimatum, skulle kunna tolkas som ett hot, men det är endast spekulationer.

Sammanfattningsvis

Generellt skulle jag säga att det är absolut möjligt att emojis kan utgöra brott, beroende på sammanhanget, avsikten och mottagarens uppfattning, beroende på vad det är för brott som blir aktuellt. Om meddelandet i sig uppfyller rekvisiten till ett brott, exempelvis något av ovan nämnda, är de objektiva rekvisiten uppfyllda. Det svåra med emojis skulle jag säga är att tolka avsikten och parternas uppfattning om vad emojin betyder. Avsändaren måste också ha uppsåt till innebörden av emojin. Tolkningsutrymmet blir mindre ju allvarliga brott det handlar om, och vissa brott förutsätter också att målsägande uppfattat det som brottsligt. Det finns exempel på rättsfall då domstolen har tolkat emojis som uttryck för en åsikt/avsikt, men det är svårt att ge något mer specifikt svar här än att det inte alls är omöjligt. Jag skulle dock tro att bevisningen skulle vara en ord mot ord situation om hur man ska tolka vissa emojis, beroende på vad det är för figur, och hur avsändaren uppfattat den.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91196)